2019-24-0152-00021/2019-24-0152-00241

Svin med mærker efter slag transporteret til slagteri

21-06-2019

Udateret skrivelse fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00155-18).
Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning et svin med to mærker efter slag på kroppen.

Rådet udtalte 21. juni 2019:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om, at foretage en vurdering af uforsvarligheden. Såfremt ovennævnte lægges til grund: Har slagtesvinet derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, el­ler grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 9. oktober 2018, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen observerede et slagtesvin med mærker efter slag.

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse af slagtekroppen fandt embedsdyrlægen følgende:

”Slagtekroppen havde to tydeli­ge menneskepåførte slagmærker på højre side af ryggen, som begge var uafgrænsede i den ende som pegede mod dyrets forpart…

Genstanden som er blevet brugt til at slå med består af et slags skaft med en bredde på ca. 2,5 cm, hvor der i den ene ende sidder et gevind med et lidt bredere håndtag for enden…”

Materiale fra slagtekroppen blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Præparatet målte ca. 57 x 19 cm. Ved inspektion fandtes to blødninger i huden. Blød­ningerne var aflange og havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem Blødningerne varierede i længde fra ca. 22 til ca. 28,5 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,2 cm til 1,9 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,3 til 1,8 cm. I forlængelse af begge blødninger fandtes en T-formet blødning, hvoraf den ene af blødningerne var særlig tydelig. Den tydeligste af de T-formede blødninger bestod af en blødning målende ca. 1 x 1 cm og vinkelret på denne en anden blødning målende ca. 3,8 x 1,4 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og ned i den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og infiltration med neutrofile granulocyter og enkelte makrofager. I den underliggende muskulatur fand­tes nekrotiske muskelfibre, hvoraf flere var infiltreret med neutrofile granulocyter og enkelte makrofager.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter stumpt traume påført af et menne­ske, og vurderes at have en alder på ca. 4 til 8 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og det medfølgende fotomateriale til grund, finder Rådet, at slagtesvinet, ved at være påført to slag på kroppen medførende aflange og t-formede blødninger i underhuden samt blødninger og vævsdød i den underliggende muskulatur, har været udsat for høj grad af smerte lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at slagtesvinet herved har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Der var to tiltalte i sagen.

Chauffør:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 9, jf. § 1, jf. bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 § 37, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, jf. tidligere bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. 1, nr. 1, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter artikel 3, litra e og artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel III, del 1, punkt 1.8, litra a, ved under udøvelse af erhverv som chauffør og i forbindelse med pålæsning af slagtesvin, at have behandlet et slagtesvin uforsvarligt, idet han tildelte slagtesvinet to slag med en aflang genstand på højre side af ryggen, medførende blødninger i underhuden samt blødninger og vævsdød i den underliggende muskulatur, hvorved slagtesvinet blev udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentligt ulempe.

Transportvirksomhed:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 9 og stk. 11, jf. § 1, jf. bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 2020 § 37, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, jf. tidligere bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter artikel 3, litra e og artikel 6 stk. 3, jf. bilag I, kapitel III, punkt 1.8, litra a, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som transportør, at være ansvarlig for at virksomhedens chauffør i forbindelse med pålæsningen af slagtesvin behandlede et slagtesvin uforsvarligt, idet han tildelte slagtesvinet to slag med en aflang genstand på højre side af ryggen, medførende blødninger i underhuden samt blødninger og vævsdød i den underliggende muskulatur, hvorved slagtesvinet blev udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentligt ulempe.

Det kunne efter bevisførelsen lægges til grund, at slagtesvinet efter slagtning havde to tydelige menneskepåførte slagmærker, men retten fandt det efter bevisførelsen overvejende betænkeligt at fastslå, at det var tiltalte, som havde påført grisen de pågældende slagmærker.

Retten tog herved hensyn til, at det pågældende slagtesvin efter de angivne tidsangivelser sammenholdt med udtalelsen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om alderen på de konstaterede læsioner forud for afhentningen havde befundet sig i et uaflåst rum i ca. 3 timer.

Som følge heraf blev begge de tiltalte frifundet. Statskassen skulle betale sagens omkostninger.