2018-24-0152-00210

Springhalt slagtesvin i sti sammen med andre svin

20-02-2019

Skrivelse af 16. oktober 2018 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00109-18).
Ved en opfølgende kontrol i en slagtesvinebesætning observerede embedsdyrlægen et lidt magert og springhalt svin i en sti sammen med andre svin.

Rådet udtalte 20. februar 2019:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer/driftsleder ved at lade dyret gå i besætningen 1 - 2 uger med om­handlende lidelse, uden at tilkalde dyrlæge til behandling eller lade dyret aflive, derved har und­ladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt, herunder beskyttet det bedst muligt mod smer­te, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 21. september 2018, at embedsdyrlægen ved en opfølgende kontrol i en slagtesvinebesætning observerede en gris, der var springhalt på højre forben. Det fremgår endvidere, at ”Den var spring­halt (dvs tog ingen støtte) og var meget fortykket på højre forben omkring albue og skulder. Den ville ikke tage støtte på benet, når den blev drevet frem, men humpede på 3 ben. Den have nedsat huld (var lidt mager), og der var ingen streger eller farve- striber på ryggen, der kunne indikere tidligere eller igangværende behandling. Der fandtes heller ikke medicin optegnelser, der viste at denne gris var blevet behandlet medicinsk.” samt, at grisen ”helst hele tiden ville lægge sig ned…” 

Af anmeldelsen fremgår tillige, at embedsdyrlægen på baggrund af hævelsen og grisens nedsatte huld vurderede, at tilstanden havde haft en varighed af ”mindst 1 uge, sandsynligvis snarere 2 uger.”

Det fremgår af sagsoplysningerne, at den ansvarlige valgte at aflive grisen.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at grisens tilstand har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn, og at dens situation skulle have været afhjulpet på et langt tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at grisen var blevet isoleret i sufficient indrettet sygesti med blødt underlag, løbende var blevet observeret, og såfremt tilstanden ikke bedredes, blev tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet.

Ved undladelse heraf finder Rådet, at grisen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder rådet da, at grisen derved har været behandlet uforsvarligt eller groft uforsvarligt?

Svar ad 2:

Lægges sagsakterne og svar ad 1 til grund, finder Rådet, at grisen under sygdomsforløbet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1,2 og 3 stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. §§ 1 og 2 og § 28, stk. 9, bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5, jf. § 19, stk. 1, ved som besætningsejer at have behandlet en gris groft uforsvarligt, idet der i sti nr. 115 forefandtes en springhalt gris med et meget fortykket højre forben, grundet svær ledbetændelse, og hvor grisen ikke var dyrlægetilset eller alternativt aflivet.

Afgjort ved bødeforelæg på 30.000 kr.

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. §§ 1 og 2 og § 28, stk. 9, bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5, jf. § 19, stk. 1, ved som driftsansvarlig at have behandlet en gris groft uforsvarligt, idet der i sti nr. 115 forefandtes en springhalt gris med et meget fortykket højre forben, grundet svær ledbetændelse, hvor grisen burde have været dyrlægebehandlet eller aflivet på et tidligere tidspunkt.

Afgjort ved bødeforelæg på 20.000 kr.