2019-24-0152-00049

To slagtesvin med slagmærker på ryggen

20-09-2019

Skrivelse af 24. april 2019 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00230-18).
To svin påført mindst tre og mindst seks slag på ryggen under mærkning i forbindelse læsning til transport til slagteriet.

Rådet udtalte 20. september 2019:

Spørgsmål 1:

Hvis ovennævnte hændelsesforløb lægges til grund, - at svinene er tildelt flere slag med en tatoveringshammer hen over ryggen i forbindelse med pålæsning på transportvogn 10. juli 2018, og at slagene har medført blødning i hud, underhud og underliggende muskulatur, har der så efter Rådets opfattelse været tale om uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt mishandling af dyr?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 28. august 2018, at ”Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen … observerede embedsdyrlæge xx to slagtesvin med mærker efter slag…”.

Slagtekrop nr. 1:
”… Slagtekroppen havde mindst seks slagmærker hen over ryggen…

Det vurderes, at der kan være slået med bagsiden af tatoveringshammeren, som me­get typisk giver mærker af dette udseende.

Ved slag med ovenstående objekt på hud fremkommer helt typiske læsioner: Blødning i hud, underliggende spæklag og ned i muskulaturen. Slagmærkerne på slagtekrop 1 havde dette karakteristiske udseende.”

Slagtekrop nr. 2:
”… Slagtekroppen havde mindst tre slagmærker hen over ryggen…

Det vurderes, at der kan være slået med bagsiden af tatoveringshammeren, som me­get typisk giver mærker af dette udseende.

Ved slag med ovenstående objekt på hud fremkommer helt typiske læsioner: Blødning i hud, underliggende spæklag og ned i muskulaturen. Slagmærkerne på slagtekrop 2 havde dette karakteristiske udseende…”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at ved at være påført henholdsvis mindst 6 og mindst 3 slag på ryggen, der medførte blødninger i huden og underliggende spæklag og muskelvæv, har de to slagtesvin samlet set været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at svinene samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagens fakta Rådet anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte landbrugsmedarbejder blev frifundet, idet der ikke var ført det til domsfældelse nødvendige bevis for, at det var tiltalte, som slog de to grise med tatoveringshammeren.

Statskassen skulle betale sagens omkostninger.