2019-24-0152-00121

To halte slagtesvin havde ikke modtaget passende behandling

20-12-2019

Skrivelse af 30. august 2019 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00095-19).
Ved kontrol i en svinebesætning observerede embedsdyrlægen to halte svin. Svinene gik i stier uden blødt underlag og var ikke tilset af dyrlæge eller behandlet.

Rådet udtalte 20. december 2019:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer ved at lade grisen gå i besætningen igennem flere dage, uden at isolere dyret i sygesti samt uden at lade dyret tilse af dyrlæge/lade dyret aflive, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt samt undladt at beskytte dyret bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe? I bekræftende fald, finder rådet da, at der er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyret?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 12. juni 2019, at embedsdyrlægen ved kontrol i en slagtesvinebesætning observerede to halte svin.

Svin nr. 1:
”I "sygestalden” fandtes en gris (gris nr 1) (ca. 25 kg) gående i produktionssti sammen med 5 andre grise. Grisen var springhalt (dvs. tog ingen støtte) på venstre forben, hvor den var meget hævet i bovparti (albue-skulder område)… Der var ingen blødt leje i stien (hverken halm, gummimåtte e.lign.). Grisen var aldrig blevet behandlet for lidelsen jfr. medicinoptegnelserne og der kunne ikke erkendes streger på ryggen af dyret. Varigheden … vurderes til at være mindst 10-14 dage.

Derudover var grisen halt på venstre bagben, hvor den var fortykket omkring hase­leddene… Varigheden … vurderes til at være mindst 10-14 dage.”

Svin nr. 2:
”I en anden sti i sygestalden gik en gris (gris nr 2) (ca. 90 kg) alene i sti uden blødt leje e.lign. Grisen var halt på begge bagben og havde svært ved at rejse sig op. Den var al­drig blevet behandlet jfr. medicinoptegnelser og havde heller ingen streger på ryggen. Den kom op at stå (med besvær) og blev flyttet til sygesti - den gik selv med korte trippende skridt til stien med blødt leje. Varigheden af denne dobbeltsidige halthed vurderes til at være mindst 1 uge…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billemateriale til grund, finder Rådet, at slagtesvin nr. 1 og 2´s tilstand har været tydelig og let erkendelig, og skulle have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt i besætningen, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de blev anbragt i korrekt indrettet sygesti med blød bund, tilset af en dyrlæge og/eller behandlet eller aflivet før svinenes tilstand fik et omfang som beskrevet.

Under sygdomsforløbet i besætningen har slagtesvin nr. 1 og 2 været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svin nr. 1 og 2 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og § 28, stk. 9 og stk. 11, jf. §§ 1, 2 og 3 stk. 1 samt § 5, jf. § 19, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv, at have behandlet 2 grise groft uforsvarligt, idet de under deres sygdomsforløb i besætningen, den ene som springhalt på venstre forben og den anden som halt på begge bagben, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til deres behov.

Afgjort ved bødeforelæg på 30.000 kr.