2019-24-0153-00005

Hund med forvoksede klør - hudbetændelse - øregangsbetændelse etc. ikke behandlet

06-12-2019

Skrivelse af 23. juli 2019 fra Nordsjællands Politi (0900-89111-00003-18).
En hund blev bragt til dyrlæge på grund af halthed, der viste sig at skyldes, at vildtkloen på forbenet var vokset ind i trædepuden, og at hundens kløer generelt var for lange. Ved besøget blev tillige konstateret generaliseret hudbetændelse, tandsten og tandkødsbetændelse og kronisk, smertevoldende øregangsbetændelse. Ejer udeblev fra den efterfølgende kontrol. Ved politiets tilsyn i husstanden 9 måneder efter, havde hunden fortsat smertevoldende øregangsbetændelse. Ejer fik hunden aflivet samme dag.

Rådet udtalte 6. december 2019:

Spørgsmål 1:

Er der tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, såfremt Dyrlæge Xs beskrivelse lægges til grund i forhold til, at Y ikke har beskyttet sin hund mod smerte, lidelse, varige mén eller væsentlig ulempe samt ikke har passet hunden under hensyntagen til dens sundhedsmæssige behov?

Svar ad 1:

Af dyrlægens journal fra 9. oktober 2018 fremgår, at hunden blev præsenteret på klinikken på grund af halthed på venstre forben. Ved den kliniske undersøgelse fandtes kløerne generelt meget for lange, og vildtkloen på venstre forben (kloen på 1. tå) var vokset cirkelagtigt ind i trædepuden, hvilket var årsagen til, at hunden haltede. Desuden konstaterede dyrlægen tandsten og tandkødsbetændelse, generaliseret hudbetændelse med kløe samt kronisk øregangsbetændelse med tillukning af øregangen ved sin undersøgelse af hunden. Ved besøget blev hundens kløer klippet, og den blev sat i behandling for hud- og øregangsbetændelse.

Af journalen fremgår, at ejer blev orienteret om ”at forandringerne tangerer en dyreværnssag og at det er ekstremt vigtigt at de kommer til kontrol om 14 dage”.

Ejer udeblev fra kontrollen, hvorfor dyrlægen kontaktede en dyreværnsorganisation.

Ved dyreværnsorganisationens besøg i husstanden d. 26. oktober 2018 konstateredes, at ”hundens ører er helt lukkede af, af øregangsbetændelse. Det er tydeligt at hunden har store smerter, idet den trækker sig væk, ved selv den mindste berøring eller forsøg på berøring af ørerne.”

Ved politiets tilsyn i husstanden 3. juli 2019 fandtes; ”Ved nærmere eftersyn af …s ører sås specielt det venstre ører stærkt inficeret med betændelse. Det var tydeligt at … ikke var glad for, at nogen rørte ved dens ører”.

De kliniske fund understøttes af sagens billedmateriale.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at hunden længe før d. 9. oktober 2018 burde have været tilset af en dyrlæge med henblik på at få klippet kløer, renset tænder samt behandlet hudlidelsen og øregangsbetændelsen. Alle de beskrevne lidelser har været synlige og let erkendelige for ejer. 

Rådet finder, at

  • ved at gå uden den fornødne klopleje, således at kløerne blev for lange og en klo voksede ind i trædepuden,
  • ved at gå med generaliseret, kløende hudbetændelse gennem længere tid,
  • ved at gå med smertevoldende øregangsbetændelse gennem længere tid,
  • ved at gå med tandsten og tandkødsbetændelse gennem længere tid, og
  • ved ikke efter første dyrlægekonsultation, at sikre fortsat veterinærfaglig behandling af de ovenfor nævnte kroniske lidelser

er hunden ikke blevet behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og den er ikke blevet passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at hunden gennem det lange forløb har været udsat for høj grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe. Rådet vil anse forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Rådet finder det stærkt kritisabelt, at der efter anmeldelse for overtrædelse af dyreværnsloven fra hhv. … (24. november 2018) og dyrlæge X (23. januar 2019) og et forgæves besøg af Nordsjællands Politi på ejendommen d. 24. januar 2019, hvorunder hunden kan ses, men ejer ikke træffes, ikke gribes ind med henblik på at lindre hundens lidelse før 4. juli 2019, dvs. mere end et halvt år senere.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. jf. overtrædelse af dyreværnsloven § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. §§ 1 og 2.