2019-24-0152-00104

Slagtesvinebesætning - svin med kronisk ledbetændelse

13-09-2019

Skrivelse af 26. februar 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00056-18).
I en svinebesætning fandtes ved en stikprøvekontrol 3 svin med kronisk ledbetændelse. Dyrene var ikke isoleret i sygesti.

Rådet udtalte 13. september 2019:

Spørgsmål 1:

Har de tre grise med kronisk ledbetændelse ved ikke at være isoleret i sygesti med blødt leje, alternativt aflivet på et tidligere tidspunkt, derved været udsat for uforsvarlig behand­ling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mis­handling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse vedrørende kontrolbesøget d. 29. januar 2018:

”Gris I:
Gris nr. 1 vejer ca. 60 kg. Grisen har kronisk ledbetændelse i venstre albueled af en varighed på mindst 2 uger. Leddet er deformeret med ankylose (stift led). Grisen er svært bevægelseshæmmet og støtter slet ikke på venstre forben. Som det ses af video­en, forsøger grisen at lægge sig ned, med mindre den bliver gennet op. Grisen har tabt sig som tegn på, at lidelsen har stået på i længere tid. Se foto 1 og video x, 2 og 3.

Grisen gik i en almindelig produktionssti uden blødt leje, og har ikke fået antibiotika eller smertestillende medicin.

Driftslederen valgte at aflive grisen under tilsynet.


Gris II:
Ca. 80 kg. Grisen har kronisk ledbetændelse i venstre hofteled af en varighed på mindst 2 uger. Venstre hofteled er voldsomt hævet. Man kan se, at bagparten er asymmetrisk. Grisen er svært bevægelseshæmmet og tager slet ikke støtte på venstre bagben. Som det ses af videoen, forsøger grisen at lægge sig ned, med Gris nr. 2 vejer mindre den bliver gennet op. Se foto 2 og video 4.

Grisen gik i en almindelig produktionssti uden blødt leje, og har ikke fået antibiotika eller smertestillende medicin.

Driftslederen valgte at aflive grisen under tilsynet.


Gris III:
Gris nr. 3 vejer ca. 30 kg. Grisen har kronisk ledbetændelse i venstre knæ- og haseled af en varighed mindst 1 uge. Som det ses af videoen, forsøger grisen at lægges sig, med mindre den bliver gennet op. Se foto 3 og video 5.

Grisen gik i en almindelig produktionssti uden blødt leje, og har ikke fået antibiotika eller smertestillende medicin.

Driftslederen valgte at aflive grisen under tilsynet.”

Det fremgår af sagsakterne, at grisen tidligere var blevet behandlet for ledbetændelse og ”var kommet sig”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst én gang om dagen.

Rådet skal anføre, at såfremt en behandling ikke har den ønskede effekt, således at dyret bliver smertefrit og udviser normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis, bør dyret tilses af dyrlæge med henblik på revurdering af behandlingen eller aflives.

Lægges ovennævnte samt medsendte video til grund, finder Rådet, at svinenes situation for længst under de daglige tilsyn burde have været opdaget og afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de blev isoleret i sygesti med blød bund, tilset af dyrlæge med henblik på nærmere undersøgelse og iværksættelse af relevant behandling eller aflivning. Dyrenes tilstand har været tydelig og let erkendelig. Under sygdomsforløbet i besætningen har svinene været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe og er herunder ikke blevet passet og plejet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinene i besætningen under det lange sygdomsforløb har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1, 1. punktum og stk. 3, 1. punktum.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3.

Der henvises til Rådets udtalelse af  5. marts 2004 om sygeafdeling til produktionsdyr. Udtalelsen kan findes på www.detvetsund.dk .

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 40.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, jf. 9, jf. §§ 1 og 2, samt bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5.