2019-24-0152-00066

Manglende håndtering af syge eller tilskadekomne grise

14-10-2019

Skrivelse af 3. maj 2019 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00155-18).
Embedsdyrlægen fandt ved ordinær kontrol i en svinebesætning flere syge svin, som ikke var håndteret. I farestalden fandtes en so med skuldersår på begge skuldre, og i en sti i klimastalden fandtes et svin, der var springhalt og et andet svin som var mager, utrivelig og nedstemt. Ved den opfølgende kontrol fandt embedsdyrlægen flere syge eller tilskadekomne svin, som ikke var håndteret.

Rådet udtalte 14. oktober 2019:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at besætningsejer ved at lade ovenfor beskrevne dyr gå i besætningen igennem nogen tid uden at aflive dyrene eller give dem en sufficient behandling, derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og forsvarligt samt undladt at beskytte dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. I bekræftende fald finder rådet da, at der er tale om uforsvarlig behandling eller for et eller flere af dyrene for grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 12. december 2018, at embedsdyrlægen ved kontrol i en svinebesætning d. 20. september 2018 observerede flere syge eller tilskadekomne svin, der ikke var håndteret korrekt. Af anmeldelsen fremgår:

”I farestalden fandtes so nr. … med skuldersår på begge skuldre, højre side ca. 4 cm i diameter og venstre side ca. 6 cm i diameter… Soen havde faret ca. 4 dage tidligere og de 2 skuldersår var sprayet med bluespray, men ellers ikke behandlet… eller tilset af en dyrlæge. Der var heller ikke lagt gummimåtte eller andet blødt underlag under soen. Varigheden af skuldersåret vurderes til flere uger …

I sektion 2, sti nr. 3 fandtes også en gris med højgradig halthed på højre bagben. Den var springhalt, dvs. at grisen ikke tog støtte på benet overhovedet pga smerter. Den var i en almindelig produktionssti sammen med 10-12 raske grise… Den havde … voldsom fortykkelse omkring haseleddet på højre bagben. For­tykkelsen var ca. 6-8 cm i diameter og øm for palpation (undersøgende berøring) af haseområdet… hævelsen var fast... Den var blevet behandlet med antibiotika i 2 dage ... Varigheden … vurderes til mindst 2 uger…

I sektion 2, sti nr. 3 fandtes en mager/utrivelig gris (vægt ca. 25 kg) blandt 10-12 ra­ske grise (vægt ca. 35-40 kg) i en almindelig produktionssti. Grisen var nedstemt, havde indfaldne flanker, var skarprygget og ville nødig flytte sig … Grisens vurderes at være af huld under middel… Varigheden af dens lidelse vurderes til mindst 2 uger.”

Af sagsoplysningerne fremgår, at embedsdyrlægen i farestalden endvidere observerede to søer med skuldersår på ca. 2 cm i diameter. De havde ikke adgang til blødt leje eller anden afhjælpning og var ikke under behandling.

Det fremgår endvidere af anmeldelse af 27. marts 2019, at embedsdyrlægerne under et opfølgende besøg i besætningen d. 6. december 2018 observerede følgende syge eller tilskadekomne svin:

”So nr. … stod i boks i løbestalden med skuldersår 2-5 cm i diameter… Soen havde ingen gummimåtte eller andet blødt leje og var ikke i behandling med sårsalve eller lign…

So nr. … i farestalden havde skuldersår på begge skuldre, diameter 2-5 cm og disse sår var ret dybe. Soen var mager/nedsat huld. Der var ingen gummimåtte eller andet blødt leje, men sårene var smurt med sårsalve… Derudover gik yderligere 2 søer i farestalden med skuldersår 2 cm diameter, hvor der hverken var gummimåtte under dem eller behandling med sårsalver…

I klimastalden, sektion3 ventil 2, gik i en almindelig produktionssti en gris med sta­tus efter voldsomt halebid. Halen var bidt helt væk, så basis af halerod var et stort sår med diameter ca 8 cm. Samme gris var springhalt… på venstre forben og det var markant fortykket … Ved palpa­tion… af det fortykkede ben kunne mærkes både hårde områder… samt bløde områder… i leddet og ledområdet…

I klimastalden gik en del frasorterede grise i almindelige produktionsstier. Disse dyr­ havde navlebrok i varierende størrelser, flere af dem store brok ifht. grisenes størrel­se og flere af dem havde sår på deres broksække. Der var ingen form for blødt leje i stierne.

I den ene sti gik 4 grise (ca 40 kg’s) og heraf havde de 3 af dyrene store brok med sår på broksækkene.

I den næste sti gik ca 12 grise (30 kg’s) og heraf havde 6 af grisene store/større brok med sår på broksækkene…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet finder, at udviklingen af kroniske skuldersår påfører søerne smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe. Kroniske skuldersår er en tilstand, der kan forebygges eller afhjælpes tidligt i forløbet ved tilstrækkelig opmærksomhed og rettidig indgriben fra staldpersonalets side.

Rådet finder, at halte svin skal anbringes i en sygesti med blød bund, og her underkastes medicinsk behandling og, såfremt en eventuel behandling ikke har den ønskede effekt, således at dyret bliver smertefrit og udviser normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis, tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Rådet finder endvidere, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes i sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinenes situation har været tydelig og let erkendelig, og burde have været opdaget og afhjulpet langt tidligere under de daglige tilsyn, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de var blevet isoleret i sufficient indrettet sygesti, tilset af dyrlæge med henblik på nærmere undersøgelse og iværksættelse af relevant behandling eller aflivet.

Under sygdomsforløbet i besætningen har de mange svin samlet set været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinene samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 19. november 2003 om skuldersår hos søer, Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr samt Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Landmand/besætningsejer
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 jf. stk. 9 jf. § 1 og § 2 og § 3, stk. 1 samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1 og § 5 ved d. 20. september 2018 (forhold 1) samt d. 6. december 2018 (forhold 2) i forbindelse med udøvelse af erhverv som landmand og besætningsejer at have behandlet flere dyr groft uforsvarligt.

Efter udtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd og efter sagens øvrige oplysninger lagde retten til grund, at tiltalte havde behandlet flere dyr groft uforsvarligt og var skyldig i forhold 1 og 2.  

Straffen blev fastsat til en bøde på 80.000 kr.

Ved fastsættelsen af bøden lagde retten vægt på antallet af dyr, der blev behandlet groft uforsvarligt, herunder at der ikke ved en efterfølgende kontrol blev rettet op på forholdene, og på de bødetakster, der anvendes på området.

Retten lagde også vægt på, at forholdende var begået i efteråret 2018, samt at tiltalte ikke længere arbejdede med pasning af dyr.

Forvandlingsstraffen for bøden blev fastsat til fængsel i 30 dage.