2018-24-0150-00034

Manglende beskæring af hove på to æsler

20-02-2019

Skrivelse af 9. oktober 2018 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00056-17).
En dyreværnsorganisation anmeldte en æselejer for manglende hovbeskæring. Æslerne stod på en mark og deres hove var lange og deforme. Ejer var tidligere gjort bekendt med, at hovene ikke var tilstrækkeligt plejede.

Rådet udtalte 20. februar 2019:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har de 2 æsler derved været udsat for uforsvarlig behandling, gro­vere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter samt embedsdyrlægens anmeldelse af 28. september 2017, at 2 æsler med manglende hovbeskæring gik på en græsmark. ”Æslet …, 4 år gammel, var alment upåvirket. Den var i god foderstand, løb rundt på marken og virkede ikke ømbenet. Hovene var lange og specielt på forbenene var de meget lange, med snabeldannelse og et skævt slid som gjorde at hovene vinkle­de udaf og forbenene var kalveknæet. Kodeleddet på forbenene lå meget lavt i forhold til hovleddet således at knoglen mellem kode- og hovled lå mere vandret end nor­malt. Dette var mere udtalt på højre forben.

Æslet …, 23 år gammel, virkede mere reserveret og stille. Også den var lidt over middel i huld og hovene var lange. Forhovene var værst og den haltede på højre forben. Hovene på forbenene havde også her tendens til snabeldannelse. Ejer … havde ved besøget den 28/06/2017 fortalt at … havde væ­ret forfangen før hun havde overtaget den og æslet havde altid gået lidt dårligt.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at æslerne, ved i længere tid at være unddraget passende hovbeskæring, har været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at æslerne herved har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§1, 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. § 1 og § 2, ved at have behandlet to æsler uforsvarligt, i det de gennem længere tid ikke havde fået beskåret deres hove.

Tiltalte fik tilsendt et bødeforlæg på 6.000 kr., da tiltalte hverken betalte bøden eller kontaktede politiet inden for den fastsatte frist, blev sagen sendt til retten.

Retten anså tiltalte for at have tilstået forholdet. På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke talte imod dette, fandt retten tiltalte skyldig i tiltalen.

Straffen blev fastsat til bøde på 6.000 kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage.