2019-24-0152-00055

Slagtesvin med store brok ikke sat i sygesti

07-10-2019

Skrivelse af 8. maj 2019 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00218-18).
Ved kontrol i en slagtesvinebesætning fandtes tre svin med store brok i en sti sammen med raske svin. I en anden sti uden blød bund gik syv svin med store brok, fire med sår på broksækken.

Rådet udtalte 7. oktober 2019:

Spørgsmål 1:

Kan Rådet tiltræde embedsdyrlægens vurdering af, at de 3 grise i sti 2 (gris 1-3), som alle havde store sår på broksækken, har været udsat for grovere uforsvarlig behandling som følge af, at dis­se ikke var flyttet i sygesti med tykt lag strøelse, havde modtaget passende behandling, tilset af dyrlæge eller alternativt aflivet?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 22. november 2018, at embedsdyrlægen ved et kontrolbesøg i en slagtesvinebesætning med ca. 1000 svin observerede en sti med 7 svin med store navlebrok.

”Gris 1 … vurderes at veje ca. 100 kg. Grisen havde et stort navlebrok på ca. 15x15 cm … Grisen vurderes almen vel og i normalt huld på kontroldagen. Under broksækken fandtes et slidsår som vurderes at være ca. 10 x 10 cm. Der var et lag af granulationsvæv over såret… Yderligere var der i kanten af såret en bindevævskant af ca. 0,5 cm tykkelse hvilket tyder på, at såret på brokket var af minimum 14 dages varighed. Selve brokket vurderes at være af bety­delig ældre dato. I midten af såret fandtes en indkærvning. Dette punkt var et blødt punkt i såret hvor det vurderes der er høj risiko for at der går hul på broksækken… Grisen var ikke i medicinsk behandling på kontroltidspunktet…

Gris 2… vurderes at veje ca. 100 kg. Grisen havde et stort navlebrok på ca. 15x20 cm. Grisen var i normalt huld under kontrolbesøget. Brok­sækken havde en aflang form… og endte i en spids. Ved palpation (føling med hænderne) var brokket meget hårdt og ikke reponibel (ikke muligt at skubbe tilbage i bughulen). Ved palpation var grisen afværgende og gik sin vej, hvilket er et tegn på smerte. Under broksækken fandtes et slidsår af ældre dato på ca. 5x5 cm. Der er ikke billeder af selve såret. Såret havde en tyk sårskorpe over sig… Derudover fandtes en flænge af ca. 3 cm længde og 0,5 cm dybde som indeholdt bindevæv, hvilket beskriver at flængen er minimum 14 dage gammel … Grisen var ikke i medicinsk behandling på kontroltidspunktet…

Gris 3… vurderes at veje ca. 100 kg. Grisen havde et stort navlebrok på ca. 15x20 cm. Grisen var i normalt huld og var ikke almenpåvirket un­der kontrolbesøget. Under broksækken fandtes et slidsår som vurderes at være ca. 5 x 10 cm. Der var et lag af granulationsvæv over såret, hvilket tyder på en varighed af minimum 1 uge… Selve brokket vurderes at være af betydelig ældre dato. Grisen var ikke i medicinsk behandling på kontroltidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes i sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal de tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte samt de medfølgende fotos til grund, finder Rådet, at svinenes tilstand har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn, og burde have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben inden lidelserne fik det beskrevne omfang.

Svinene har under opholdet i besætningen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at de tre svin har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Kan Rådet tiltræde embedsdyrlægens vurdering af, at den 4. gris i sti 2 (gris 4), som havde et mindre sår på broksækken, har været udsat for uforsvarlig behandling som følge af, at den ikke var flyttet i sygesti med tykt lag strøelse, havde modtaget passende behandling, tilset af dyrlæge eller alternativt aflivet?

Svar ad 2:

Af anmeldelsen af 22. november 2018 fremgår, at ”Gris 4... vurderes at veje ca. 100 kg. Grisen havde et stort navle­brok på over 15 cm. Grisen var i normalt huld og var ikke almenpåvirket under kon­trolbesøget. Under broksækken fandtes et slidsår på ca. 3x4 cm. Der var et lag af gra­nulationsvæv over såret, hvilket tyder på en varighed af minimum 1 uge Selve brokket vurderes at være af betydelig ældre dato. Grisen var ikke i medicinsk behandling på kontroltidspunktet.”

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes i sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn, og såfremt tilstanden ikke forbedres tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn, og burde have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben inden lidelsen fik det beskrevne omfang.

Svinet har under opholdet i besætningen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Kan Rådet tiltræde embedsdyrlægens vurdering af, at de øvrige 6 grise (gris 5-10), som alle hav­de store navlebrok men uden sår, har været udsat for væsentlig ulempe som følge af, at de ikke var flyttet i sygesti med tykt lag strøelse?

Svar ad 3:

Det fremgår af anmeldelse af 22. november 2018, at ”Gris 5-7 gik i sti 2 med i alt 7 dyr som alle havde store navlebrok over 15 cm. Alle dyrene i stien … vejede ca. 100 kg. Indretningen i stien er fast gulv af beton i minimum den inderste halvdel og spalter i den resterende del af stien. Der er ikke noget blødt leje i stien… Disse tre grise havde ikke sår under broksækken og var alle alment vel og i normalt huld. Ingen af grisene var i medicinsk behandling på kontroltidspunktet. Dyrene var ikke tilset af en dyrlæ­ge…

Gris 8-10 gik i sti 1. Sti 1 indeholdt både raske grise samt 3 grise med nav­lebrok over 15 cm. (kaldet gris 8,9 og 10). Alle dyrene i stien… vejede ca. 100 kg. Indretningen i stien er fast gulv af beton i minimum den inderste halvdel og spalter af beton i den resterende del af stien. Der er ikke noget blødt leje i stien… Disse tre grise havde ikke sår under broksækken og var alle alment vel og i normalt huld. Ingen af grisene var i medicinsk behandling på kontroltidspunktet. Dyrene var ikke tilset af en dyrlæge.”

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes i sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underkastes omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres skal de tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinenes tilstand har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn, og burde have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben inden lidelsen fik det beskrevne omfang.

Svinene har under opholdet i besætningen været udsat for risiko for stifællers bid, tråd, puf og stød samt risiko for sårdannelse på broksækken, og derved udsat for betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svinene har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 4:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 4:

Der henvises til Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok, som kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 15.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 9, jf. stk. 2. jf. stk. 1, jf. § 1 og § 2,  og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 2. jf. stk. l, jf. § 5.

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at grisene, henset til at de generelt var trivelige, må antages i overensstemmelse med tiltaltes forklaring alene at have været placeret uden for en egentlig sygesti i 1 døgn, idet den stald de havde været i skulle rengøres, og at der, selv om grisene ikke var i sygesti med blødt leje, var sørget for placering med lav belægningsgrad. Retten har tillige lagt vægt på, at sagen ikke er afgjort inden for rimelig tid, uden at dette kan bebrejdes tiltalte, hvorfor bøden er nedsat, jf. straffelovens § 82, nr. 13.