2019-24-0156-00031/2019-24-0156-00005

Opdræt af økologiske pekingænder uden tilstrækkelig adgang til badevand

21-06-2019

Skrivelse af 24. januar 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00136-17).
Ti folde, hver til 3.600 økologiske pekingænder, havde ikke adgang til badebassin. Hver fold havde én balje på ca. 1 m2 badevand.

Rådet udtalte 21. juni 2019:

Spørgsmål 1:

Har ænderne haft adgang til tilstrækkeligt badevand?

Svar ad 1:

Det fremgår af kontrolrapport af 20. juni 2017, at ” …10 folde til hver 3600 ænder, hvor badevandet på hver fold bestod af en balje på ca. 1m2 ….”

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

På det foreliggende grundlag, vil Rådet nære betænkelighed ved at udtale sig om tilstrækkeligheden af det tilgængelige badevand. 

Spørgsmål 2:

Såfremt ænderne ikke har haft adgang til tilstrækkeligt badevand, har ænderne derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Udgår.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der skal henvises til artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 889/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol.

Afgørelse:

Påtalen blev opgivet med den begrundelse, at anklagemyndigheden ikke vurderede, at sigtede ville blive fundet skyldig, hvis sagen kom for retten, jf. retsplejelovens § 721, stk. 1, n. 2.