2018-24-0152-00223/2019-24-0152-00039

Besætning, hvor der konstateres mumificerede, syge og ubehandlede grise opstaldet i gylle

03-05-2019

Skrivelse af 26. november 2018 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89111-00003-18).
En skadedyrsbekæmper havde ved et besøg observeret dyreværnsmæssigt kritisable forhold i en svinebesætning og forholdet blev anmeldt. Ved politiets og Fødevarestyrelsens gennemgang af besætningen fandtes syge grise der ikke var behandlet, kadavere, hvoraf flere var mumificerede, liggende i stierne, og grise der i den ene stald gik rundt i gylle.

Rådet udtalte 3. maj 2019:

Spørgsmål 1:

Ad svin nr. 1

a) Såfremt det beskrevne sammenholdt med anmeldelsen i sin helhed og de fremlagte fotos lægges til grund, har gris nr. 1, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig be­handling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

b) Såfremt det beskrevne sammenholdt med de fremlagte fotos lægges til grund, kan det da vurderes, hvor længe grisen har haft halebiddet?

c) Såfremt det beskrevne sammenholdt med de fremlagte fotos lægges til grund, kan det da vurderes, hvor længe grisen har været delvis lam i bagparten?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 12. februar 2018 vedrørende grisen:

”Gris på ca. 60 kgs. vægt opstaldet i sti med 15-20 stk. svin i samme størrelse i stald 3. (Foto 13. og 14)

Klinisk beskrivelse
Grisen var delvis lam i bagparten og slæbte sig rundt i stien ved brug af forbene. Gri­sen havde et stort kronisk halebid. Hele halen manglede. Der var et ca. 5 cm. stort sår med skorper og arvævsdannelse og synlig knoglestruktur i midten.

Ejer aflivede grisen i tilslutning til besøget.

Varigheden af lidelsen vurderes at være mindst 1 uge, vurderet udfra arvævets ud­bredelse.

Vurdering
Behandlingen af grisen anses for at være groft uforsvarlig, da der ikke rettidigt var taget hånd om grisen ved at flytte den til en sygesti med blødt leje og give den en re­gelret behandling eller evt. ved at rettidigt at have aflivet grisen. Forholdet bedøm­mes til at være en overtrædelse af §1 og 2 i dyrlægeloven.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinets situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det forelagte burde være sket ved, at det på et langt tidligere tidspunkt burde have været identificeret og anbragt i en sygesti med blødt leje, underkastet en nærmere undersøgelse af en dyrlæge, sufficient behandlet eller aflivet. Svinet har ved undladelse heraf været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

På baggrund af det forelagte, finder Rådet, at det kroniske halebid har en alder på mindst 1 uge. Rådet kan ikke ud fra det forelagte udtale sig om, hvor længe svinet har været lam i bagparten.

Spørgsmål 2:

Ad svin nr. 2

a) Såfremt det beskrevne sammenholdt med anmeldelsen i sin helhed og de fremlagte fotos lægges til grund, har gris nr. 2, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig be­handling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

b) Såfremt det beskrevne sammenholdt med det fremlagte foto lægges til grund, kan det da vurderes, hvor længe grisen har været støttehalt

Svar ad 2:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 12. februar 2018 vedrørende svinet:

”Gris på ca. 60 kgs. vægt ligeledes opstaldet i sti med 15-20 stk. svin i samme størrelse i stald 3. (Foto 12)

Klinisk beskrivelse
Grisen var kraftig støttehalt på forparten og havde vanskelighed med at bevæge sig rundt blandt de raske grise i stien. Grisen havde en hævelse på højre side udfor al­bueleddet som sandsynligvis skyldes en kronisk ledbetændelse i leddet.
Ejer aflivede grisen i tilslutning til besøget.
Varigheden af lidelsen vurderes at flere dage ud fra hævelsens omfang.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinets situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det forelagte burde være sket ved, at det på et langt tidligere tidspunkt burde have været identificeret og anbragt i en sygesti med blødt leje, underkastet en nærmere undersøgelse af en dyrlæge, sufficient behandlet eller aflivet. Svinet har ved undladelse heraf været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Rådet kan ud fra det forelagte ikke nærmere vurdere, hvor lang tid svinet har været halt.

Spørgsmål 3:

Ad svin nr. 3

a) Såfremt det beskrevne sammenholdt med anmeldelsen i sin helhed og de fremlagte fotos lægges til grund, har gris nr. 3, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig be­handling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

b) Såfremt det beskrevne sammenholdt med de fremlagte fotos lægges til grund, kan det da vurderes, hvor længe grisen har haft halebiddet?

Svar ad 3:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 12. februar 2018 vedrørende svinet:

”Gris på ca. 40 -50 kgs. vægt i sygesti i stald 2 (Foto 6.)

Klinisk beskrivelse
Grisen lå ned og havde kraftig påvirket åndedræt som tegn på akut lungebetændelse. Almenbefindende var meget påvirket. Ejer oplyste, at grisen havde været syg i flere dage og behandlet med antibiotika. Ejer kunne ikke fremvise dokumentation i form af optegnelser over evt. anvendt medicin.

Ejer aflivede grisen i tilslutning til besøget.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinets situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det forelagte burde være sket ved, at det, da behandlingen ikke havde den ønskede effekt, blev underkastet en nærmere undersøgelse af en dyrlæge, sufficient behandlet eller aflivet. Svinet har ved undladelse heraf været udsat for høj grad af lidelse, smerte, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinet, har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3b udgår.

Spørgsmål 4:

Ad svin nr. 4
Såfremt det beskrevne sammenholdt med anmeldelsen i sin helhed og de fremlagte fotos lægges til grund, har gris nr. 4, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig be­handling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 12. februar 2018 vedrørende svinet:

”Gris på ca. 40 -50 kgs. vægt i sygesti i stald 2 (Foto 6.)

Klinisk beskrivelse
Grisen havde et stort kronisk halebid med åben sårdannelse. Grisens almenbefin­dende var påvirket. Ejer aflivede grisen i tilslutning til besøget.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinets situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det forelagte burde være sket ved, at det ud over at blive isoleret i en sygesti, tillige blev underkastet en nærmere undersøgelse af en dyrlæge, sufficient behandlet eller aflivet.

Rådet finder det vanskeligt endeligt at vurdere graden af uforsvarlighed, på baggrund af utilstrækkelig beskrivelse af svinets tilstand samt dårlig kopi af foto.

Rådet finder på baggrund af ovenstående, at svinet har været udsat for mindst en betydelig grad af lidelse, smerte, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinet har været udsat for mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 5:

Ad 20-25 svin i stald 2
Såfremt del beskrevne sammenholdt med anmeldelsen i sin helhed og de fremlagte fotos lægges til grund, har disse grise derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig be­handling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 5:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 12. februar 2018 vedrørende svinene:

”20-25 grise i sti bagerst i stald 2. (Foto 10+11)

Klinisk beskrivelse
Grisene var våde og gødningstilsmudsede. Grisene kunne ikke finde tørt leje i stien da gødningen stod i niveau over spalterne i hele stien…

…i flere stier i staldene lå døde grise blandt de levende grise…  flere tilfælde var kadaverne delvis ædt af stifællerne, og det var tydeligt at flere af de døde grise havde ligget i stierne i flere dage.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinene, ved at være opstaldet under de nævnte forhold, har været udsat for høj grad af lidelse, smerte, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinene har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1.

Spørgsmål 6:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 6:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk.1, jf. stk. 2, jf. stk. 9, jf. §§ 1, 2 og 3, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juni 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som ejer af besætning at have udsat flere grise for grovere uforsvarlig behandling samt 2 grise for mindst uforsvarlig behandling, og undladt at beskytte dem bedt muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og undladt at behandle dem omsorgsfuldt herunder at huse og passe dem under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, og undladt at sikre at rum og arealer, hvor dyrene holdtes var indrettet på en sådan måde, at dyrenes behov blev tilgodeset.

Afgjort ved bødeforelæg på 30.000 kr.