2019-24-0152-00098

Manglende håndtering af kronisk syge slagtesvin

06-12-2019

Skrivelse af 23. august 2019 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00037-19).
Kronisk syge slagtesvin var ikke flyttet til sygesti, tilset af dyrlæge eller behandlet.

Rådet udtalte 6. december 2019:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer ved at lade de to grise gå i besætningen igennem godt en uge, uden at sørge for, at de syge/tilskadekomne dyr fik en passende/sufficient behandling eller lade dyrene aflive, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsat og udsat dem for unødig smer­te, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og i bekræftende fald, finder rådet da, at der er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 8. marts 2019, at embedsdyrlægen ved kontrol i en slagtesvinebesætning observerede følgende:

”Gris X (Foto 1 og 2 samt Video Gris X):

Grisen gik i en almindelig sti uden blødt leje og med almindelig belægningsgrad. Den vejede ca. 60 kg og havde kronisk … ledbetændelse i venstre albueled. Leddet var voldsomt hævet.

Grisen var springhalt og ubehandlet. Besætningen har ingen sundhedsrådgivningsaftale med en praktiserende dyrlæge og har dermed heller ingen medicin til rådighed.

Ledbetændelsen vurderes ud fra hævelsen og graden af halthed at være opstået for mindst 10 dage siden.”

”Gris II (Foto 3,4 og 5 samt Video Gris II og Video 2 Gris II):

Grisen gik i en alm. sti med alm. belægningsgrad uden blødt underlag. Grisen var mager og vejede ca. 20 kg. Den gik blandt grise, som vejede 70 - 75 kg... Den var mager, skarprygget og havde fremstående hoftehjørner samt ribben. Lidel­sens varighed vurderes at være flere uger.”

Det fremgår af sagsoplysningerne, at besætningen ikke havde været tilset af dyrlæge indenfor det seneste år.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet finder, at slagtesvinenes tilstand har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn i besætningen og skulle have været afhjulpet for længst, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de var blevet flyttet til sufficient indrettet sygesti med blødt underlag, tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet før tilstandene fik det beskrevne omfang, hvor de fremstod med henholdsvis meget hævet venstre forben og springhalthed, samt kronisk utrivelighed og afmagring.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at de to kronisk syge slagtesvin, ved i dage til uger at have gået i en almindelig produktionssti sammen med raske svin, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt styrelsen anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Det fremgår af det medfølgende videomateriale, at flere svin i stierne fremstod beskidte. I stien, hvor ”gris II” gik, var svinene smurt ind i gødning over det meste af kroppen, gulvet var vådt og tilsølet af gødning til op over spalterne, og svinene vurderes ikke at kunne finde tørt leje. Der lå endvidere et dødt svin i stien.

Ved at være opstaldet under uhygiejniske forhold uden mulighed for at finde tørt leje, finder Rådet, at svinene har været udsat for betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov. Rådet finder, at svinene har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 45.000 kr. for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1 og 2, jf. § 28, stk. 9 og 11, jf. § 1, 2 og 3 stk. 1.