2019-24-0151-00003/2019-24-0151-00138

Ti kalve uden adgang til drikkevand og én kalv gående i enkeltboks, hvor den kunne komme til skade på inventaret

08-04-2019

Skrivelse af 24. januar 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (3700-88110-00053-18).
Ved et uvarslet kontrolbesøg fandtes ti kalve uden adgang til drikkevand og én kalv gående i enkeltboks, hvor den kunne komme til skade på inventaret.

Rådet udtalte 8. april 2019:

Spørgsmål 1:

Har de ti kalve ved ikke at have haft adgang til frisk drikkevand derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af fremsendelsesskrivelsen, at Landbrugsstyrelsen aflagde et uvarslet kontrolbesøg på en bedrift, hvor der blev observeret 10 kalve uden adgang til drikkevand.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at kalvene, ved ikke at have permanent adgang til vand, ikke har været beskyttet bedst muligt mod lidelse og væsentlig ulempe, og at de ikke er passet omsorgsfuldt og under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at kalvene herved har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Har kalven opstaldet i enkeltboks konstrueret på en måde, så kalven kunne komme til skade på in­ventaret, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller be­handling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af fremsendelsesskrivelsen, at en kalv gik i en enkeltboks konstrueret af rionet, og nettet var skåret af, så der stak spidse ender op, som kalven kunne komme til skade på.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke samt ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at kalven, ved at gå i en boks, hvor den kunne komme til skade, ikke har været beskyttet bedst muligt mod lidelse og væsentlig ulempe, og ikke er huset og passet omsorgsfuldt.

Rådet finder, at kalven herved, har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Påtaleopgivelse.

Tiltalte besætningsejer gik konkurs, hvorfor påtalen blev opgivet.