2019-24-0152-00008/2019-24-0152-00264

Svin med navlebrok med sår på undersiden af broksækken

01-08-2019

Skrivelse af 20. februar 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00126-18).
Ved velfærdskontrol i besætningen med ca. 300 slagtesvin observerede embedsdyrlægen et slagtesvin med navlebrok med sår på undersiden af broksækken. Svinet gik sammen med syv andre svin i en almindelig sti med delvis spaltegulv og delvis fast gulv.

Rådet udtalte 1. august 2019:

Spørgsmål 1:

Har grisen med stort brok med sår ved ikke at være isoleret i sygesti med blødt leje, alternativt af­livet på et tidligere tidspunkt, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 6. juli 2018, at embedsdyrlægen ved et velfærdsbesøg i besætningen observerede følgende:

”I en sti … med 7 andre slagtesvin fandtes et svin på ca. 75 kg med et stort navlebrok. På un­dersiden af brokket var et stort sår, der tydeligt kunne ses, når man stod på gangen uden for stien. Stien var en almindelig slagtesvinesti med delvis spal­tegulv og delvis fast gulv og den var ikke indrettet som sygesti. Der var dog en betydelig lavere belægningsgrad i stien, end den maksimale tilladte belæg­ningsgrad i almindelige slagtesvinestier. Svinet med brok var mindre end de andre svin i stien, men i normal foderstand og med tilsyneladende upåvirket alminbefindende.”

Det fremgår endvidere, at ”Efter aflivning blev brokket nærmere undersøgt. Broksækken var ca. 15 cm x 25 cm x 20 cm stor. Såret var placeret på undersiden af broksækken og blev målt til ca. 14 cm x 16 cm. I højre side af broksækken var der et mindre slidsår, der havde forbindelse til det store sår. I kanten af det store sår var der en bræmme af granulationsvæv på op til 3 cm, hvori der sås nekrotiske områder. Midt i broksåret var der en ca. 10 cm dyb og ca. 4 cm bred kavitet, som indeholdt nekrotisk væv og ildelugtende pus. I dybden var der adgang til bughulen og der kunne føles bughinde og tarme. Broksækken/kanten om­kring kaviteten var ca. 6 cm tyk og bindevævsagtig fast.” 

Embedsdyrlægen vurderede, at såret var mindst 30 dage gammelt.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn, og at dets situation skulle have været afhjulpet for længst, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at det var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med et blødt underlag bestående af et tykt lag strøelse, løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben således, at aflivning kunne have fundet sted længe inden lidelsen fik det ovenfor beskrevne omfang.

Rådet finder, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Afgørelse:

Besætningsejer tiltalt for to forhold:

1.
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 7 og stk. 9, jf. §§ 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, ved i forbindelse med udø­velse af erhverv som besætningsejer at have udsat en slagtegris for grov uforsvarlig behandling, idet grisen havde et stort navlebrok på ca. 15 cm. x 25 cm med et sår på ca. 14 cm x 16 cm, hvor der i højre side af broksækken var et mindre slidsår, der havde forbindelse til det store sår, og hvor der i kanten af det store sår var en bræmme af granulation­svæv på op til 3 cm, hvori der sås nekrotiske områder, og hvor der mindt i broksåret var en ca. 10 cm dyb og ca. 4 cm bred kavitet, som indeholdt nekrotisk væv og ildelugtende pus, og hvor der i dybden var adgang til bughulen og der kunne føles bughinde og tarme, og hvor broksækken/kanten omrking kaviteten var ca. 6 cm tyk og bindevævsagtig fast, uden at grisen var sat i sygesti eller tilset af dyrlæge eller allerternativt aflivet på et tidligere tidspunkt, hvorved grisen således ikke var blevet behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom svi­net ikke var blevet behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

2.
Tiltalt for overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 56 af 11. januar 2017 om indendørshold af smågrise, avls- og slagtesvin § 8, stk. 1, jf. § 5, jf. bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin § 39, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer ikke at have behandlet be­sætningens grise forsvarligt og beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom grisene ikke var blevet behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige be­hov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet grisene ikke hav­de permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelsesmateriale, idet der enten ikke var tildelt beskæftigelsesmateria­le, eller hvor det tildelte beskæftigelsesmateriale består af tilsølede trækævler, eller hvor materialet ikke er af naturmateriale.

Afgjort ved bødeforelæg på 25.000 kr.