2019-24-0151-00015

Ko med alvorligt åbent sår transporteret levende til slagtning med slagteattest

27-05-2019

Skrivelse af 17. september 2018 fra Nordjyllands Politi (5100-89137-00002-18).
En ko, som havde et stort åbent sår, omfattende brystmuskulaturen og muskulaturen under venstre forben, blev transporteret levende til slagtning. Koen blev sendt med en slagteattest udstedt af en dyrlæge, der godkendte den til levende transport. Der forelå ingen afhøring af dyrlæge eller besætningsejer.

Rådet udtalte 27. maj 2019:

Spørgsmål 1:

Om Besætningsejer B1 ved at have undladt at behandle koen, eller lade dyret aflive, og ved at have ladet koen transportere til slagtning, har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat koen for unødig smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentligt ulempe og i bekræftende fald

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse af 26. marts 2018:

”den 19. februar 2018, kl. 11.55, konstaterede, at der fra ovennævnte besætning blev leveret 1 ko…, der havde et stort åbent sår omfattende muskulaturen under venstre forben og ind på brystmusklen.Koen var transporteret levende. Koen var det eneste dyr med transporten og der medfulgte en slagteattest for syge- og nødslagtede dyr…

Undertegnede embedsdyrlæge konstaterede ved aflæsningen, at koen støttede ligeligt på alle fire ben. Det dryppede med blod fra såret, og såret var gødningsforurenet…

Ved den kliniske undersøgelse af den levende ko… blev det konstateret, at koen havde et stort åbent sår involverende venstre forbens underside og brystmusklen. Ved AM-kontroIIen (i levende live) måltes temperaturen både ved ankomst og efter 40 min. Temperaturen var i begge tilfælde 39,7grader og koen… blev afvist til slagtning pga. feber. Efter aflivning blev det konstateret, at såret målte 35x25 cm, og i dybden var 25 cm. Indsnit i muskulaturen viste overensstemmelse med en akut skade uden dannelse af bindevæv”.

Følgende fremgår af obduktionsattest af 9. juli 2018 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU-SUND:

”Sektionsfund:
Ved inspektion af præparatet fandtes et ca. 31x23 cm stort ovalformet sår. Ved gen­nemskæring af såret fandtes emfysem og blødning i det subcutane væv samt blødning i muskulaturen.
Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af såret til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse fandtes nekrotiske muskelfibre med infiltration af inflammatoriske celler.

Konklusion:
Forandringerne er forenelige med et akut sår med blødning og emfysem, der vurderes at have en alder på flere timer.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Dyr med alvorlige, åbne sår anses ikke for egnede til transport.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at koen, med de omfattende læsioner, burde have været aflivet i besætningen. 

Besætningsejer B1 har ved at kontakte en dyrlæge initialt handlet fagligt korrekt.

Koen burde imidlertid ikke have været transporteret levende til slagtning, uagtet at besætningsejer B1 havde søgt rådgivning fra en dyrlæge, der udfærdigede en slagteattest, hvorpå der var anført, at koen var egnet til at blive kørt levende til slagtning. Under læsning og transport har den været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at koen derved har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer B1 derved har udsat koen for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Om dyrlæge D1 ved at have undladt at behandle koen og ved at have udfærdiget en slagteattest hvorpå der var anført at koen var egnet til at kunne køres levende til slagt, derved har udsat koen for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling

Svar ad 3:

Af slagteattest for syge- og nødslagtede dyr dateret 19. febru­ar 2018 og underskrevet af dyrlæge D1 fremgår følgende: ” … Temperatur 38,07 (38,7), puls 60, respiration 20…koen har revet huden af ved albue i nat, går normalt og kan derfor køres levende til slagtning…”

Lægges ovennævnte samt svar ad 1 til grund, finder Rådet, at koen burde have været aflivet. Ved at godkende koen til levende transport, finder Rådet, at dyrlægen har foretaget en fejlvurdering, og at koen ved at blive transporteret levende til slagtning har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at koen ved at blive transporteret levende til slagtning, har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 4:

Om dyrlæge D1 under udøvelsen af sin gerning har vist den rette omhu og samvittighedsfuldhed over for dyret.

Svar ad 4:

På baggrund af det forelagte finder Rådet, at dyrlægen ved sin kliniske undersøgelse har foretaget et fejlskøn af koens situation og egnethed til transport. På baggrund af det forelagte finder Rådet ikke, at det giver anledning til at antage, at dyrlægen skulle have handlet med manglende omhu og samvittighedsfuldhed.

Spørgsmål 5:

Om transportvirksomheden …og chauffør ved at lade koen transportere til slagteriet derved har udsat koen for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling

Svar ad 5:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at koen ikke var transportegnet. Koen burde ikke have været transporteret levende til slagtning. Under læsning og transport har den været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at koen derved har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1. 

Spørgsmål 6:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 6:

Der skal henvises til Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Hvorvidt det, at ejeren havde søgt veterinærfaglig bistand, der vurderede at koen var egnet til skånetransport, er en formildende omstændighed, beror på en juridisk vurdering.

Afgørelse:

Tiltalte dyrlæge blev straffet med bøde på 25.000 kr. for overtrædelse af Dyreværnslovens §1, jf. § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 9 samt Dyrlægeloven § 8, stk. 1 jf. § 38, stk. 1, nr. 1.