2018-24-0152-00177/2019-24-0152-00028

Svin med navlebrok med sår transporteret til slagteri

21-06-2019

Skrivelse af 10. januar 2019 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00087-17).
Embedsdyrlægen observerede ved det levende syn på slagteriet et svin med navlebrok med et ikke afhelet sår på broksækken samt en blødende rift forrest i såret. Svinet var ikke adskilt fra andre svin under transporten.

Rådet udtalte 21. juni 2019:

Spørgsmål 1:

Kan det oplyses, om såret/tilstanden på svinet den 31. maj 2017, må have været erkendeligt for landmanden før afsendelse til slagteriet og for chaufføren i forbindelse med læsning?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 29. juni 2017, at embedsdyrlægen ved det levende syn på slagteriet observerede et slagtesvin med navlebrok med komplikationer, der gjorde, at det blev sorteret fra til nærmere undersøgelse. Svinet var ikke adskilt fra andre svin under transporten.

Ved undersøgelsen fandt embedsdyrlægen, at ”… dyret hav­de en navlebrok på 11 cm i diameter. Dyret var ikke bevægelseshæmmet, men stod og gik med krum ryg… Afstanden fra den nederste del af brokket til gulvet var ca. 25 cm. Brokket var tungt og udfyldt. Direkte under brokket hang et blodfyldt afrevet stykket hud stammende fra brokken.

Efter aflivning blev kroppen hængt op i højre bagben og brokket blev nærmere un­dersøgt. Brokket føltes stadigvæk tungt og udspilet. Direkte under brokket fandtes et ældre sår på 7 cm i diameter med granulationsvæv i sårranden, samt væskeholdigt væv og mindre blødninger. Desuden fandtes et nyligt oprevet sår i den forreste del af det ældre sårs rand, hvorfra der hang et stykke afrevet hud.

Ved undersøgelsen efter den slagtemæssige behandling af slagtekroppen fandtes en lokal akut bughindebetændelse på indersiden af broksækken… I sårranden på brokket fandtes 1 cm granulationsvæv. Der fandtes ikke yderligere forandringer … ”

Materiale fra svinet blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Ved inspektion af præparatet fandtes dele af en udposning med en højde på op til ca.

10,5 cm og en bredde på ca. 9 cm. Udposningen fandtes i relation til to dievorter og var uden underliggende muskulatur, hvorfor udposningen udsprang fra bugvæggens midtlinje. Deklivt på udposningen fandtes dele af en flænset ulceration målende ca. 9 x 3 cm. Ulcerationen var dækket af granulationsvæv med en tykkelse på ca. 0,5 cm, hvorunder der fandtes et ca. 0,5 cm tykt nydannet bindevæv.

På den indvendige side af præparatet fandtes udposningen beklædt med peritoneum (bughinde) i et område målende ca. 7 x 8,5 cm. Adhærant til den indvendige side af udposningen var dele af, et på makroskopisk grundlag, uidentificerbart væv.

Der blev udtaget væv fra sårranden samt af det til udposningen adhærerende væv til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse af sårranden fandtes granulationsvæv og nydannet bindevæv svarende til de makroskopiske forandringer. Ved histologisk undersøgelse af det makroskopisk uidentificerbare væv fandtes dette at bestå af massiv granulocytært infiltreret, ødematøst bindevæv med stedvis mineralisering.

Udposningen på bugvæggen er et hernie (brok) med indhold af bindevæv adhæreret til broksækkens væg samt en ulceration på hudens overflade. Baseret på mængden af granulationsvæv og bindevæv vurderes ulcerationen at have en alder på ikke under 1 uge.”

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at svinets tilstand d. 31. maj 2017 har været tydelig og let erkendelig med navlebrok med komplikation i form af en ikke afhelet sårdannelse på undersiden af broksækken.

Spørgsmål 2:

Skulle svinet have været aflivet i besætningen og ikke sendt til slagteriet?

Svar ad 2:

Ja. Rådet finder, at svinet burde have været aflivet på et tidligere tidspunkt i besætningen.

Rådet finder, at svin med store brok eller brok med begyndende sårdannelse straks skal flyttes til sygesti med et tykt lag strøelse og lav belægning. Her skal de løbende underlægges omhyggelig vurdering ved de daglige tilsyn. Såfremt tilstanden ikke forbedres, skal dyrene tilses af en dyrlæge og behandles eller aflives.

Spørgsmål 3:

Hvis spørgsmål 2 besvares med nej – ville svinet så være transportegnet med skånetransport?

Svar ad 3:

Rådet finder, at svin med navlebrok med komplikationer i form af sårdannelse er uegnede til transport.

Lægges svar ad 1 og 2 samt sagens akter til grund, finder Rådet, at svinet ikke var egnet til transport, heller ikke skånetransport.

Spørgsmål 4:

Er der tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr?

Svar ad 4:

Lægges svar ad 1-3 til grund, finder Rådet, at svinet under opholdet i besætningen, uanset det var i sygesti, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svinet har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1, 2 og 3, stk. 1.

Lægges svar ad 1-3 til grund, finder Rådet, at svinet, ved at være læsset og transporteret i den beskrevne tilstand, med navlebrok med ikke afhelet sårdannelse på undersiden af broksækken, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og dermed for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Afgørelse:

Landmand:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1 og stk. 9, jf. § 1 og § 2, bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, og bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af landbrugsdyr under transport § 35, stk. 1, nr. 1, ved i perioden forud for d. 31. maj 2017, i forbindelse med udøvelse af erhverv som landmand, at have udsat et slagtesvin for uforsvarlig behandling, idet tiltalte ikke sikrede, at slagtesvinet blev behandlet tilstrækkeligt omsorgsfuldt, hvilket medførte at svinet havde en navlebrok på 11 cm i diameter, hvorpå der var et sår på 7 cm i diameteren med granulationsvæv i sårranden, samt væskeholdigt væv og mindre blødninger, ligesom tiltalte uagtet svinets skader d. 31. maj 2017 udleverede svinet til transport til slagteri, selvom svinet ikke var transportegnet.

Chauffør:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1 og stk. 9, jf. § 1, bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af landbrugsdyr under transport § 35, stk. 1, nr. 1, ved d. 31. maj 2017 som chauffør og ledsager for transportvirksomheden, at have udsat et slagtesvin for uforsvarlig behandling, idet tiltalte transporterede svinet, selvom svinet var uegnet til transport.

Transportvirksomhed:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, stk. 9 og stk. 11, jf. § 1, bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, ved den 31. maj 2017 som transportvirksomhed, at have udsat et slagtesvin for uforsvarlig behandling, idet tiltalte var ansvarlig for, at slagtesvinet blev transporteret til slagteri, selvom svinet var uegnet til transport.

Anklagemyndigheden opgav sigtelserne mod de tre tiltalte, jf. retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2. Begrundelsen herfor var, at der var gået 2 år siden retten besluttede at sætte sagen i bero på baggrund af Folketingets behandling af lovforslag nr. L80 til lov om dyrevelfærd. Sagen blev derfor returneret fra retten til anklagemyndigheden, med oplysning om at sagen kunne indbringes for retten på ny. Da sagen havde været standset på ubestemt tid, og da det ikke havde været muligt for anklagemyndigheden på grund af travlhed at rejse sagen på ny inden udløbet af fristen, var det anklagemyndighedens vurdering, at sagen var strafferetligt forældet.