2018-24-0151-00105

Udendørs hold af kreaturer i vintermånederne - utilstrækkeligt ly og læ

14-09-2018

Skrivelse af 27. februar 2018 fra Nordjyllands Politi (5100-89111-00006-18).
Ved kontrol af et udendørs hold af en økologisk kreaturbesætning i februar måned fandtes 36 kreaturer ude på mar­kerne. Dyrene havde ikke adgang til ly og læ samt tørt leje, idet der kun fandtes et mindre hus ved marken, men huset var ikke tilstrækkeligt stort, til at alle dyr kunne ligge i huset samtidig - ligesom der manglede strøelse i huset. Ud over huset var der på en af på markerne løvtræer og enkelte nåletræer samt væltede træer. To af kreaturerne havde ikke den fornødne pels til at gå ude.

Rådet udtalte 14. september 2018:

Det skal indledningsvis anføres, at der i sagens akter henvises til, at sigtedes dyrlæge skulle have udarbejdet en klage. Denne ses ikke at være vedlagt.

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at … ved at lade kreaturerne gå ude uden at samtlige dyr kunne søge ly og læ samtidig, samt uden mulighed for at finde tørt leje, derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og forsvarligt samt undladt at beskytte dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

I bekræftende fald, finder rådet, at … derved har udsat dyrene for væsentlig ulempe, behandlet dem uforsvarligt eller grovere uforsvarligt.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 6. februar af 2018, at en kontrollør d. 2. februar 2018 observerede følgende:

”Dyrene bliver fodret på arealet med grovfoder (se billede 3 i bilag 1.)… der findes en kilde på arealet, ellers står der vand på arealerne på grund af rigelig nedbør. Enkelte af dyrene har lårkager på lå­rene og under maven, så de har ikke haft muligt for at finde tørt leje (se billede 6). Der går to køer på arealet som ikke har den fornødne pels til at gå ude i vinterlignende vejr (se billede 6).

Ellers er dyrene stritpelsede og enkelte er i dårlig huld som kan ses på billede 4 og 6.

En del af arealet er vandlidende (se billede 9) men der findes også højtliggende områder, hvor der fodres og dy­rene ligger også her, da vi kommer ud på arealet. Dyrene har adgang til den nordlige del af mark nr. 46, hvor bille­derne er taget. Mark nr. 46 er bevokset med løvtræer og enkelte nåletræer og mange væltede træer.

På kontroldagen er der -2 graders frost og kraftig blæst. Der findes et mindre hus ved mark nr. 18 (se billede 13), men huset er ikke tilstrækkeligt stort til at alle dyr kan ligge i huset samtidigt og der mangler strøelse i huset.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Alle dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal sikres mod vejr og vind ved at være forberedt på at skulle være udegående. Dyrene skal således være tilvænnet til at gå ude, skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt, de skal være ved godt huld og de skal tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes. Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand.

De arealer, som dyr, der er udegående hele døgnet, opholder sig på i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal i størrelsen være afpasset efter antallet af dyr samt være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. Det skal sikres, at foderpladser og vandingssteder er placeret i en sådan afstand fra dyrenes hvileområde, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket.

Desuden skal dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt kan hvile på et tørt, strøet leje.

Rådet kan ikke ud fra anmeldelsens beskrivelse og de medfølgende fotos entydigt identificere de beskrevne forhold. På baggrund af dette samt den meget sparsomme veterinærvidenskabelige dokumentation, vil Rådet nære betænkelighed ved, at skulle udtale sig om graden af en eventuel uforsvarlig behandling.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Påtaleopgivelse.

Anklagemyndigheden opgav sigtelsen for formodet overtrædelse af dyreværnslovens §§ 1 – 3, idet sagen efter anklagemyndighedens opfattelse manglede tilstrækkelige oplysninger om forholdene på ejendommen til, at retten kunne tage stilling til, om sigtede havde overtrådt dyreværnslovens §§ 1 – 3.