2019-24-0152-00265/2019-24-0152-00074

Slagtesvin med mindst fire T-formede slagmærker på ryggen

01-08-2019

Skrivelse af 25. februar 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00113-18).
Ved en kødkontrolmæssig undersøgelse efter slagtning på et slagteri observeredes et slagtesvin med mindst fire T-formede slagmærker på ryggen. Der sås blødning i over- og underhud, spæklag og muskulatur. Grisen var påvirket med højgradig muskeldegeneration.

Rådet udtalte 1. august 2019:

Spørgsmål 1:

Har slagtesvinet ad slagtekrop nr. 1 ved at blive påført slag som beskrevet, da været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 29. juni 2018, at der ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen 22. maj 2018 på slagteri­et observeredes et slagtesvin med mærker efter slag.

”Slagtekroppen havde mindst 4 T-formede slagmærker på ryggen. Slagmærkerne var ca. 4,5-5,0 cm lange og ca. 0,5 cm brede. Der sås blødning i over- og underhud, spæklag og muskulatur. Derudover viste det sig, at grise var påvirket med højgradig muskel degeneration, det vil sige lys og væskedrivende muskulatur som kan opstå på grund af stress.

Det vurderes, at der kan være slået med bagsiden af en tatoveringshammer.”

Ved pato-anatomisk undersøgelse af materiale på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, fandtes følgende:

”Præparaterne målte ca. 49 x 10 cm og 46 cm x 19 cm. Ved inspektion fandtes multiple blødninger i huden. Blødningerne varierede i længde fra ca. 3,2 cm til ca. 7,2 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,6 cm til 1,4 cm. Blødningerne fandtes to og to, hvoraf den ene var vinkelret på den anden. Endvidere fandtes en enkelt blød­ning med såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningen bestod af to parallelle blødninger med en opklaring imellem. De parallelle blødninger havde en længde på ca. 8,5 cm. Bredden på de parallelle blødninger varierede fra ca. 0,1 cm til 0,3 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,2 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og stedvis ned i den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersø­gelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og infiltration med neutrofile granulocyter og enkelte makrofager. I den underliggende muskulatur fand­tes nekrotiske muskelfibre, hvoraf hovedparten var infiltreret med neutrofile granulo­cyter og makrofager. Derudover fandtes blødning, neutrofile granulocyter og makro­fager mellem muskelfibrene.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter stumpt traume påført af et menne­ske, sandsynligvis efter slag med bagsiden af en tatoveringshammer, og vurderes at have en alder på ca. 4 til 10 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført mindst fire slag resulterende i T-formede slagmærker på ryggen, der har medført blødning i over- og underhud, spæklag og muskulatur, har slagtesvinet været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 9 og stk. 11, jf. §1, og transportbekendtgørelsen § 35, stk. 1 nr. 1, jf. stk. 2, jf. transportforordningen artikel 3, litra e, artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel III, punkt 1.8, litra a.