2019-24-0152-00044/2018-24-0152-00228

Økologisk svinebesætning med syge og tilskadekomne svin der ikke blev behandlet

14-05-2019

Skrivelse af 12. november 2018 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00071-18).
I en økologisk svinebesætning fandtes ved et kontrolbesøg, at forholdene vedrørende håndtering af ni syge og tilskadekomne svin i besætningen generelt var mangelfulde, idet der ikke blev tilkaldt dyrlæge til de syge dyr, og uhelbredeligt syge svin blev ikke aflivet tids nok til at undgå unødig lidelse for dyrene.

Rådet udtalte 14. maj 2019:

Spørgsmål 1:

Såfremt det vedrørende gris nr. 1 til nr. 9 beskrevne i anmeldelsesrapporten og vedlagte videooptagelse lægges til grund har hver enkelt gris derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 25. juni 2018 vedrørende besøget d. 29. maj 2018 fremgår bl.a. følgende:

”Ved kontrolbesøget blev det konstateret, at forholdene vedrørende håndtering af syge og tilskadekomne dyr i besætningen generelt var mangelfulde, idet der enten ikke blev tilkaldt dyrlæge til de syge dyr, så disse fik en passende behandling, eller idet uhelbredeligt syge grise ikke blev aflivet tids nok til at undgå unødig lidelse for dyre­ne…

Gris nr. 1 (video 9):
Slagtesvin på ca. 80-90 kg var opstaldet i …. Grisen ville helst ligge ned trods tæt menneskelig kontakt, hvilket er en unaturlig adfærd for et svin. Den kunne rejse sig ved opdrivning, men lagde sig hurtigt ned igen som tegn på smerte i bevægeapparatet. Grisen var svært støttehalt på venstre forben, hvilket er tegn på smerte. Omkring venstre albueled var der en stor og fast hævelse som sandsynligvis skyldes en kronisk ledbetændelse med sygdommæssige forandrin­ger i led og omgivende væv…

Grisen var ifølge xx ikke tilset af en dyrlæge eller behandlet.

Ud fra hævelsens omfang og fasthed vurderes det, at tilstanden har stået på i mindst en uge.

Det vurderes, at grisen burde være blevet aflivet eller tilset af en dyrlæge og behand­ling iværksat på et langt tidligere tidspunkt, da tilstanden har stået på i længere tid, været tydelig og synlig ved det daglige tilsyn.

Gris nr. 2 (video 14)
Slagtesvin på ca. 80 kg var opstaldet i …. Grisen ville helst ligge ned trods tæt menneskelig kontakt, hvilket er en unaturlig adfærd for et svin. Den kunne rejse sig ved opdrivning, men lagde sig hurtigt ned igen som tegn på smerte i bevægeapparatet. Grisen var svært støttehalt på begge forben og ville nødigt gå. Ved opdrivning stod den med understillede lemmer og krum tyg som tegn på smerte. Ud for begge albueled var der mindre slidsår som tegn på, at dyret har ligget meget ned. Tilstanden skyldes sandsynligvis ledbetændelse i et eller flere led i grisens forben…

Grisen var ifølge xxx ikke tilset af en dyrlæge eller behandlet.

Ud fra slidsår på albuer vurderes det, at tilstanden har stået på i mindst en uge.

Det vurderes, at grisen burde være blevet aflivet eller tilset af en dyrlæge og behand­ling iværksat på et langt tidligere tidspunkt, da tilstanden har stået på i længere tid, været tydelig og synlig ved det daglige tilsyn.

Gris nr. 3 (video 2 og 10):
Slagtesvin på ca. 60-70 kg var opstaldet i ...

Grisen ville helst ligge ned trods tæt menneskelig kontakt, hvilket er en unaturlig adfærd for et Svin. Den kunne ikke rejse sig uden hjælp og trak sig selv rundt på for­ben. Med hjælp kom grisen op at stå, men lagde sig hurtigt ned igen som tegn på smerte i bevægeapparatet. Grisen var ude af stand til at tage støtte på venstre bagben og ville nødigt gå. Omkring venstre hofteled og ned over venstre bagbens haseled havde grisen en stor og fast hævelse, som kan skyldes en kronisk ledbetændelse med sygdommæssige forandringer i led og omgivende væv. Omkring højre haseled var der ligeledes en fast hævelse som kan skyldes ledbetændelse, hvilket har gjort det særde­les svært for grisen at bevæge sig rundt i stien. Ledbetændelse er en smertefuld til­stand, som kræver en hurtig og passende medicinsk behandling for at dyret skal kun­ne komme sig.

Ud for venstre forbens knæled havde grisen desuden en overfladisk hævelse som skyldes trykning, hvilket typisk opstår, når et dyr ligger i længere tid på et hårdt un­derlag.

Grisen var ifølge xxx ikke tilset af en dyrlæge eller behandlet.

Ud fra hævelsernes omfang og fasthed vurderes det, at tilstanden har stået på i mindst en uge.

Det vurderes, at grisen burde være blevet aflivet eller tilset af en dyrlæge og behand­ling iværksat på et langt tidligere tidspunkt, da tilstanden har stået på i længere tid, været tydelig og synlig ved det daglige tilsyn.

Gris nr. 4. (video 12);
Slagtesvin på ca. 60 kg var opstaldet i ...

Grisen ville helst ligge ned trods tæt menneskelig kontakt, hvilket er en unaturlig adfærd for et svin. Den kunne rejse sig ved opdrivning, men lagde sig hurtigt ned igen som tegn på smerte i bevægeapparatet. Grisen var ude af stand til at tage støtte på venstre forben, hvilket er tegn på smerte. Omkring venstre albueled var der stor og fast hævelse som sandsynligvis skyldes en kronisk ledbetændelse med sygdomsmæssi­ge forandringer i led og omgivende væv…

Grisen var ifølge xxx ikke tilset af en dyrlæge eller behandlet.

Ud fra hævelsens omfang og fasthed vurderes det, at tilstanden har stået på i mindst en uge.

Det vurderes, at grisen burde være blevet aflivet eller tilset af en dyrlæge og behand­ling iværksat på et langt tidligere tidspunkt, da tilstanden har stået på i længere tid, været tydelig og synlig ved det daglige tilsyn…

Gris nr. 5 (video 13):
Slagtesvin på ca. 50 kg var opstaldet i ...

Grisen ville helst ligge ned trods tæt menneskelig kontakt, hvilket er en unaturlig adfærd for et svin. Den kunne rejse sig ved opdrivning, men lagde sig hurtigt ned igen som tegn på smerte i bevægeapparatet. Grisen var svært støttehalt på venstre forben, hvilket er tegn på smerte. Omkring venstre albueled var der stor og fast hævelse som sandsynligvis skyldes en kronisk ledbetændelse med sygdomsmæssige forandringer i led og omgivende væv…

Grisen var ifølge xxx ikke tilset af en dyrlæge eller behandlet.

Ud fra hævelsens omfang og fasthed vurderes det, at tilstanden har stået på i mindst en uge.

Det vurderes, at grisen burde være blevet aflivet eller tilset af en dyrlæge og behand­ling iværksat på et langt tidligere tidspunkt, da tilstanden har stået på i længere tid, været tydelig og synlig ved det daglige tilsyn…

Gris nr. 6 (video 3 og 11):
Slagtesvin på ca. 80 kg var opstaldet i ...
Grisen ville helst ligge ned trods tæt menneskelig kontakt, hvilket er en unaturlig ad­færd for et svin. Grisen blev vurderet og undersøgt 2 gange under kontrollen. Første gang kom grisen op at stå ved opdrivning. Grisen var støttehalt på venstre forben men havde ikke nogen synlige hævelser på benet. Grisen havde en stødende vejrtræk­ning og fremstod nedstemt. Den havde røde ører, som dog var kolde ved berøring som tegn på en mulig generel infektion og deraf alvorlig kredsløbspåvirkning. Ved den senere undersøgelse lå grisen ned og ville ikke rejse sig trods opdrivning.

Grisen var ifølge xxx ikke tilset af en dyrlæge eller behandlet.

Det vurderes, at grisen har været syg i nogle dage med tiltagende forværring af til­standen.

Det vurderes, at grisen burde være blevet aflivet eller tilset af en dyrlæge og behand­ling iværksat straks ved det daglige tilsyn.

Forholdet vedr. gris nr. 6 vurderes som uforsvarlig behandling.

Gris nr. 7 (video 5):
Slagtesvin på ca. 80 kg var opstaldet i … sammen med 4 andre grise.

Grisen ville helst ligge ned trods tæt menneskelig kontakt, hvilket er en unaturlig adfærd for et svin. Den kunne rejse sig ved opdrivning, men lagde sig hurtigt ned igen som tegn på smerte i bevægeapparatet. Grisen var svært støttehalt på højre bagben og i øvrigt så dårligt gående på begge forben, at det var svært at afgøre, hvilket ben, som var værst. Dyret havde ikke umiddelbart lednære hævelser men slidsår ud for haser og forben som tegn på, at dyret har ligget meget ned i en længere periode. Til­stande skyldes sandsynligvis ledbetændelse i flere led…

Samtidig havde grisen svære øresår på begge ører som kan skyldes bid fra stifæller. Under kontrollen blev det bemærket, at især én gris var meget interesseret i at sutte og bide på ørerne af gris nr. 7- Ørerne var delvist afgnavede (der manglede ca. 1/3 af begge ører) men med tegn på opheling og begyndende sårdannelse. Grisen fremstod nedstemt og alment påvirket som tegn på en mulig generel infektion, og den var der­for ikke i stand til at afværge nysgerrige stifæller. Det vides ikke om øresårene er op­stået i S2 eller i stien blandt øvrige dyr.

Grisen var ifølge xxx tilset af dyrlægen den 22. maj 2018 og behandlet med antibiotika i perioden 22.-26. maj. Grisen var dog ikke øremærket som tegn på behandling, og da optegnelserne manglede angivelse af identifikation på det behandlede dyr, kunne det ikke dokumenteres, at dyret var tildelt en behandling. Xxx oplyste, at hun ikke havde isat øremærke, da grisens ører var beskadigede, og hun mente, at grisens tilstand var forbedret…

Det vurderes, at grisen burde være blevet tilset af en dyrlæge på ny efter endt be­handling, da grisen tydeligvis ikke var kommet sig af den første behandling, og idet dyret var alment påvirket af tilstanden. Samtidig vurderes det, at dyret burde være blevet isoleret i en sygesti straks da øresårene var erkendelige, så grisen ikke var ud­sat for stifællers angreb, og sådan at øresårene kunne afhele hurtigst muligt.

Gris nr. 8 (video 6):
Slagtesvin på ca. 30 kg var opstaldet i ...

Grisen ville helst ligge ned trods tæt menneskelig kontakt, hvilket er en unaturlig adfærd for et svin. Den kunne rejse sig ved opdrivning, men lagde sig hurtigt ned igen som tegn på smerte i bevægeapparatet. Grisen var svært støttehalt på højre bagben og havde et ældre halebid som var dækket af granulationsvæv. Der var ikke umiddel­bart nogen lednære hævelser at se på dyret, men haltheden skyldes sandsynligvis ledbetændelse forårsaget af bakteriel spredning fra halebiddet. Ledbetændelse er en smertefuld tilstand, som kræver en hurtig og passende medicinsk behandling for at dyret skal kunne komme sig.

Grisen var ifølge xxx tilset af dyrlægen den 22. maj 2018 og behandlet med antibiotika i perioden 22.-26. maj. Grisen var dog ikke øremærket som tegn på behandling, og da optegnelserne manglede angivelse af identifikation på det behandlede dyr, kunne det ikke dokumenteres, at dyret var tildelt en behandling. Af dyrlægens anvisningsseddel for medicin ordineret den 22. maj fremstår det heller ikke klart, at der er ordineret medicin til mere end ét dyr med ledbetændelse.

Ud fra det sandsynlige forløb med halebid og efterfølgende spredning af infektion til leddet vurderes det, at tilstanden har stået på i mindst en uge.

Det vurderes tvivlsomt, om dyret har været tilset og behandlet den 22. maj, da grisen ikke var mærket, og anden dokumentation for behandling i øvrigt var tvivlsom.

Såfremt grisen har været tilset og behandlet den 22. maj, burde grisen være blevet aflivet eller tilset af en dyrlæge på ny og behandling iværksat igen. Grisens tilstand er tydeligvis ikke er blevet bedre, og tilstanden har stået på i længere tid, været tydelig og synlig ved det daglige tilsyn.

Gris nr. 9 (video 7):
Slagtesvin på ca. 50 kg var opstaldet i ...

Grisen ville helst ligge ned trods tæt menneskelig kontakt, hvilket er en unaturlig adfærd for et svin. Den kunne rejse sig ved opdrivning, men lagde sig hurtigt ned igen som tegn på smerte i bevægeapparatet. Grisen var svært støttehalt på højre bagben og havde en fast hævelse ud for højre hofteled som tegn på ledbetændelse. Der var let muskelsvind i højre baglår som tegn på en længerevarende tilstand...  Grisen havde desuden en blød byld ud for højre forben.

Grisen var ifølge xxx tilset af dyrlægen den 22. maj 2018 og behandlet med antibiotika i perioden 22.-26. maj. Grisen var dog ikke øremærket som tegn på behandling, og da optegnelserne manglede angivelse af identifikation på det behandlede dyr, kunne det ikke dokumenteres, at dyret var tildelt en behandling. Af dyrlægens anvisningsseddel for medicin ordineret den 22. maj fremstår det heller ikke klart, at der er ordineret medicin til mere end ét dyr med ledbetændelse.

Ud fra hævelsens omfang og fasthed samt tegn på muskelsvind vurderes det, at til­standen har stået på i mindst en uge…

Såfremt grisen har været tilset og behandlet den 22. maj, burde grisen være blevet aflivet eller tilset af en dyrlæge på ny og behandling iværksat igen. Grisens tilstand er tydeligvis ikke blevet bedre, og tilstanden har stået på i længere tid, været tydelig og synlig ved det daglige tilsyn…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svinenes situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det forelagte bedst ville være sket ved, at dyrene blev isoleret i en til formålet egnet og sufficient indrettet sygesti, tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet før tilstandene fik det ovenfor beskrevne omfang. Såfremt en behandling ikke har den ønskede effekt, skal dyret igen tilses af en dyrlæge, behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billed-/video materiale til grund, finder Rådet, at svin 1-9 under det lange sygdomsforløb i besætningen samlet set har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svinene herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3 stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt det vedrørende gris nr. 1 til nr. 9 beskrevne i anmeldelsesrapporten og vedlagte videooptagelse lægges til grund anmodes der om Rådets vurdering af skadens alder på hver enkelt gris.

Svar ad 2:

Rådet finder det ikke ud fra det forelagte muligt yderligere at vurdere på alderen af de enkelte lidelser.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28 stk. 2 og stk. 9, jf. § 1 og § 2 og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1 jf. jf. § 5 ved som besætningsejer under udøvelse af erhverv at have behandlet ni grise groft uforsvarligt, og undladt ved det daglige tilsyn at søge at afhjælpe deres lidelser ved at anbringe dem i sufficiente indrettede sygestier, og undladt at lade dem tilse af en dyrlæge med henblik på behandling eller aflivning, og undladt at følge op på tidligere dyrlægetilsyn og behandling, i det omfang behandlingen ikke var virksom, alt hvorved grisene blev udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og varig mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke blev behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til deres behov.

Afgjort ved bødeforelæg på 40.000 kr.