2019-24-0151-00026

Ko med indgroet horn

21-06-2019

Skrivelse af 19. februar 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00120-18).
Ved et levende syn observerede embedsdyrlægen en ko, hvor venstre horn var vokset ind i huden over venstre øje. Hornet var trængt 2-3 cm ned i hud og underhud.

Rådet udtalte 21. juni 2019:

Spørgsmål 1:

Har koen under sit ophold i besætningen da været udsat for uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. maj 2018, at der ved levende syn blev konstateret en ko, ”hvor venstre horn var vokset ind i hovedet på koen over det venstre øje. Koen blev transporteret adskilt frem til slagteriet...

Efter slagtningen blev koens hoved undersøgt nærmere. Det konstateredes herved, at hornet havde gennemtrængt huden ca. 4 cm direkte over det venstre øje. Hornet havde herved dannet et næsten cirkulært sår i huden med en diameter på omkring 4-5 cm, og i forreste del af sårranden sås inficeret, ildelugtende væv.

Hornet var trængt 2-3 cm ned i hud og underhud og havde dannet en svag fordyb­ning i den underliggende knoglevævshinde, uden dog at have læderet selve knoglen. Selve hornet så ud til at have fået savet spidsen af på et tidligere tidspunkt, ligesom også det højre horn….”

Materiale fra koen blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Præparatet bestående af venstre øre, og huden omkring venstre øje målte ca. 47 * 14 cm. Ved sektion fandtes ca. 3 cm over øjenlågene en ulceration målende ca. 3,5 x 2,5 cm. Ulcerationen var delvist dækket af granulationsvæv med en tykkelse på ca. 0,6 cm. I venstre øre var der et hul efter øremærkning. Ved inspektion af hornet fandtes dette at være savet af nær basis. Hornet var krumt, og spidsen (apex) manglede og var i stedet erstattet af affladet ende målende ca. 3,4 x 2, 5 cm. Ved saggital gennemsavning fandtes enden at være fuldstædig lukket af horn.

Huden over venstre øje er sæde for en ulceration som på baggrund af mængden af granulationsvæv vurderes at have en alder på flere uger. Spidsen af hornet var savet af, og fladen fuldstændig lukket af horn.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at koens situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved fjernelse af horn/hornspids. Lidelsen har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn. Koen har således ikke været behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dens fysiologiske og sundhedsmæssige behov, og har under sygdomsforløbet i besætningen været udsat for en høj grad af smerte, lidelse og angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at koen, ved at gå i besætningen i flere uger med nedgroet horn, der var trængt 2-3 cm ned i hud og underhud og havde dannet en svag fordyb­ning i den underliggende knoglevævshinde, har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1 og stk. 2, jf. § 5, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at have behandlet en ko, groft uforsvarligt og undladt at beskytte den bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og at have undladt at sørge for, at koen blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet der ved det levende syn på slagteriet blev konstateret, at koens venstre horn var vokset ind i hovedet på koen over det venstre øje og havde dannet et sår på ca. 3,5 x 2,5 cm med inficeret og ildelugtende væv.

Sagen blev afgjort med bødeforlæg på 20.000 kr.