2018-24-0152-00224

Slagtesvin med tatoveringsmærker på ryggen og blødninger i de underliggende væv

05-03-2019

Skrivelse af 19. november 2018 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00025-18).
Ved kødkontrollen observerede embedsdyrlægen ca. 100 slagtesvin med unødige tatoveringsmærker hen over svinenes rygge. Tatoveringerne havde medført blødninger i underhud og muskulatur på 16 svin.

Rådet udtalte 5. marts 2019:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer X eller dennes ansatte ved at have tildelt slagtesvinene slag henover dyrenes rygge med tatoveringshammer, hvorved der var fremkommet blødninger i underhud og muskulatur, derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og udsat slagtesvinene for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen af 14. februar 2018, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse på slagteriet konstaterede 16 slagtesvin med ”fejlplacerede leverandørtatoveringer.”

Det fremgår endvidere, at ”I efterkontrollen fandtes, der hos mindst 16 af de leverede dyr, blødninger i underhud og muskulatur under de fejlplacerede tatoveringer…

Præparater fra 5 af disse dyr er beskrevet nær­mere i det følgende. Læsionerne på disse 5 dyr kan anses som repræsentative for de 16 dyr med blødninger under læsionerne.

Slagtekrop nr. 1: … Slagtekrop­pen havde ét mærke efter tatoveringshammeren hen over ryggen… Mærket bestod af nålehuller dannende tallene YY. Der sås kun sparsom brug af tatoveringsfarve, idet kun et fåtal af nålehullerne var sortsværtede. Under tatoveringsmærket kunne der iagttages en blodansamling under underhuden og blødning i den underliggende muskulatur.

Slagtekrop nr. 2: … Slagtekroppen havde to mærker efter tatoveringshammeren hen over ryggen… Mærkerne bestod af nålehuller dannende tallene YY. Der sås kun sparsom brug af tatoveringsfarve, idet kun et fåtal af nålehullerne var sortsværtede. Under tatoveringsmærkerne kunne der iagttages blodansamling under underhuden samt blødning i underhuden og i den underliggende muskulatur.

Slagtekrop nr. 3: … Slagtekroppen havde to mærker efter tatoveringshammeren hen over ryggen… Mærkerne bestod af nålehuller dannende tallene YY. Der sås ingen tegn på brug af tatoveringsfarve, idet ingen af nålehullerne var sortsværtede. Under tatoveringsmærkerne kunne der iagttages blodansamling under underhuden samt blødning i underhuden og i den underliggende muskulatur.

Slagtekrop nr. 4: … Slagtekroppen havde to mærker efter tatoveringshammeren hen over ryggen…

Det ene mærke - på højre side af dyrets ryg - bestod af nålehuller dannende tallene YY. Der sås ingen tegn på brug af tatoveringsfarve, idet ingen af nålehullerne var sortsværtede. Under tatoveringsmærket kunne der iagttages blødning i underhuden og i den underliggende muskulatur.

Det andet mærke - på højre side af dyrets ryg - bestod af nålehuller delvist dannende tallene ZZ… Der sås kun sparsom brug af tatoveringsfarve, idet kun nogle af nålehullerne var sortsværtede.

Ligeledes på højre side fandtes to rektangulære mærker foreneligt med brug af en tatoveringshammer, hvor tallene er faldet af.

Under mærkerne på højre side kunne iagttages blødninger i underhuden.

Slagtekrop nr. 5: … Slagtekroppen havde to mærker efter tatoveringshammeren hen over ryggen… Mærkerne bestod af nålehuller dannende tallene YY. Der sås ingen tegn på brug af tatoveringsfarve, idet ingen af nålehullerne var sort­sværtede. Under tatoveringsmærkerne kunne der iagttages blødning i underhuden og udtalt blødning i den underliggende muskulatur.”

Materiale fra svinene blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”1) Præparaterne målte ca. 23 x 8 cm og 21 x 7 cm. Ved inspektion af præparaterne fandtes disse nåletatoveret med hhv. ”..” og ”..”. Ved gennemskæring af nåletatoveringen fandtes blødning i underhuden og i den underliggende muskulatur.

3) Præparaterne målte ca. 21 x 8 cm og 25 cm x 7 cm. Ved inspektion af præparaterne fand­tes disse nåletatoveret med hhv. ”..” og ”..”. Under nåletatoveringen var en blødning med en længde på ca. 5 cm og en tykkelse på ca. 0,3 cm. Ved gennemskæring af nåletato­veringen fandtes blødning i underhuden.

5) Præparaterne målte ca. 30 x 12 cm og 24 x 7 cm. Ved inspektion af præparaterne fandtes disse nåletatoveret med hhv. ”..”, ”..” og ”..”, ”..”. Under en af nåletatoveringerne var en blødning med en længde på ca. 7 cm og en tykkelse på ca. 0,3 cm. Ved gennem­skæring af nåletatoveringen fandtes blødning i underhuden og ned i den underliggende muskulatur.

Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder af hud og muskulatur.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og infiltration med neutrofile granulocyter og enkelte makrofager. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre, hvoraf flere var infiltreret med neutrofile granulocyter og makro­fager.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter slag med en tatoveringshammer og vurderes at have en alder på ca. 4-10 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Ved at være påført unødvendige slag med tatoveringshammer på ryggen medførende blødninger i underhud og muskulatur, finder Rådet, at de 16 slagtesvin har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst og varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at de 16 svin har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald om besætningsejer X eller dennes ansatte derved har udsat slagtesvinene for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt styrelsen anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der henvises til Rådets udtalelse af 12. maj 2009 om overdreven anvendelse af tatoveringshammer.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1 og stk. 9, jf. § 1 og 2.