2019-24-0151-00027

Ko med ældre brud på lårbenet transporteret

07-10-2019

Skrivelse af 3. maj 2019 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00075-18).
Ko med skævt bækken og unormal gang på højre bagben leveret til slagteri. Efter aflivning fandtes koen at have et ældre brud på lårbenet og luksation af hofteleddet.

Rådet udtalte 7. oktober 2019:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer ved at lade koen gå i besætningen igennem flere uger med be­skrevne brud uden at afhjælpe koens lidelse, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt, samt undladt at beskytte det bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, va­rigt men og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, finder rådet da, at der er tale om uforsvar­lig, grovere uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling af koen?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 29. juni 2018, at embedsdyrlægen ved det levende syn på slagteriet observerede en ko med halthed af en karakter, så den blev sorteret fra til ”nærmere klinisk undersøgelse”. Koen blev i anmeldelsen beskrevet af embedsdyrlægen som ”en stor ko med middel huld. Den havde et uforstyrret al­menbefindende. Den havde, foruden haltheden, et meget skævt bækken, idet højre hoftehjørne sad meget lavere end venstre. Der var endvidere tydeligt mindre muskelfylde på højre lårmuskulatur end på venstre…

Ved den kliniske undersøgelse observerede embedsdyrlægen, at ”… at koen gik uden støtte men havde en stiv gang, hvor den trak det højre bagben frem i en stiv bevægelse (se video). Den trådte dog nogenlunde igennem på højre bagben og lagde vægt på det.

Ved PM kontrollen (efter slagtning) kunne det konstateres, at der var et meget kom­pliceret brud, hvor ledhovedet fra lårbenet var brækket af lårbenet, og endvidere var det ligament (ledbånd), der normalt holder ledhovedet fast i ledskålen også bristet. Dette betyder, at ledhovedet var skredet helt ud af sit normale leje i hofteskålen og var vokset delvis sammen med en del af bækkenet… Der er slet ikke kon­takt mellem lårbenet og ledhovedet.

Materiale fra koen blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Ved inspektion af præparaterne fandtes en total luksation af hofteleddet. Grun­det afsavningen på slagteriet kunne det ikke afgøres, om der var tale om højre eller venstre hofteled. Lårbenshovedet var dislokeret og adhæreret til en del af bækkenknoglerne og den omgivende muskulatur som følge af bindevævsnydannelse med en tykkelse på op til ca. 1,5 cm. I lårbenshalsen fandtes en kro­nisk fraktur med massiv knoglenydannelse og bindevævsadhærancer til en del af bækkenknoglerne med en tykkelse på op til ca. 7 til 8 cm. Hofteledskålen fandtes totalt deformeret og belagt med granulationsvæv.

Hofteleddet er sæde for en kronisk luksation med bindevævsadhærancer samt en kronisk fraktur af lårbenshalsen med massiv knoglenydannelse og binde­vævsadhærancer. Baseret på tykkelsen af det nydannede knogle- og bindevæv vurderes forandringerne at have en alder på adskillige uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de påviste læsioner har medført tydelig og let erkendelig halthed og et skævt bækken. Koen skulle for længst have været tilset af en dyrlæge og aflivet, alternativt aflivet straks, da det blev konstateret i besætningen, at den var kommet til skade.

Under sygdomsforløbet i besætningen har koen igennem uger været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været passet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at koen under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 3.

Spørgsmål 2:

Finder rådet, at besætningsejer ved at lade dyret transportere fra besætningen til slagteriet, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt, samt undladt at beskytte det bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, finder rådet da, at der er tale om uforsvarlig, grovere uforsvarlig eller grovere uforsvar­lig behandling med karakter af mishandling af koen?

Svar ad 2:

Det fremgår af sagens akter, at koen blev transporteret til slagteriet sammen med andre køer. Lægges ovennævnte og svar ad 1 til grund, finder Rådet, at koen ikke var egnet til transport, og at den, ved at være læsset og transporteret, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at koen har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der henvises til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, 1. pkt., jf. 2. pkt., jf. stk. 7 og 9 og §§ 1 og 2 samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindste krav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5, jf. § 19, stk. 1 og Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/ EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255) 97 samt Bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport Artikel 3, litra b og artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kap. 1, pkt. 1 og pkt. 2, litra a i transportforordningen, jf. § 35, stk. 1 nr. 1 i transportbekendtgørelsen, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som landmand at have behandlet en ko groft uforsvarligt, idet tiltalte havde sendt en ko til slagtning med et kompliceret brud, hvor ledhovedet fra lårbenet var brækket af lårbenet, hvilket for koen havde været yderst smertefuld.

Endvidere ved at lade koen transportere i denne tilstand vurderes det, at koen havde været udsat for uforsvarlig behandling og ikke behandlet omsorgsfuldt og koen burde have været transporteret adskilt fra andre dyr.

Afgjort ved bødeforelæg på 35.000 kr.