2019-24-0152-00048

Slagtesvin overset og klemt ihjel under aflæsning af sættevogn

14-10-2019

Skrivelse af 17. april 2019 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89111-00002-19).
Ved aflæsning af en sættevogn på slagteriet blev et svin overset på nederste etagedæk og klemt ihjel, da etage 2 køres ned med henblik på aflæsning af flere svin.

Rådet udtalte 14. oktober 2019:

Spørgsmål 1:

Jeg anmoder om en udtalelse om, hvorvidt det ovenfor beskrevne indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, og stk. 2?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 22. marts 2019, at embedsdyrlægen på slagteriet efter aflæsning af en sættevogn blev ”… tilkaldt til vaskepladsen … på grund af et dødt slag­tesvin. Ved ankomst til vaskepladsen, fandtes et dødt slagtesvin på nederste lag af sættevogn … Chaufføren havde opdaget det døde svin da han skulle til at vaske nederste lag på sættevognen og dermed kørte det midterste lag op…”

Af anmeldelsen fremgår tillige, at embedsdyrlægen ved den visuelle undersøgelse af slagtesvinet på sættevognen fandt, at ”Det døde slagtesvin lå forrest på nederste lag på sættevognen. Omkring svinets mund og tryne var der rigeligt blod. Se Bilag 2, foto 1, der viser hvor svinet lå på vognen. Billedet er taget efter svinet er trukket ud af lastbilen… Efterfølgende blev der taget billeder af det døde slagtesvin. Her ses det at være fladtrykt i kroppen med tydelig misfarvninger (blodudtrængninger) på ben, bryst, bug og hofte…”, samt at ”Slagtesvinet har med sikkerhed været i live på aflæsningstidspunktet. Dette understøttes af at slagteriet har videoovervågning af alle aflæsninger af slagtesvin...”

Det fremgår af det medfølgende videoklip fra slagteriets videoovervågning, at under aflæsningen af det nederste etagedæk på sættevognen vender det sidste svin om og går tilbage i vognen, lige efter det har sat et forben på rampen. Chaufføren går på dette tidspunkt inde i sættevognen og lægger lågerne ned.

Estimeret tidsoversigt fra videoovervågningen:

Ca. kl. 07:34:57 - Videoklippet starter.

Ca. kl. 07:35:08 - Slagtesvinet vender om og går ind i vognen.

Ca. kl. 07:35:43 – De bagerste låger på sættevognen lukkes.

Ca. kl. 07:36:05 – Sænkning af det mellemste etagedæk påbegyndes.

Ca. kl. 07:37:35 – Fjernbetjeningen lægges efter sænkning af mellemste etagedæk er tilendebragt.

Sænkning af mellemste etagedæk tager således ca. 1,5 minutter. Inden for dette tidsrum er svinet således blevet klemt til døde.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Ved transport af dyr skal transportmidlerne være udformet og indrettet samt vedligeholdt og anvendt på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, herunder skal det sikres, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelse under på- og aflæsningen.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at det burde have været sikret, at det nederste etagedæk var tomt for svin inden det mellemste etagedæk blev sænket, så slagtesvinet ikke kunne blive klemt mellem de to etagedæk, hvorved det blev udsat for smerte og lidelse i forbindelse med traumatisering medførende døden.

Rådet finder, at slagtesvinet har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe ved at være klemt imellem sættevognens nederste og mellemste etagedæk så det døde.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger bedes disse ligele­des indgå i udtalelsen.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Påtaleopgivelse, da sagen var forældet, jf. Straffelovens § 92 (en lovovertrædelse kan ikke straffes, når der er indtrådt forældelse).