2019-24-0152-00015

Smågrise tilskadekomne efter spring fra øverste dæk på transportvogn

20-09-2019

Skrivelse af 3. april 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00147-18).
Under kontrol af læsning af smågrise til udførsel til samhandel observerede embedsdyrlægen to grise, der sprang ud fra transportvognens øverste etagedæk i 4 meters højde. Begge grise kom til skade og måtte aflives.

Rådet udtalte 20. september 2019:

Spørgsmål 1:

Har slagtesvinet, der først faldt af bilen, i forbindelse med læsningen været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 10. august 2018, at denne under kontrol ved pålæsning af smågrise til udførsel til samhandel observerede følgende:

”Under kontrolbesøget blev det konstateret, at der lå en gris på jorden ved siden af lastbilen. Chauffør … oplyste, at grisen var sprunget af lastbilen fra det øverste dæk. Ved læsning af grisene hæves taget og dækkene på lastbilen. I det konkrete til­fælde hæves taget så meget, at der opstår en åbning mellem lastbilens øverste faste side og taget på ca. 40 cm. I denne åbning er der to tværgående stålwirer. Øverste lag er cirka i 4 meters højde. Der var blod på jorden, hvor grisen er landet ... Da undertegnede bliver præsenteret for grisen er den bag lastbilen. Chaufføren har muligvis flyttet grisen, da den ikke var i stand til at rejse sig.

Ved klinisk undersøgelse konstateres det, at grisen er ved bevidsthed (chaufføren tager fat i grisen for at flytte den hen til udeboksen, hvorved grisen skriger højlydt, og virker meget smerteplaget). Grisen ligger fladt ned på siden. Den har måske indre traume, da den bløder kraftigt ud af munden. Det vurderes, at grisen er landet på hovedet og muligvis har brækket nakken, da den ikke kan rejse sig. Grisen aflives…

Undertegnede anmoder om, at taget sænkes. Chaufføren nikker, men før han gør det, springer endnu en gris ud fra øverste lag. Undertegnede forsøger at råbe af grisen, men der er den allerede sprunget. Ved landingen er det tydeligt, at grisen kommer til skade med højre bagben, da den efterfølgende er springhalt og nødigt tager støtte på benet. Ved den kliniske undersøgelse konstateres det, at knoglerne i haseregionen på højre bagben er knust (se videosekvens). Grisen aflives...”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Ved transport af dyr skal transportmidlet være udformet, indrettet, anvendt og vedligeholdt således, at dyrene under læsning og kørsel ikke har risiko for at falde eller springe, eller på anden måde at komme til skade eller påføres unødig lidelse.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at det skulle have været sikret, at smågrisene ikke kunne falde ud af lastbilen. Ved ikke at have sikret lastbilen således at smågrisene ikke kunne falde ud, finder Rådet, at de to smågrise, ved at være faldet fra lastbilens øverste dæk i ca. 4 meters højde, hvorefter den ene lå lammet og den anden blev springhalt som følge af knusning af hasen, har været udsat for den mindst høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som mindst groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1 og § 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Har slagtesvinet, der faldt sidst af bilen, i forbindelse med læsningen været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Rådet skal bemærke, at enhver transport af levende dyr, skal ske i særligt indrettede transportvogne, som anvendes på en måde, der forebygger beskadigelse af dyrene under læsning, transport og aflæsning af disse.

Afgørelse:

Der var tre tiltalte i sagen.

Tiltalte chauffør (T1):
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1. samt transportbekendtgørelsen § 35, stk. 1, nr. 1, i forbindelse med udøvelse af erhverv som chauffør hos transportvirksomhed under læsning af grise sammen med T2, at have behandlet to grise mindst groft uforsvarligt, idet taget på lastbilen var hævet så meget, at der opstod en åbning mellem lastbilens øverste faste side og taget, hvilket medførte, at to grise faldt ud fra ca. 4. meters højde, hvorefter den ene lå lammet med brækket nakke og den anden blev springhalt som følge af knusning af hasen i højre bagben.

Tiltalte chauffør (T2):
Tiltalt for overtrædelse af samme forhold som T1.

Tiltalte transportvirksomhed (T3):
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. stk. 11, jf. § 1 samt transportbekendtgørelsen § 35, stk. 1, i forbindelse med udøvelse af erhverv som transportvirksomhed, at være ansvarlig for at virksomhedens to chauffører T1 og T2, under læsning af grise udsatte to grise for mindst uforsvarlig behandling.

De tiltalte mødte ikke op til retsmødet. Retten anså derfor de tiltalte for at have tilstået forholdet.

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke talte imod dette, fandt retten de tiltalte skyldige.

Straffen for T1 blev fastsat til en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage.

Straffen for T2 blev fastsat til en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage.

Straffen for T3 blev fastsat til en bøde på 25.000 kr.