2018-24-0152-00215

Fire slagtesvin med slagmærker på ryggen

05-03-2019

Skrivelse af 30. oktober 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00096-18).
Ved kødkontrollen observeredes fire svin med mærker efter slag på ryggen. Undersøgelse af materiale fra slagtekroppene bekræftede, at slagene var opstået efter stumpt traume påført ca. 4 - 10 timer før slagtningen.

Rådet udtalte 5. marts 2019:

Spørgsmål 1:

Har slagtesvinene, ad slagtekrop nr. 1 og 3, ved at blive påført slag som beskrevet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behand­ling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 7. maj 2018, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen observerede fire slagtesvin med mærker efter slag på ryggen og lænden.

Det fremgår endvidere, at slagtekrop nr. 1 og 3 ”havde flere brede slagmærker samt 2-3 smalle slagmærker på ryggen og lænden. Der sås blødning (minimum) i underhud og spæklag…”                     

Af anmeldelsen fremgår tillige, at slagtekrop nr. 2 og 4 ”havde talrige brede og smalle slagmærker på ryggen og lænden. Der sås blødning i underhud, spæklag og muskulatur…”

Materiale fra de fire slagtesvin blev sendt til pato-anatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Ved inspektion fandtes flere blødninger i huden henover ryggen. Hovedparten af blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, bestående af to parallelle blød­ninger adskilt af en opklaring. De parallelle blødninger havde en længde på ca. 7 til 20 cm. Bredden på blødningerne var ca. 0,2 til 0,8 cm, og opklaringen mellem blødnin­gerne havde en bredde på ca. 0,3 til 1,2 cm. Endvidere fandtes konfluerende områder med blødninger med en bredde fra ca. 7 til 13 cm og en længde på ca. 10 til 33 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og enkelte steder ned i den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og infiltration med neutrofile granulocyter og makrofager. I den underliggende muskulatur fandtes nekro­tiske muskelfibre, hvoraf flere var infiltreret med neutrofile granulocyter og makrofager.

Læsionerne på hudstykkerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et menneske, og vurderes at have en alder på ca. 4 timer til 10 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og det medsendte fotomateriale til grund, finder Rådet, at de fire slagtesvin, ved at være påført flere til utallige slag på ryggen og lænden medførende blødninger strækkende sig ned i underhuden og enkelte steder den underliggende muskulatur, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svinene herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Har slagtesvinene, ad slagtekrop nr. 2 og 4, ved at blive påført slag som beskrevet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behand­ling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Transportvirksomhed og chauffør:
Sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven i forbindelse med, at der blev leveret fire slagtesvin med mærker efter slag fra besætning til slagteri.

Efterforskningen blev standset, idet anklagemyndigheden vurderede, at der ikke var en rimelig formodning om, at der var begået noget strafbart, jf. reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 2 (ikke grundlag for at fortsætte efterforskningen).

Besætningsansvarlig:
Sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven i forbindelse med, at der blev leveret fire slagtesvin med mærker efter slag fra besætning til slagteri.

Påtalen blev opgivet efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2, idet anklagemyndigheden vurderede, at tiltalte ikke ville blive fundet skyldig.