2019-24-0152-00057

To slagtesvin havde slagmærker på ryggen

20-12-2019

Skrivelse af 9. maj 2019 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00260-18).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede embedsdyrlægen to slagtekroppe med mærker efter slag på ryggen.

Rådet udtalte 20. december 2019:

Spørgsmål 1:

Hvis ovennævnte faktiske hændelsesforløb lægges til grund – at grisene er tildelt slag af en af de ansatte i besætningen – er det så Rådets opfattelse, at dyr nr. 1 har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 10. december 2018, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse på slagteriet observerede to slagtekroppe med mærker efter slag på ryggen.

”Slagtekrop nr. 1:
… Slagtekroppen havde mindst 4 slagmærker placeret på ryggen… Slagene var ca. 5 cm lange og 0,7 cm brede. Der er kraftige blødning i spæklaget og i den underliggende muskulatur ved flere af slagene.

Slagtekrop nr. 2:
… Slagtekroppen havde mindst 2 slagmærker placeret på ryggen… Slagene var ca. 5 cm lange og 0,7 cm brede. Der er kraftige blødning i spæklaget.”

Embedsdyrlægen vurderede, at der kan være slået med bagsiden af tatoveringshammeren.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medfølgende fotos til grund, finder Rådet, at de to slagtesvin, ved at være påført henholdsvis mindst 2 og mindst 4 slag på ryggen medførende blødninger i spæklaget og ved flere af slagene i den underliggende muskulatur, har været udsat for betydelig smerte, lidelse, angst varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Hvis ovennævnte faktiske hændelsesforløb lægges til grund - at grisene er tildelt slag af en af de ansatte i besætningen – er det så Rådets opfattelse, at dyr nr. 2 har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 2, jf. stk. 9, jf. stk. 11 ved i forbindelse med som ejer af besætningen at være ansvarlig for at to slagtesvin blev udsat for uforsvarlig be­handling, og at de ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til deres fysi­ologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, idet slagtesvinene ved indlevering på slagteriet havde henholdsvis 4 og 2 slagmærker på ca. 5 cm x 0,7 cm på ryggen med blødninger i spæklag og muskulatur til følge, alt hvorved slagte­svinene var blevet udsat for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Afgjort ved bødeforelæg på 30.000 kr.