2019-24-0151-00014

To tyre med forvoksede klove - tydeligt smertepåvirkede - ville nødigt bevæge sig

07-10-2019

Skrivelse af 15. april 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00084-18).
Embedsdyrlægerne observerede to tyre med forvoksede klove. Tyrene stod i unaturlig benstilling, kunne kun bevæge sig med besvær og var tydeligt smertepåvirkede. Efter aflivning fandtes kronisk forfangenhed.

Rådet udtalte 7. oktober 2019:

Spørgsmål 1:

Er det Rådets vurdering, at tyr med CKR-nr. … og tyr med CKR-nr. … på kontrolbesøget led af lidelsen kronisk forfangenhed?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 23. maj 2018, at embedsdyrlægerne ved et kontrolbesøg fandt to tyre stående med unaturlig benstilling, lange klove og tydeligt smertepåvirkede.

Det fremgår tillige af embedsdyrlægens erklæring vedrørende tyr 1, at ”tyren blev observeret at stå med en unaturlig benstilling på begge bagben, dog værst på venstre bagben. Den una­turlige benstilling blev observeret ved, at tyren stod meget dybt i koderne, bøjesenerne var for lange, således at den tog slotte på biklovene på begge bagben.

Derudover sås der en hævelse omkring venstre haseled strækkende sig fra ca. 10 cm under hasen til ca. 10 cm over hasen.

Når tyren blev tilskyndet til at bevæge sig, gjorde den det tydeligt smertepåvirket. Det viste sig på den måde, at den længe stod og forsøgte at sætte højre bagben til jorden. Dette vurderedes at være behæftet med smerte, efter­som den gentagne gange straks løftede benet, når kloven berørte underlaget. For at komme fremad tog tyren en­ten kortvarigt støtte på højre bagben, mens den flyttede venstre bagben frem eller alternativt sænkede hovedet mod jorden og flyttede vægten overpå forbenene, hvorved begge bagben løftede sig fra underlaget og derefter kunne fores samlet frem.”

Embedsdyrlægerne observerede vedrørende tyr 2, at ”tyren blev observeret at stå med en unaturlig benstilling på begge forben, således at disse var strakt fremad foran skulderen. Samtidig hermed stod den med meget krum ryg. Når tyren stod var den trippende, således at den på skift aflastede forbenene. Den unaturlige fremstrakte benstilling, den permanent krumme ryg og den udførte trip­pen på forbenene, vurderes som et tegn på smerter i forbenene, sandsynligvis klovene.

Når tyren blev tilskyndet til at bevæge sig, gjorde den det tydeligt smertepåvirket. Det viste sig på den måde, at den flere gange forsøgte at sætte venstre forben frem, for den tog støtte på det. Under gang var tyren permanent krumrygget”.

Tyrene blev aflivet, og materiale fra dyrene blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

(Tyr 1) ”Præparaterne omfattede begge bagben afsavet distalt på metatarsus. Ved mod­tagelsen var højre bagben gennemsavet sagitalt gennem begge hovedklove. Ved inspektion af begge hovedklove fandtes disse at have snabelskoform og begyndende dobbeltsål.

Venstre bagben var ved modtagelsen savet sagitalt igennem den mediale ho­vedklov. I forbindelse med undersøgelsen blev også den laterale hovedklov gennemsavet sagitalt. Begge hovedklove havde snabelskoform og begyndende til delvis dannelse af dobbeltsål. Ved inspektion af klovbenene fandtes disse begge at være deformerede som følge af svind af den mest distale del af knog­len. Mellem klovbenene og homvæggen fandtes melle 0,5 til 1 cm granulation­svæv og nydannet bindevæv.

Konklusion:
Højre bagben er sæde for en forvoksning af klovene med begyndende dobbelt­sål på begge hovedklove. Venstre bagben er sæde for en forvoksning af ho­vedklovene samt bilateral deformering af klovbenene. I venstre bagben er der derfor tale om laminitis (forfangenhed). Baseret på tykkelsen af det nydannede granulations- og bindevæv mellem klovben og klovkapsel vurderes forandrin­gerne at have en alder på flere uger.”

(Tyr 2) ”Præparaterne omfattede begge forben afsavet distalt på metacarpus. Ved mod­tagelsen var højre forben gennemsavet sagitalt gennem den mediale hoved­klov. I forbindelse med undersøgelsen blev også den laterale hovedklov gen­nemsavet sagitalt. Ved inspektion af hovedklovene fandtes begge at være sæde for en dobbelthornvæg. Begge klovben var deformerede som følge af svind af knoglevævet og var drejet ca. 30° i forhold til hornvæggen. Mellem klovben og hornvæg fandtes op til 0,6 cm granulationsvæv og nydannet bindevæv. Venstre forben var ved modtagelsen savet saggitalt igennem den mediale klov. Ved inspektion af den mediale hovedklov fandtes klovbenet at være deforme­ret som følge af svind af knoglevæv og det var drejet 30° i forhold til horn­væggen. Mellem klovbenet og hornvæggen fandtes op mod 1,5 cm graulationsvæv og nydannet bindevæv. Under den laterale hovedklov fandtes en træklods påsat som afhjælpende foranstaltning. Ved sagital gennemsavning af den laterale hovedklov fandtes denne upåfalden.

Konklusion:
Begge forbens hovedklove er sæde for en drejning af klovbenene i forhold til klovkapslen. I begge forben er der derfor tale om laminitis (forfangenhed). Baseret på tykkelsen af det nydannede granulations- og bindevæv mellem klovben og klovkapsel vurderes forandringerne at have en alder på flere uger. Desuden var begge hovedklove på højre forben sæde for dobbelthornvægsdan­nelse.”

Lægges ovenstående til grund, er følgende Rådets vurdering, vedrørende tyr nr. 1: Højre bagben er sæde for en forvoksning af klovene med begyndende dobbelt­sål på begge hovedklove. Venstre bagben er sæde for en forvoksning af ho­vedklovene samt bilateral deformering af klovbenene. I venstre bagben er der derfor tale forfangenhed.

Lægges ovenstående til grund, er følgende Rådets vurdering, vedrørende tyr nr. 2: Begge forbens hovedklove er sæde for en drejning af klovbenene i forhold til klovkapslen. I begge forben er der derfor tale om forfangenhed. Desuden var begge hovedklove på højre forben sæde for dobbelthornvægsdan­nelse.

Spørgsmål 2:

Har tyr med CKR-nr. … og tyr med CKR-nr. … derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres be­hov.

Rådet finder, at alle kreaturer, der ved det daglige tilsyn konstateres begyndende halte eller gangbesværede, hurtigt skal have kontrolleret og afhjulpet eventuelle begyndende problematiske forhold vedrørende klovenes tilstand for at undgå yderligere forværring af den smertevoldende lidelse.

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at tyrene under det lange sygdomsforløb i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov

Rådet finder, at tyrene herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der skal henvises til Rådets udtalelse af 20. april 2005 om forvoksede klove eller hove hos produktionsdyr.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejere blev straffet med bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 9 og 11, jf. §§ 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 707 af. 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 5.