2017-32-0152-00133

Ved kontrolbesøg fandtes en gris højgradig halt

06-03-2018

Skrivelse af 20. oktober 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00118-17).
I en svinesti fandtes en halt gris ved et kontrolbesøg. Grisen gik sammen med 7-8 andre artsfæller. Grisen var kraftig halt på venstre bagben, men tog støtte. Den havde en hård hævelse på ca. 12 cm x 15 cm om hasen. Besætningsejeren oplyste, at han ikke havde observeret, at der var noget galt med grisen. Grisen blev aflivet og forholdet anmeldt.

Rådet udtalte 6. marts 2018: 

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har grisen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 12. oktober 2017 fra embedsdyrlægen, at der i svinestalden fandtes en halt gris i en sti med andre slagtesvin. Stien var med fast gulv og spalter uden blødt leje. Grisen gik sammen med 7-8 andre grise i stien. Grisen var kraftigt halt på venstre bagben, men tog støtte. Der var muskelsvind af venstre side af bagparten, som tegn på at grisen ikke havde brugt benet fuldt ud i længere tid. Rundt om hasen fandtes en hård hævelse på ca. 12 x 15 cm, jf. foto bilag 4, side 2, 3, 4 og 5.  Grisen fandtes at være i fint huld og størrelsesmæssigt som de andre grise i stien. Da den blev forsøgt indfanget, løb den, stærkt støttehalt.  Grisen blev aflivet under besøget, og ved senere obduktion af venstre bagben fandtes, ”at grisen lider af massiv ledbetændelse med degeneration af ledfladerne og knoglerne. Der er dislokation af knoglerne.”  Det fremgår endvidere af bilag 4, side 6-8, at der var meget store mængder arvævsdannelse. Af foto, bilag 4, side 6 fremgår det, at arvævet har en tykkelse på 4 cm, svarende til at skaden er af flere ugers varighed.

Ejer oplyste, at han ikke havde observeret grisen, og at den derfor ikke havde været isoleret i sygesti, behandlet eller aflivet.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.  Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at grisens situation for længst under de daglige tilsyn burde have været opdaget og afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at den blev isoleret i sygesti, tilset af dyrlæge med henblik på nærmere undersøgelse og iværksættelse af relevant behandling eller aflivning. De påviste læsioner har været tydelige og medført tydelig og let erkendelig halthed, således som det også fremgår af sagsakterne. Under sygdomsforløbet i besætningen har grisen været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe. Grisen er herunder ikke blevet passet og plejet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at grisen i besætningen under det lange sygdomsforløb har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1, 1. punktum og stk. 3, 1. punktum. 

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.