2018-24-0150-00036

Tre heste holdt under uacceptable forhold

05-03-2019

Skrivelse af 30. oktober 2018 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00019-18).
Politiet modtog en anmeldelse om mangelfuld fodring af et hestehold. Ved besøg på ejendommen fandtes tre heste i dårligt huld. De stod i bokse på et tykt lag gødning uden tørt leje eller adgang til foder. Hestene havde for lange hove og en unghest havde afvigende benstilling. De havde alle gødningsforurenet hårlag flere steder på kroppen. Ingen af hestene havde været på fold i ca. seks måneder.

Rådet udtalte 5. marts 2019:

Spørgsmål 1:

Indebærer den ovenfor beskrevne tilstand, at hestene har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 28. februar 2018, at politiet d. 5. marts 2018 besigtigede et hestehold på baggrund af en anmeldelse. Ved besøget konstaterede politiet, at ””H1” stod i en boks, hvor den stødte ørerne mod betonloftet, når den løftede hovedet. Der var intet spiseligt i boksen… Underlaget bestod af et tykt lag gødning uden nogen former for tørt eller velstrøet leje i den mørkeste del af boksen. I den del af boksen, hvor hesten opholdt sig, var der kun betongulv og lidt spredt gødning. Hestens ribben kunne anes. Ude foran boksen stod en sort balje med meget lidt vand, idet kun bunden var dækket. ’’H1” kunne nå vandet ved at stikke hovedet igennem et gitter.

’’H2” og ’’H3” stod i en boks for dem selv… Der var et 30-40 cm tykt lag gødning i ponyernes boks. Intet tørt leje overhovedet og ingen tegn på, at der for nyligt havde været nogen former for strå i boksen. Ponyerne havde flere steder indtørrede gødningsplamager. ’’H2” havde tydelige ribben og hoftehjørner...

’’H3” havde synlige ribben, fremtrædende hoftehjørner og rygsøjle samt var helt hul på lår og hals. Hovedet virkede alt for stort. Baghovene var meget lange og det så nærmest ud som om, at den stod på kodeleddet.”

Det fremgår endvidere af afhøringsrapport af 2. marts 2018, at naboen oplyste, at ejer i sommeren 2017 købte ”… en ny pony - en plag på ca. 1 år. Ponyen fik ikke den mængde foder den havde behov for og det var langt fra hver dag, at den fik hø. Ponyen var tynd og dens rygrad frem­stod tydeligt. Særligt i regnvejr kunne man se knogler og specielt rygraden tydeligt. Den og den anden pony gik på ridebanen, hvor der ikke var noget at spise.”

Det fremgår endvidere, at ejer, der var bekymret for ponyens huld, i juli 2017 havde tilkaldt besætningsdyrlægen, der fandt ”H3 ved huld 2,5. Der blev derfor udtaget gødningsprøve, denne viste spolorm, som blev behandlet. De andre heste (H1 og H2) blev også ormebehandlet, efter undersøgelse af gødningsprøve. Ellers fandtes de uden anmærkninger.” 

Af sagsoplysningerne fremgår tillige, at ponyerne H3 og H2 blev undersøgt af en praktiserende dyrlæge, der d. 13. marts 2018 fandt følgende:

” ”H3”: Huld 1; synlige ribben hele vejen hen ad thorax, fremtrædende hoftehjørner og hvirvelsøjle, hulhed af lår og hals. Hovedet virkede alt for stort i forhold til kroppen…  Store mængder indtørret møg i pelsen, som vidner om, at hesten havde ligget i et vådt og beskidt leje. I den uplejede pels fandtes tegn på lus. For lange og uplejede hove. Især baghovene var så lange, at tåvinklen var ændret således, at hesten gik med bagtil brudt tåakse. Hesten udviste besvær med at afvikle en normal gangart med de meget lange hove…”

” "H2”: Huld 2; synlige ribben på thorax og fremtrædende hoftehjørner. Store mængder indtørret møg i pelsen, som vidner om, at hesten havde ligget i et vådt og beskidt leje. I den uplejede pels fandtes tegn på lus. For lange hove…”

Det fremgår af embedsdyrlægens udtalelse, at denne d. 10. april 2018 sammen med politiet besøgte hesteholdet, der bestod af H3 og H1. Embedsdyrlægen fandt, at ”Hoppen fremstod langpelset med mindre, klippede partier. Den var afmagret, og hovedet virkede stort i forhold til kroppen. Under den lange pels kunne ribben, hoftehjørner og brystben tydeligt mærkes, og der var næsten intet fedt at mærke under huden. Hoppen var muskelfattig på hals, ryg, kryds og lår og havde let indsunkne øjenhuler. Huld vurderedes til 1,5-2 (på en skala fra 1-9, red.). Hoppen havde tykt gult snot i højre næsebor. Ved skedeåbningen sås små sår og de nederste 3 cm af skedeåbningen gabte. Hoppen almenbefindende var upåvirket og virkede tillidsfuld. Hovene var nyligt beskårede.

Hingsten havde udbredt muk på alle 4 ben op til knæ/haser. Benene var klippede. Hingsten var blevet tilset af dyrlæge … d. 3. april 2018 og var sat i behandling for muk. Dens foderstand var knap middel.”

Endelig fremgår det af sagsoplysningerne, at ejer d. 5. marts 2018 oplyste, at det nok var en uge siden,der var strøet halm til hestene, og at de ikke havde været på fold siden september 2017.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at de tre heste;

ved at være holdt i gødningsforurenede bokse uden tørt leje eller sufficient adgang til foder og vand, så

  • de alle ved besøget d. 5. marts 2018 fremstod med store mængder indtørret gødning i pelsen,
  • en hest fremstod med forvoksede hove og afvigende benstilling og hæmmet bevægelse,
  • to heste fem dage efter besøget d. 5. marts 2018 fremstod i uacceptabel foderstand, huld 1 og 2, og
  • en hest d. 10. april 2018 fremstod i ”knap middel” foderstand med udbredt muk på alle 4 ben,

samt ved ikke gennem længere tid, at have haft adgang til motion på fold, samlet set har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet finder, at hestene samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagens i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. §§ 1, 2 og 3, stk. 1.
Tiltalte vedtog at betale en bøde på 5.000 kr. og delvist sagens omkostninger. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 8 dage.