2019-24-0156-00013

Tre slanger og 12 mus efterladt ved fraflytning af lejlighed

20-12-2019

Skrivelse af 5. september 2019 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00076-18).
Tre slanger og 12 - 13 mus efterladt ved fraflytning af lejlighed ca. en måned tidligere. Slangerne var sløve og havde ikke adgang til vand og varme. Musene var efterladt i et bur uden foder eller vand. Seks - syv mus var døde af sult og tørst, og seks mus var så medtagede, at de måtte aflives.

Rådet udtalte 20. december 2019:

Spørgsmål 1:

Såfremt oplysningerne i sagen om dyrene lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens oplysninger, at politiet modtog en anmeldelse om, at tre slanger og flere mus var blevet efterladt i en lejlighed, hvor ejeren var fraflyttet for ca. en måned siden.

Det fremgår af anmeldelse af 20. juni 2019, at en dyreværnsorganisation aflagde besøg i lejligheden, hvor følgende blev observeret:

”Det drejer sig om 6 levende mus, som blev opbevaret i et bur uden foder eller vand. I buret var der endvidere resterne af 6-7 døde mus, hvoraf nogle var delvist ædt.”

Det fremgår endvidere af sagsoplysningerne, at der lugtede råddent i lejligheden, og at en dyrlæge vurderede, at de døde mus var døde af sult og tørst. De 6 levende mus blev aflivet, ”idet deres tilstand var så dårlig grundet mad og væske mangel.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at såfremt de 6-7 døde mus døde som følge af sult og tørst, har de været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet endvidere, at de 6 levende mus, ved igennem længere tid at være unddraget adgang til foder og vand, så de fremstod i så dårlig en tilstand, at de måtte aflives, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Af anmeldelse af 20. juni 2019 fremgår endvidere, at ”Derudover var der et terrarium med 3 slanger af ukendt art, der var ingen varmekilde i terrariet. Slangerne virkede meget sløve da de blev afhentet men vågnede op under transporten til internatet.”

Slanger er afhængige af, at omgivelserne har en temperatur, der kan sikre normalt stofskifte. Det optimale temperaturinterval for en slange afhænger af arten. Slanger bør tildeles vand i en skål, der muliggør neddykning. Afhængig af arten og størrelsen bør slanger fodres med 1 – 3 ugers mellemrum.

Af sagens oplysninger fremgår ingen nærmere klinisk beskrivelse af slangerne, ud over at de virkede meget sløve ligesom rumtemperaturen i lejligheden ikke er angivet.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de tre slanger, ved at være unddraget foder, vand og varme igennem længere tid, så de fremstod meget sløve, har været udsat for betydelig grad af lidelse og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt eller huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1. 

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Ejer tiltalt for to forhold.

Forhold 1:
Overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 og § 3, jf. straffelovens § 89, ved omkring d. 1. maj 2018, at have behandlet 6 mus grovere uforsvarligt og 6 andre mus grovere uforsvarligt med karakter af mishandling.

Forhold 2:
Overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, jf. § 2 og § 3, jf. § 18, stk. 1, jf. straffelovens § 89, ved omkring d. 1. maj 2018, at have behandlet 3 slanger uforsvarligt.

Straffen blev fastsat til fængsel i 30 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at tiltalte ikke med forsæt havde behandlet dyrene uforsvarligt, ligesom tiltalte på gerningstidspunktet befandt sig i en vanskelig personlig situation.

Retten fandt det endvidere på denne baggrund, og på baggrund af den lange sagsbehandlingstid, forsvarligt at gøre straffen betinget alene med vilkår om prøvetid.

Tiltalte fik endvidere frakendt retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr, jf. dyrevelfærdslovens § 60, stk. 2. Frakendelsen skete betinget på vilkår af, at tiltalte i en prøvetid på 3 år ikke overtrådte dyrevelfærdslovgivningen under sådanne omstændigheder, at retten til at eje, bruge, passe eller slagte dyr skulle frakendes ham, jf. dyrevelfærdslovens § 60, stk. 3.

Straffen var en tillægsstraf til to tidligere vedtagne bødeforelæg i henhold til dyrevelfærdsloven, jf. straffelovens § 89.