2019-24-0152-00076

Slagtesvin med sår på stort navlebrok - ikke sat i sygesti

02-09-2019

Skrivelse af 6. februar 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00150-18).
Ved et kontrolbesøg i en slagtesvinebesætning fandtes et 60 kg`s svin med et stort brok med sår på. Det havde en foderstand under middel og var opstaldet i en almindelig sti sammen med 9 andre svin uden et tykt lag strøelse.

Rådet udtalte 2. september 2019:

Spørgsmål 1:

Har grisen med foderstand under middel og med stort navlebrok med sår ved ikke at være isoleret i sygesti med blødt leje, alternativt aflivet på et tidligere tidspunkt, derved været udsat for ufor­svarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med ka­rakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse vedrørende kontrolbesøget d. 20. august 2018:

”Ved kontrolbesøget blev der fundet en gris, ca. 60 kg. Grisen havde en foderstand under middel, som vurderes ud fra, at man kunne ane rygsøjlens torntappe (se fotomappen, foto nr. 2). Grisen vurderes derfor at være alment påvirket. Grisen havde stor navlebrok med sår på. Grisen gik i en almindelig sti sammen med 9 andre grise. I stien var der rode- og beskæftigelsesmateriale, men ikke blødt leje. Stien kan derfor ikke betragtes som en sygesti. Broksækken var 15 - 17 cm i diameter, og såret 12 - 13 cm i diameter, se foto nr. 3 Såret var ca. 2 mm dybt… Såret vurderes at være mindst 8 dage gammelt”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt vedlagte foto til grund, finder Rådet, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at dets situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Svinet har under opholdet i besætningen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Afgørelse:

Tiltalte landmand blev straffet med bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 7 og stk. 9, jf. §§ 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5.