2019-24-0152-00058

Fem slagtesvin med talrige slagmærker

14-10-2019

Skrivelse af 10. maj 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00044-19).
I en levering af slagtesvin til slagteriet fandtes 5 svin med talrige slagmærker. Besætningsejeren erkendte at han havde slået svinene med en ”grisedasker”. Han havde tildelt dem slag for at få dem til at agere, som han ønskede i forbindelse med drivningen fra stien til lastbilen. Han oplyste, at han brugte en fjeder grisedasker på ca. 40 cm, når den blev vendt på højkant var der ingen fjedervirkning og slaget blev dermed mere hårdt.

Rådet udtalte 14. oktober 2019:

Spørgsmål 1:

Har slagtesvin nr. 1 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 2:

Har slagtesvin nr. 2 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 3:

Har slagtesvin nr. 3 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 4:

Har slagtesvin nr. 4 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Spørgsmål 5:

Har slagtesvin nr. 5 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1-5:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 25. marts 2019:

”Slagtekrop nr. 1:
Slagtesvin, skinketatoveret leverandørnummer XXX Slagtekroppen havde talrige tynde slagmærker på ryggen. Mærkerne havde en bredde på ca. 1 cm. Der sås blødning i overhud, underhud og i spæklaget, jf. bilag 6 foto nr. 1-3. Det vurderes, at der kan være slået med et smalt staveformet objekt.

Slagtekrop nr. 2:
Slagtesvin, skinketatoveret leveran dørnummer XXX. Slagtekroppen havde talrige smalle slagmærker på lænden. Der sås blødning i overhud, underhud og spæklag jf. bilag 6 foto nr. 4-6. Det vurderes, at der kan være slået med et smalt, langt objekt…

Slagtekrop nr. 3.:
Slagtesvin, skinketatoveret leverandørnummer XXX. Slagtekroppen havde talrige smalle slagmærker på ryggen. Der sås blødning i overhud og underhud samt spæklag, jf. bilag 6 foto nr. 7-8. Det vurderes, at der kan være slået med et relativt smalt objekt.

Slagtekrop nr. 4.:
Slagtesvin, skinketatoveret leverandørnummer XXX. Slagtekroppen havde talrige smalle slagmærker på lænden. Der sås blødning i overhud, underhud, spæklag og helt nede i de underliggende muskler, jf. bilag 6 foto nr. 9. Slagene indikerer, at dyret er blevet slået … med et smalt, langt objekt.

Slagtekrop nr. 5.:
Slagtesvin, skinketatoveret leverandørnummer 83203 Slagtekroppen havde talrige smalle slagmærker på ryggen og lænden. Der sås blødning i overhud og underhud samt lidt blødning i spæklag, jf. bilag 6 foto nr. 10. Slagene indikerer, at dyret er blevet slået… med et smalt, langt objekt.”

Ved gennemgang af de vedlagte fotos fremgår det, at slagtesvinene nr. 1-5 er blevet slået henholdsvis mindst 14, 8, 12, 10 og 11 gange.

Af sagsakterne fremgår endvidere, at der har været anvendt en fjeder grisedasker på ca. 40 cm, som blev vendt på højkant således, at der ingen fjedervirkning var.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtesvin nr. 1-5 ved at være påført henholdsvis mindst 14, 8, 12, 10 og 11 slag, der har medført blødninger i hud, underhud, fedtvæv og hos slagtesvin nr. 4-5 tillige i den underliggende muskulatur, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdene som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 6:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 6:

Der skal endvidere henvises til, at Rådet tidligere er kommet med en udtalelse vedrørende samme besætningsejer, Rådets j.nr 2019-24-0152-00040, Deres j.nr 4100-89110-0005-18.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr. jf. Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 7, og stk. 9, jf. § 1 og § 2, og transportbekendtgørelsen § 35, stk. 1, nr. 1, jf. transportforordningen artikel 3, litra e og artikel 8, stk. 1, jf. bilag 1, kapitel III, pkt. 1.8, litra a.