2019-24-0157-00001

Kreaturer og får utilstrækkeligt fodret – gående ude i vinterhalvåret uden adgang til ly, læ og tørt leje

02-09-2019

Skrivelse af 8. maj 2019 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89111-00002-18).
I en besætning under konkursbehandling fandtes syge, afmagrede og døde dyr i februar måned iblandt knap 400 kreaturer og cirka 2.000 får i dårligt huld, uden adgang til tilstrækkeligt vand og foder samt for kreaturernes vedkommende adgang til tilstrækkeligt ly/læ eller mulighed for opstaldning indendørs.

Rådet udtalte 2. september 2019:

Spørgsmål 1:

Såfremt oplysningerne i sagen om kreaturernes stand og forhold lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd i punkterne 1a - 1e samt 2a - 2b efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behand­ling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

l a) at det må karakteriseres som grovere uforsvarlig behandling af dyr, at fodre dyr med foder og med en mængde foder der gør, at dyrene taber sig og holdes i en meget lav foderstand.

l b) at det må karakteriseres som grovere uforsvarlig behandling af dyr, at holde dyr der er meget magre til lidt under middel i huld udegående i vinterperioden,

l c) at det må karakteriseres som grovere uforsvarlig behandling af dyr, at holde dyre udegående på en mark uden adgang til læskur og tørt, strøet leje,

l d) at det må karakteriseres som grovere uforsvarlig behandling af dyr, at der ikke har været tilkaldt en dyrelæge til at vurdere flokkens sygdomstilstand på baggrund af den høje dødelighed blandt de udegående kreaturer, og

l e) at det må karakteriseres som uforsvarlig behandling af dyr, at ungdyrene i hytterne ikke hele døg­net havde adgang til vand samt, at der ikke var strøet hos de indegående kreaturer.

2a) at forholdet omkring de halte dyre samt de dyr, der var i en sådan tilstand at de måtte aflives, må karakteriseres som grovere uforsvarlig behandling af dyr,

2b) at forholdet omkring diarre hos fårene og det, at de var beskidte på bagparten samt manglende fo­der- og vandtildeling må karakteriseres som uforsvarlig behandling af dyr.

Svar ad 1a – 1e samt 2a – 2b:

Rådet har valgt at tolke spørgsmålet som dækkende både kreaturer og får.

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 7. februar 2019 til politiet vedrørende embedsdyrlægens besøg sammen med politiet d. 9., 13. og 14. februar 2018.

”Det blev ved kontrolbesøget den 9. februar 2018 vurderet, at det ville være for omfattende at se fårebesætningen samme dag, da de gik på marker 11 forskellige steder. Der blev derfor alene foretaget besigti­gelse af kvægbesætningen den 9. februar 2018, og der blev i stedet foretaget kontrol på de 11 forskellige steder med får den 13. og 14. februar 2018.”

”Vedrørende kvægbesætningen:

Ved kontrolbesøget kunne det konstateres, at der på adressen … gik opstaldet omkring 250 kalve/ungdyr/kvier/tyre i dybstrøelsesbokse i en stor hal, og omkring 30 ungdyr fordelt i 2 mindre åbne hyt­ter. I den store hal var der enkelte dyre, der var meget magre til lidt under middel i huld, men de fleste dyr var i middel foderstand. Det blev oplyst, at dyrene af ringe huld var hentet ind fra mark for nylig. Dyrene i den store hal havde alle adgang til vand og foder i form af wrap og snittet majs.

I de to åbne hytter var dyrene under middel i huld, og de havde ikke adgang til foder eller vand.

... i en ladebygning var der opstaldet omkring 100 kreaturer. Her gik der en flok Angus kvæg, som var i god foderstand samt en dybstrøelsesboks med ungdyr og en dybstrøelsesboks med kvier/køer og kalve som alle var hentet hjem fra marken. Disse dyr varierede fra meget magre til lidt un­der middel i huld. Der manglede strøelse i alle bokse i laden, og dyrene var beskidte. Kreaturerne havde alle adgang til vand og foder i form af wrap og snittet majs.

På en stor mark .... gik ca. 100 kreaturer. På marken var alt græs bidt ned, og store dele af marken var dækket af is. Vandforsyningen var begrænset til et par stedet på marken, hvor dyrene havde trådt isen i stykker. Der var flere steder på marken lagt wrapballer og halmballer ud. Det vurderes, at omkring 1/10 af dyrene ville have mulighed for at ligge på halm samme tid. På marken var der områder med bevoksning af lave træer, og under bevoksningen var der bar knoldet frossen jord. Dy­renes huld varierede fra meget magre til lidt under middel. Dyrene virkede lidt sløve og opmærksomme, ligesom mange af kreaturerne havde diarre og var beskidte bagtil.

På en mark lige bagved ovenfor omtalte mark gik yderligere 30 kreaturer. Disse dyrs tilstand og markens beskaffenhed var tilsvarende den ovenfor beskrevne mark. På denne mark var der dog ikke lige så meget frossen vand, og der var ingen beplantning.

Under kontrollen blev 10 døde kreaturer afhentet af DAKA.

Det er desuden oplyst, at der i perioden fra den 1. december 2017 til den 8. februar 2018 var 18 døde kre­aturer i besætningen. Alle 18 kreaturer var blandt de udegående dyr.”

”Vedrørende fårbesætningen:

Ved kontrolbesøgene blev der undersøgt og set ca. 2100 dyr på 11 forskellige lokaliteter ....

Ved kontrolbesøgene kunne det konstateres, at der i flokken, med undtagelse af marken ved ..., hvor der gik ca. 200 gimmerlam, generelt var mange (op mod 50 %) får gimmer- og vædderlam, der var beskidte på bagparten og havde gødning hængende i klumper i pelsen.

På markerne lå der synligt tynd gødning.

På alle marker var der dyr, der haltede, varierende fra støttehalt til springhalte.

På markerne var der varierende mængde græs og ingen vand tildelt. På 3 af markerne var alt græs bidt ned, og ved 4 af markerne var dyrene brudt ud af indhegningerne i deres søgen efter føde.

På en af markerne lå et får med en læsion på højre bagben. Fåret var ikke i stand til at rejse sig og havde ... ligget siden dagen før. Fåret blev aflivet.

På en anden mark var et får halt på flere ben og havde meget svært ved at gå. Den kunne ikke følge med flokken og var afkræftet og meget mager. Dette får blev ligeledes aflivet.

Der blev på de forskellige steder fundet i alt 3 døde lam samt et får der var druknet i et vandløb.

Ved kontrolbesøget den 9. februar 2018 hvor kvægbesætningen blev tilset, kunne det desuden konstate­res, at der i en hesteboks i laden ... var 5 lam opstaldet. Et lam havde en stor gevækst hængende mellem bagbenene. Den stod med krum ryg og var tydeligt alment påvirket. Et andet lam var ikke i stand til at rejse sig. De to syge lam blev aflivet.”

Det oplyses endvidere, at de 1.200 udegående får var spredt på marker beliggende på …, i …, …, … og ….

Det fremgår tillige af sagens akter, at ejer var erklæret konkurs, og at han d. 7. februar 2018 havde meddelt banken, at han ikke længere kunne tage vare på sine dyr.

De medfølgende videooptagelser fra flere adskilte udendørs lokaliteter demonstrerer kreaturer og får, der under vinterforhold med snefald går på meget varierende marker rækkende fra afhøstede majsmarker uden særlig, yderligere vegetation, over plørede marker med væltet hegn til egentlige græsfolde med beskeden vegetation til det store antal dyr. Ingen af optagelserne viser naturlige forhold, der kunne skabe tilstrækkeligt ly/læ for kreaturerne, ligesom der ikke ses at være bygninger, der kunne skabe tilstrækkeligt ly/læ for de udegående kreaturer.

Optagelserne fra staldarealerne viser uensartede staldforhold med varierende mængder af strøelse.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrenes behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyrene har den fornødne adgang til sikring mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte samt medsendte foto- og videomateriale til grund, finder Rådet, at såvel kreaturernes som fårenes situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at dyrene var blevet tildelt frisk vand og foder i tilstrækkelig mængde, at de udegående kreaturer var blevet opstaldet indendørs, subsidiært at der var tilvejebragt det fornødne læ og ly på markerne, hvor kreaturerne opholdt sig, samt at den forøgede dødelighed blandt kreaturerne havde udløst tilkald af en dyrlæge for at udrede årsagsforholdene for den høje dødelighed, samt at dyr, der var magre, halte, tilsmudsede på bagparten blev undersøgt af en dyrlæge og behandlet eller aflivet. Rådet finder, at såvel kreaturerne som fårene har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at dyrene herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 2:

Rådet finder, at ovennævnte oplysninger peger på, at sigtede gennem længere tid ikke har vist evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværns­mæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Rådet henviser i øvrigt til Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets fællesudtalelse af 8. november 2012 om hold af dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for to forhold.

Forhold 1:
Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2, § 3 og § 18, stk. 1, ved i perioden op til d. 12. februar 2018, i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv som besætningsejer, bestående af blandt andet ca. 510 kvæg, at have behandlet en del af kvægbesætningen uforsvarligt og groft uforsvarligt.

Forhold 2:
Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 12, jf. § 2, § 3 og § 18, stk. 1, ved i en periode op til d. 12. februar 2018 på flere forskellige adresser i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, bestående af blandt andet ca. 2.050-2.100 får, at have behandlet en del af besætningen uforsvarligt og groft uforsvarligt.

Straffen blev fastsat til en bøde på 30.000 kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 14 dage.

Retten lagde vægt på, at der var tale om groft uforsvarlig behandling af flere dyr i kvægbesætningen og af ét får, samt uforsvarlig behandling af en række får, men at det præcise antal ikke var opgjort. Forholdet var sket i erhvervsforhold.

Retten tillagde det ved bødefastsættelsen også betydning, at sagen ikke var behandlet indenfor rimelig tid, og at dette ikke kunne bebrejdes tiltalte, herunder at der havde været en "død" periode i sagsbehandlingen på ca. 3 år.