2018-24-0152-00222

Syg so ude af stand til at rejse sig

20-03-2019

Skrivelse af 16. november 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00144-18).
Liggende so med hævet albueled og skuldersår i sti uden blødt leje. Soen var ude af stand til at rejse sig.

Rådet udtalte 20. marts 2019:

Spørgsmål 1:

Har soen under opholdet i besætningen da været udsat for uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen, at embedsdyrlægen ved et opfølgende besøg d. 20. juni 2018 observerede, at ”So nr. … lå i en ornesti i løbeafdelingen uden blødt leje. Den kunne ikke rejse sig og kunne derfor ikke komme til vand og foder. Højre albueled var let hævet og på højre side … var der et skuldersår, ca. 2,5 cm i diameter. Soen var apatisk og lettere afmagret…”

Det fremgår endvidere, at ”Soen er behandlet med antibiotika mod ledbetændelse 5 gange a 3 dage, dvs. i alt i 15 dage, den 20., 21. og 22. april, den 1., 2. og 3. maj, den 13., 14. og 15. maj, den 22., 23. og 24. maj, samt den 12., 13. og 14. juni… Det fremgår af sokortet, har so nr. … faret d. 08.03.2018, fravænnet d. 13.04.2018 og er ikke løbet derefter…”

Af sagens oplysninger fremgår endvidere, at soen ikke har været smertebehandlet.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet finder, at soens situation for længst skulle være afhjulpet ved de daglige tilsyn, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at den var blevet isoleret i sufficient indrettet sygesti og tilset af en dyrlæge, da den iværksatte antibiotikabehandling ikke havde effekt eller aflivet.

Lægges ovennævnte og det fremsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at soen, ved at være bragt i den let afmagrede og apatiske tilstand under sygdomsforløbet i besætningen, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at soen herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Af registreringerne for de medicinske behandlinger fremgår, at lidelsen har strakt sig over mindst 7 uger. Ejeranvendelse af antibiotika til førstegangsbehandling af besætningsdiagnoser i den omhandlede besætningskategori kræver besøg af besætningsdyrlægen minimum hver 6. uge.

Afgørelse:

Der var to tiltalte i sagen.

Forhold 1: Begge tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 7 og stk. 9, jf. §§ 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, ved i perioden forud for d. 20. juni 2018, som hhv. driftsansvarlig og ejer af besætningen, i forbindelse med udøvelse af erhverv at have udsat en so for groft uforsvarlig behandling, idet soen gik i en sti uden blødt leje, selv om den ad flere omgange var behandlet med antibiotika mod ledbetændelse.

Forhold 2: Besætningsejer yderligere tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 7 og stk. 9, jf. §§ 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, ved i perioden forud for d. 25. oktober 2018, som ejer af besætningen, i forbindelse med udøvelse af erhverv som landmand at have udsat en gris for groft uforsvarlig behandling, idet grisen gik i en sti sammen med 20-30 andre grise i en sti, selvom den havde et stort brok med sår.

De tiltalte blev fundet skyldige i begge forhold.

Besætningsejer blev straffet med en bøde på 30.000 kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 14 dage.

Driftsansvarlig blev straffet med bøde på 15.000 kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage.

Ved sanktionsfastsættelsen blev der lagt vægt på forholdenes karakter, men det blev også tillagt betydning i formildende retning, at det efter forklaringen fra embedsdyrlæge og det i øvrigt oplyste, herunder de fremlagte kontrolrapporter, måtte lægges til grund, at de fundne overtrædelser af dyreværnsloven ikke var overtrædelser, der skyldtes en generel dårlig eller mangelfuld behandling af dyrene på de to ejendomme, men at dyrenes behandling disse to steder derimod generelt var omsorgsfuld, og at dyrene blev passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det blev ligeledes tillagt betydning, at begge de tiltalte, blandt andet på grund af denne sag, var ophørt med erhvervsmæssigt at have med landbrug og dyrepasning at gøre.

Endelig blev det tillagt betydning, at ingen af de tiltalte tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet.