2018-24-0151-00125

Ko med kronisk ledbetændelse - transporteret til slagtning adskilt fra andre dyr

20-03-2019

Skrivelse af 17. oktober 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00038-18).
Ved et levende syn på slagteri blev konstateret en udpræget gangbesværet ko, der havde svært ved at rejse sig på grund af smerter. Koen var transporteret adskilt fra øvrige dyr.

Rådet udtalte 20. marts 2019:

Spørgsmål 1:

Har koen under sit ophold i besætningen, da været udsat for uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring af 6. februar 2018, at ”ved den kliniske undersøgelse af den levende ko kunne det konstateres, at koen var udpræget gangbesværet, og at den havde svært ved at rejse sig på grund af smerter. Koen havde det pågældende ben lidt ind under kroppen, i et forsøg på at aflaste be­net, og den både stod og gik med krum ryg, ligesom den havde hovednikken under gang. Dette er alt sammen tegn på smerter hos koen, både når den stod stille og i forbindelse med gang. Det vurderes, at dyret var udpræget gangbesværet (unormalt bevægelsesmønster) i svær grad på det pågældende ben, idet den var meget uvillig til at tage støtte på benet ved gang.

Koen havde en hævelse over kloven på højre bagben. Den havde også et sår over bik­loven på ydersiden af benet, og den havde et sår på kloven på samme side. I dette sår var der ansamlinger af halm og gødning...”

Materiale fra koen blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU-SUND, der fandt følgende:

”Ved sektion fandtes en fast hævelse af benet fra kronranden til koden. Lateralt på be­net ud fra biklovene fandtes 2 cirkulære sår målende ca. 0,3 og 0,5 cm i diameter. Endvidere fandtes tab af horn i den laterale hovedklov i et område på ca. 3x2x2 cm disto-lateralt for kronranden.

Ved sagittal gennemsavning af den laterale hovedklov fandtes en kronisk, purulent, nekrotiserende artritis (ledbetændelse) i klovleddet. I hele benets omkreds fra klovbe­net til kodebenet fandtes nydannet bindevæv, der antog en maksimal tykkelse på ca. 2 cm, og nydannet knoglevæv, der antog en maksimal tykkelse på ca. 1,5 cm. Nydan­nelserne involverede senerne i området. Kronleddet var ankyloseret (sammenvokset).

Der fandtes artritis i kodeleddet med proliferation af synovialmembranen (hinden, der beklæder indersiden af leddet). Plantart for kodeleddet fandtes op til ca. 3 cm tykt nydannet bindevæv med abscesdannelser, der havde givet anledning til fistulære op­brud til huden. Absceseme havde en volumen på mellem ca. 2-5 ml. Ved sagittal gen­nemsavning af den mediale hovedklov blev der ikke fundet yderligere patologiske forandringer i knogler, led og sener.

Konklusion:
De observerede forandringer er forenelige med:

Kronisk, purulent, nekrotiserende artritis i den laterale hovedklovs klovled.

Kronisk, proliferativ artritis i den laterale hovedklovs kodeled med periartikulære kroniske abscesdannelser og fistulære opbrud.

Periartikulær og periosseøs bindevævs- og knoglenydannelse fra klovben til kodeben i hele benets omkreds,

Ankylosering af kronled.

Det vurderes, at alle forandringerne har en alder på flere uger.”

Det fremgår af sagens akter, at koen blev tilset af dyrlæge og flyttet til sygesti den 8. november 2017 og tilset igen d. 8. december 2017 og d. 3. januar 2018. 

Af dyrlægens besøgsrapport fremgår følgende:

D. 8. november 2017:
”Kritiske dyr… … - behandlet sidst for stofskiftebelastning, nu slap og i enkeltsygeboks, ledbetændelse og seneskedebetændelse HB, behandlet med vetri, dex og ADE, recept 250 vetri til 5 dage”

D. 8. december 2017:
” Kritiske dyr…… tilskadekomst for lang tid siden, var oprindelig en flot ko. Hun har • ud over skaden - været en rigtig stofskifteko. Hun er nu tynd, halter. Giv hende et par uger mere i sygeboks, men så heller ikke mere…… halt VB - mere tid i blød boks”

 D. 3. januar 2018:
”Kritiske dyr…… gammel kending, afklaring skal ske, kan hun gå til slagtning?”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående, sagsakterne samt medsendte video til grund, finder Rådet, at koens situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, da det blev klart at behandlingen ikke havde den ønskede effekt, at blive aflivet/hjemmeslagtet. Under det meget lange sygdomsforløb i besætningen har koen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Har koen da været egnet til transport?

Svar ad 2:

Rådet finder, at dyr, der ikke kan gå og stå ved egen hjælp, eller dyr, der er springhalte, svært støttehalte eller udpræget gangbesværede på grund af diagnosticeret eller formodet knoglebrud, ledskred, smertefulde betændelsestilstande i lemmerne (ledbetændelse, seneskedebetændelse o. lign.) samt dyr som lider af almen svækkelse, ikke må transporteres levende til slagtning, men skal aflives eller nødslagtes på stedet.

Lægges ovennævnte og svar ad 1 til grund, finder Rådet, at koen ikke var egnet til transport. Ved at være transporteret har koen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og dermed for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 3:

Har koen da været egnet til skånetransport adskilt fra de andre dyr?

Svar ad 3:

Nej, se svar ad 2.

Spørgsmål 4:

Har koen ved at blive transporteret, været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Se svar ad 2.

Spørgsmål 5:

Har koens gangbesværethed været erkendelig forud for transporten, og i bekræftende fald i hvilket omfang?

Svar ad 5:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring af 6. februar 2018, at koen var udpræget gangbesværet, og havde svært ved at rejse sig på grund af smerter. Af obduktionsattest fra Sektion fra Veterinær Patologi konkluderes det, at koen har kronisk, purulent, nekrotiserende artritis i den laterale hovedklovs klovled. Kronisk, proliferativ artritis i den laterale hovedklovs kodeled med periartikulære kroniske abscesdannelser og fistulære opbrud. Periartikulær og periosseøs bindevævs- og knoglenydannelse fra klovben til kodeben i hele benets omkreds, ankylosering af kronled.

På baggrund af ovenstående samt koens sygehistorie, finder Rådet, at koens gangbesværethed har været tydeligt erkendelig forud for transporten.

Spørgsmål 6:

Kan tilstanden og gangbesværetheden være blevet forværret under transporten, og i bekræftende fald i hvilket omfang?

Svar ad 6:

På baggrund af de i svar ad 1 stillede patoanatomiske diagnoser, finder Rådet det sandsynligt, at koens kliniske tilstand er blevet forværret under læsning og transport. Rådet kan ikke afgøre i hvilket omfang, men finder, jf. svar ad 5, at koen har vist tydeligt gangbesvær, der burde have givet anledning til, at dyret ikke var blevet transporteret. 

Spørgsmål 7:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 7:

Der skal henvises til Rådets redegørelse om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste af 17. februar 2009.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og 9, jf. § 1 og § 2, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, og bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 om beskyttelse af dyr under transport § 37, stk. 1, nr. 1 og 6 (tidligere bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 § 35, stk. 1, nr. 1), jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter artikel 3, litra b og artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel I, pkt. 1 og pkt. 2, litra a, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have behandlet en ko groft uforsvarligt såvel i besætningen som under transport, og undladt at beskytte den bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, samt undladt at behandle den omsorgsfuldt, herunder at huse, fodre, vande og passe den under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet han lod koen transportere fra besætningen til slagteri, selvom koen havde kronisk ledbetændelse og var gangbesværet i svær grad på højre bagben, med en hævelse og inficeret sår over kloven af flere ugers varighed, og derfor ikke var transportegnet, ligesom den på et langt tidligere tidspunkt burde have været aflivet/hjemmeslagtet i besætningen.

Afgjort ved bødeforelæg på 25.000 kr.