2019-24-0156-00012/2019-24-0156-00034

Ål aflivet ved afkøling samt efterfølgende tilsætning af natriumcarbonat

02-09-2019

Skrivelse af 21. marts 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00022-19).
Ved et kontrolbesøg i en virksomhed fandtes ålene den pågældende dag at blive aflivet ved afkøling med is, efterfølgende tilsætning af natriumcarbonat (soda), hvorved ålene døde. Forholdet blev anmeldt.

Rådet udtalte 2. september 2019:

Spørgsmål 1:

Har ålene i forbindelse med aflivningsproceduren været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 18. februar 2019 vedrørende besøget på virksomheden d. 19. juni 2018:

”Virksomhedens repræsentant, XXX forklarede at ål til aflivning blev placeret i en tumbler, herefter blev de nedkølet med is, der efterfølgende blev tilsat soda (Natriumcarbonant) - herved dør ålene. (bilag 2) Ålene blev herefter renset og skyllet i flere hold koldt vand.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at aflivning ved den beskrevne metode med nedkøling samt efterfølgende ætsning ved en base, udsætter dyrene for højeste grad af smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe, og at metoden ikke tilgodeser kravet om, at aflivning skal foregå så hurtigt og smertefrit som muligt.

Rådet finder, at ålene ved at blive aflivet som beskrevet, har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1 og 13.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Der skal henvises til Rådets udtalelse af 1993 om affedtning af ål samt udtalelse af 29. marts 2012 om aflivning af ål, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalte virksomhed blev straffet med bøde på 30.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, og stk. 7 og 9, jf. § 1 og § 13, stk. 1.