2019-24-0152-00060

Slagtesvin springhalt ved ankomst til slagteriet - var ikke adskilt fra de andre svin under transporten

01-11-2019

Skrivelse af 3. maj 2019 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00027-19).
Et slagtesvin, der var støttehalt på venstre bagben, blev transporteret levende til slagteriet. Slagtesvinet var ikke adskilt fra de andre dyr under transporten. Besætningsejeren var ikke bekendt med, at der var halte dyr med i leveringen. Hans ansatte ville normalt ikke sende et halt dyr afsted. Chaufføren oplyste, at der ikke havde været halte dyr ved læsningen. Han havde taget to dyr med fra en sygesti, som havde bevæget sig uden halthed under læsning.

Rådet udtalte 1. november 2019:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer ved at lade grisen gå i besætningen igennem flere uger med beskrevne lidelse, derved har undladt at behandle grisen omsorgsfuldt og forsvarligt, samt undladt at beskytte det bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, finder rådet da, at der er tale om uforsvarlig eller grovere ufor­svarlig behandling af grisen.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 13. februar 2019:

”Ved den kliniske undersøgelse af den levende gris kunne det konstateres, at grisen ikke kunne tage støtte på venstre bagben med et fortykket, hævet haseled… Bagbenet hang slapt ned fra hoften som udtryk for stærke smerter i bagbenet. Grisen foretrak at sidde eller ligge ned. Grisen var i god ernæringstilstand”

Af sektionsrapport fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab fremgår:

”Ved inspektion af præparatet fandtes området omkring haseleddet fortykket og det målte udvendigt ca. 11 x 9 x 9 cm. Præparatet var ved modtagelsen savet igennem saggitalt. I det proximale haseled fandtes en kronisk, deformerende, dissekerende, artrose med flapdannelse, proliferation af synovialmembranen, og intraartikulært fibrin. Haseleddet var omgivet af en nydannet bindevævs­kapsel med en tykkelse på op til ca. 2 cm. I det periartikulære væv fandtes 3 abscesser med et volumen på henholdsvis ca. 0,2 ml, 0,5 ml og 1 ml omgivet af bindevævskapsler målende henholdsvis ca. 0,2 cm, 0,8 cm og 1 cm i tykkel­sen.

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at det højre proximale led i hasen er sæde for en kronisk, deformerende, dissekerende, artrose med flapdannelse med sekundær proliferation af synovialmembranen, intraartikulært fibrin og periartikulær fibrosering og abscessdannelse. Forandringerne i ledbrusken er foreneligt med osteochondrose. Baseret på tykkelsen af det ny­dannede bindevæv vurderes forandringerne at have en alder på flere uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at slagtesvinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn i besætningen, og den skulle for længst have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at svinet var blevet sat i sygesti med blødt underlag, behandlet og tilset af dyrlæge, da det blev klart at en eventuel behandling ikke havde den ønskede effekt, således at dyret blev smertefrit og udviste normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis eller aflivet, før lidelserne fik det beskrevne omfang uden udsigt til helbredelse.

Lægges ovennævnte og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at slagtesvinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Finder rådet, at besætningsejer/chauffør/transportvirksomhed ved at lade grisen transportere til slagteriet med beskrevne lidelse derved har undladt at behandle grisen omsorgsfuldt og forsvarligt, samt undladt at beskytte det bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. I bekræftende fald, finder rådet da, at der er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af grisen.

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at de påviste læsioner har medført tydelig og let erkendelig halthed, således som det også fremgår af anmeldelsen. Slagtesvinet burde ikke have været transporteret levende til slagtning. Under læsning og transport har det været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe og er ikke blevet behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtesvinet ved at blive læsset og transporteret har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Der henvises til Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste, denne kan findes på www.detvetsund.dk.

Afgørelse:

Der var tre tiltalte i sagen.

Chauffør:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven og transportforordningen i forbindelse med udøvelse af erhverv som chauffør, at have behandlet gris groft uforsvarligt, idet tiltalte lod en gris transportere til slagteri uagtet grisen var springhalt og ikke kunne støtte på venstre bagben, og havde fortrykket og hævet haseled, ligesom grisen led kronisk haseledsbetændelse og burde være blevet aflivet.

Det blev efter vidneforklaring fra dyrlæge lagt til grund, at grisen var springhalt, da grisen ankom til slagteri samt, at den også havde været springhalt i stalden inden transporten. Retten lagde endvidere til grund, at grisen havde fortykket og hævet haseled, ligesom grisen led af kronisk haseledsbetændelse og derfor burde være blevet aflivet.

Retten fandt efter bevisførelsen, at det var synligt for tiltalte, at grisen var syg, og at han ikke burde have taget den med i lastbilen. 

Straffen blev fastsat til en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden blev fastsat til fængsel i 10 dage.

Driftsleder:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, stk. 1, jf. § 1 og § 2, ved som daglig leder af gården, at have handlet groft uagtsomt, idet tiltalte behandlede en gris groft uforsvarligt, idet grisen der var springhalt og ikke kunne støtte på venstre bagben og led kronisk haseledsbetændelse samt hævelse ved haseleddet blev transporteret til slagteri, uagtet grisen som følge af sygdom burde have været aflivet på et langt tidligere tidspunkt.

Retten lagde til grund, at tiltalte ikke var til stede på ejendommen, da chaufføren om morgenen afhentede grise fra ejendommen. Retten fandt, at tiltalte som daglig leder burde have sikret sig, at den omhandlede gris ikke blev taget med til slagteri, og at den burde være aflivet på et tidligere tidspunkt. Retten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i tiltalen.

Straffen blev fastsat til en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden blev fastsat til fængsel i 10 dage.

Besætningsejer:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven og transportforordningen, som indehaver af virksomheden, i forbindelse med udøvelse af erhverv som landmand og transportør, at være ansvarlig for at en gris blev behandlet groft uforsvarligt, idet grisen, der var springhalt og ikke kunne støtte på venstre bagben og led af kronisk haseledsbetændelse samt hævelse ved haseleddet, blev transporteret, uagtet grisen burde have været aflivet på et langt tidligere tidspunkt.

Tiltalte erkendte sig uden forbehold skyldig i tiltalen. Tilståelsen blev støttet af de øvrige foreliggende oplysninger. Retten fandt det dermed bevist, at tiltalte var skyldig i tiltalen.

Straffen blev fastsat til bøde en på 35.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden blev fastsat til fængsel i 14 dage.