2019-24-0153-00002

Hundehvalp aflivet ved drukning

02-09-2019

Skrivelse af 12. april 2019 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00012-19).
En Yorkshire terrier på 3 måneder, der var syg, blev forsøgt aflivet ved brug af udstødningsgas. Da det ikke lykkedes blev den aflivet ved drukning i et lille vandhul.

Rådet udtalte 2. september 2019:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte forklaringer vedrørende aflivning af hvalpen lægges til grund, har den derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at en syg hundehvalp, Yorkshire terrier, 3 måneder gammel, blev forsøgt aflivet med udstødningsgas fra en bil. Da dette mislykkedes, blev den aflivet ved drukning i en vandpyt.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Ved at blive aflivet på den ovenfor beskrevne måde har hvalpen været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 13.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Der var to tiltalte i sagen.

Begge tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2, og § 25, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 1749 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde § 14, stk. 2, jf. stk. 1, samt for T1´s vedkommende tillige § 3 i dyrevelfærdsloven, ved i forening, at have behandlet en syg hundehvalp, tæve, alder ca. 3 mdr., groft uforsvarligt med karakter af mishandling og for T1´s vedkommende, som ejer af hvalpen, at have undladt at behandle den omsorgsfuldt, herunder at lade en dyrlæge stå for aflivning af hunden, idet de tiltalte i forening foretog aflivning af hundehvalpen ved gasning og eller drukning.

Retten fandt efter bevisførelsen, at de tiltalte i forening tog livet af den pågældende hundehvalp, der var meget syg, ved at gasse den.

Herefter og efter udtalelserne fra Det Veterinære Sundhedsråd fandt retten, at det var bevist, at de tiltalte var skyldige i overensstemmelse med tiltalen. Dog fandtes det ikke bevist, at de tiltalte havde druknet hvalpen. De tiltalte blev derfor frifundet for denne del af tiltalen.

For begge de tiltalte blev straffen fastsat til fængsel i 20 dage.

Straffen blev gjort betinget for begge de tiltalte, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis de tiltalte overholdte betingelsen om, at de ikke måtte begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Retten lagde vægt på forholdets karakter og sagens alder.

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, rettens indtryk af de tiltalte og sagens alder, fandtes det ikke påkrævet, at de tiltalte tillige blev frakendt retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i et af retten fastsat tidspunkt. De tiltalte blev derfor frifundet for anklagemyndighedens påstand herom.