2019-24-0152-00047

Springhalt slagtesvin - transporteret adskilt fra de andre dyr til slagteriet

01-11-2019

Skrivelse af 30. april 2019 fra Fyns Politi (2300-89110-00547-18).
Et slagtesvin blev transporteret adskilt fra de andre dyr under transporten til slagteriet. Slagtesvinet var springhalt ved ankomst til slagteriet. Svineproducenten kunne ikke erkende forholdet, idet han var sikker på, at nævnte gris ikke var halt, da den blev ført på vogntoget. Han var vidende om, at den havde en større bule på højre ben/skulder, hvorfor den var blevet placeret afskilt fra de andre dyr under transporten. Han havde noteret hvilke dage den var blevet behandlet, men kunne ikke direkte oplyse, hvilke dage nævnte gris var blevet behandlet og hvad behandlingen gik ud på. Besætningsdyrlægen oplyste, at han d. 5. juli 2018 havde tilset hele besætningen uden at finde et støttehalt svin. Han var uforståelig overfor, at et svin kunne være så alvorlig støttehalt 25 dage senere.

Rådet udtalte 1. november 2019:

Spørgsmål 1:

Hvad der kan have forårsaget den påviste lidelse hos det pågældende slagtesvin.

Hvorvidt rådet er enig i vurderingen fra Sektion for Patologi ved Københavns Universitet (bilag 12) om lidelsens alder (”flere uger”) og hvis ikke; hvilken alder, der i stedet anses for sandsynlig.

Hvorvidt (og i sammenhæng med svaret på det foregående spørgsmål) slagtesvinet ved besæt­ningsdyrlæge D1s tilsyn d. 5. juli 2018 (bilag 3) kan have været fri for synli­ge symptomer;

Hvorvidt det pågældende slagtesvin i forbindelse med opholdet i besætningen har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 24. august 2018 vedrørende slagtesvinet d. 30. juli 2018:

”Dyret var ikke skinketatoveret og heller ikke øremærket fra ejers side…

Ved den kliniske undersøgelse af det levende svin, kunne det konstateres, at dyret meget nødig tog støtte på højre forben og kun når det blev drevet frem. Benet var meget understillet (trukket skråt ind under kroppen). Skulderområdet var deformt med en stor fast hævelse foran skulderbladet. I det hævede område var et sår i huden som formodes at stamme fra en byld der har brudt igennem huden.

Dyret lagde sig ned indenfor kort tid når det blev ladt i ro, hvilket vurderes, at være et forsøg på at aflaste benet samt tegn på, at dyret var smertepåvirket.

Dyret vurderedes at være af normal huld.

Det vurderes videre, at dyret var støttehalt (tydeligt halt, men tog dog støtte på benet) i svær grad på pågældende ben. Når dyret blev drevet frem, bevægede det højre for­ben, men fordi benstillingen var meget skæv, var benet mere en balancehjælp end en vægtbærende hjælp.”

På Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU-Sund, har præparatet undergået nærmere undersøgelse. Af sektionsrapporten fremgår følgende:

”Ved modtagelsen var der gjort indsnit gennem hud og muskulatur caudalt for højre humerus (overarmsknoglen). Huden var skåret fri således, at højre hume­rus og skulderled var blotlagt. Ved inspektion af huden fandtes to ulcerationer lokaliseret over skulderleddet og humerus. Ulcerationerne målte henholdsvis ca. 5,5 x 4 cm og 1 x 0,8 cm. Ved gennemskæring af den største af ulcerationerne fandtes granulationsvæv og nydannet bindevæv med en tykkelse på henholdsvis 1,5 cm og 2 cm under ulcerationen. Ved gennemskæring af den mindste af ulcerationerne fandtes en lommedannelse omgivet af en binde­vævskapsel med en tykkelse på op til ca. 1 cm. Lommedannelsen målte ind­vendigt ca. 8 x 1,5 x 1 cm.

Ved inspektion af præparatets mediale side (indvendige side) fandtes et kon­glomerat af abscesser i bløddelene omkring skulderleddet. Konglomeratet strakte sig over et område målende ca. 20 x 25 cm. Abscesserne var omgivet af bindevævskapsler med en tykkelse på op til ca. 3,5 cm.

Ved saggital gennemsavning af humerus og skulderblad fandtes i højre skul­derled en kronisk, purulent og nekrotiserende artritis (ledbetændelse) med total tab af ledbrusk og intraartikulær fibrosering med en tykkelse på op til ca. 1 cm. Omkring skulderleddet fandtes massiv knoglenydannelse og fibrosering med en samlet tykkelse på op til ca. 4 cm, samt en periartikulær abscess med en diameter på ca. 1 cm.

På baggrund af ovenstående fund kan det konkluderes, at højre skulderled er sæde for en kronisk, purulent og nekrotiserende artritis (ledbetændelse) med intra- og periartikulær fibrosering og knoglenydannelse. Bløddelene omkring skulderleddet samt den ovenliggende hud var sæde for henholdsvis et konglomerat af abcesser og to ulcerationer som følge af opbrud fra tilstanden i skul­deleddet. Baseret på graden af fibrosering og nydannet knoglevæv vurderes alle forandringer at have en alder på flere uger.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at forandringerne har en alder på flere uger, samt at slagtesvinet, ved besætningsdyrlægens besøg 25 dage før levering til slagteriet, har udvist en grad af halthed. Rådet finder det ikke muligt nærmere at graduere haltheden.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Rådet skal anføre, at såfremt en behandling ikke har den ønskede effekt, således at dyret bliver smertefrit og udviser normal fysiologisk og adfærdsmæssig levevis, bør dyret tilses af dyrlæge med henblik på revurdering af behandlingen eller aflives.

Lægges ovennævnte samt medsendte video og foto til grund, finder Rådet, at svinets situation for længst under de daglige tilsyn burde have været opdaget og afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det blev isoleret i sygesti med blød bund, tilset af dyrlæge med henblik på nærmere undersøgelse og iværksættelse af relevant behandling eller aflivning. Dyrets tilstand har været tydelig og let erkendelig, og det burde ikke have været transporteret levende. Under sygdomsforløbet i besætningen samt under læsning og transport har svinet været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe og er således ikke blevet passet og plejet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinet i besætningen under det lange sygdomsforløb samt under læsning og transport har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1, 1. punktum og stk. 3, 1. punktum.

Spørgsmål 2:

Hvorvidt slagtesvinet burde have været aflivet forud for transporten til slagteriet d. 30. juli 2018;

Hvorvidt det pågældende slagtesvin i forbindelse med transport til slagteriet har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Hvorvidt sagen i øvrigt giver rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Der skal henvises til Det Veterinære Sundhedsråds redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste, som kan findes på www.detvetsund.dk

Afgørelse:

Tiltalte svineproducent blev straffet med bøde på 25.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28 stk. 2, jfr. stk. 1, jfr. stk. 9, jfr. § 1 og § 2 samt Justitsministeriets (nu: Miljø- og Fødevareministeriets) bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19 stk. 1, jfr. § 5 samt Justitsministeriets (nu: Miljø- og Fødevareministeriets) bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35 stk. 1 nr. 1, jfr. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport m.v. artikel 3 litra b og artikel 8 stk. 1, jfr. bilag I, kapitel I, punkt 1 og punkt 2 litra a.