2019-24-0152-00075

Manglende behandling af slagtesvin med sår på stort brok

20-12-2019

Skrivelse af 1. juli 2019 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00025-19).
Ved kontrol i en slagtesvinebesætning observerede embedsdyrlægen et svin med stort navlebrok med sår på broksækken. Slagtesvinet gik i en sti uden blødt underlag sammen med andre svin.

Rådet udtalte 20. december 2019:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund vedrørende beskrivelse af grisens brok, anmodes der om en vurde­ring af, om det er en stor brok og en udtalelse om broksårets alder.

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 11. april 2019, at embedsdyrlægen ved kontrol i en slagtesvinebesætning observerede ”en gris med større brok, hvorpå der var et sår, se foto 1-4 samt video. Grisen vejede ca. 70 kg og gik i en alm. sti uden blødt leje med få andre grise. Den havde et pendulerende navlebrok. Broksækken var flad i bunden sfa. slitage. Brok­sækken var ca. 16 cm i diameter og såret var ca. 14 cm i diameter. Såret havde tydelige rande/krater, og dets alder vurderedes at være mindst 7 dage.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet vurderer broksække større end 15 cm som værende store brok. Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes i sygesti med et tykt lag strøelse. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal de tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinet havde et stort navlebrok med en sårdannelse på broksækkens underside af mindst 7 dages varighed.

Rådet finder endvidere, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig og burde have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelsen fik det beskrevne omfang.

Rådet finder, at slagtesvinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund vedrørende grisens tilstand ved kontrolbesøget, har den derved væ­ret udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der skal henvises til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 2 jf. stk. 1 og stk. 9 jf. § 1 og 2 og samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1 samt § 5 ved den 23. januar 2019 og i mindst en uge forud herfor som besætningsejer i forbindelse med udøvelse af erhverv at have behandlet et svin groft uforsvarligt, og herunder undladt at beskytte det bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe, ligesom svinet ikke blev behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dets fysiolo­giske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, og ikke på et tidligere tidspunkt blev undergivet passende behandling eller aflivet, idet svinet havde en brok på ca. 16 cm i diameter med sår på brok­ken på ca. 14 cm i diameter, og hvor alderen på brokken af Det Veterinære Sundhedsråd er vurderet til at være mindst 7 dage.

Afgjort ved bødeforelæg på 20.000 kr.