2019-24-0152-00024/2019-24-0152-00257

Tre svin med komplicerede navlebrok gik i insufficient indrettet sygesti

21-06-2019

Skrivelse af 11. februar 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00154-18).
Embedsdyrlægen observerede ved en kontrol i en svinebesætning tre svin med komplicerede navlebrok. Svinene gik i en sygesti med i alt 10 svin, hvor ikke alle kunne finde blødt leje.

Rådet udtalte 21. juni 2019:

Spørgsmål 1:

Har opstaldningsforholdene i sygestien været passende?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 9. oktober 2018, at embedsdyrlægen ved en opfølgende kontrol i en besætning med 1750 slagtesvin observerede tre svin med navlebrok i en sygesti med i alt 10 svin. Kontrollen fandt sted efter en anmeldelse fra slagteriet om levering af et ikke transportegnet slagtesvin.

Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at ”Ved kontrolbesøget blev det konstateret, at tre grise, ca. 80 - 90 kg, havde store broksække med sår på.

De tre grise gik i en sygesti, hvori der var i alt 10 grise. Sygestien var dog ikke korrekt indrettet, da arealet med blødt leje ikke var tilstrækkeligt stort...”

Af det medsendte videoklip fremgår, at sygestien var indrettet med overdækning, drænet gulv med betonspalter og gummimåtte på en mindre del (ca. 1/3) af stiens gulvareal.

Rådet finder, at såfremt det vurderes, at store brok hos svin ikke er af en sådan karakter, at svinene skal aflives/slagtes straks, skal de anbringes i sygesti med et tykt lag strøelse, for at forhindre opståen af sårdannelser på broksækken som følge af slid mod underlaget, samt sikre optimale betingelser for opheling af broksække med begyndende sårdannelse.

Lægges ovennævnte og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at sygestien ikke var indrettet sufficient til svin med store navlebrok, idet sygestien dels ikke var indrettet med tilstrækkeligt areal med blødt leje til alle de syge svin i stien, og dels ikke var indrettet med et tykt lag strøelse, der kunne hindre slid/fortsat slid mod underlaget og dermed udvikling/forværring af sårdannelserne på de store broksække.

Spørgsmål 2:

Har de tre grise med store brok med sår ved ikke at være blevet tilset af en dyrlæge med henblik på korrekt håndtering, alternativt aflivet på et tidligere tidspunkt, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?­

Svar ad 2:

Af anmeldelsen fremgår, at embedsdyrlægen ved kontrollen fandt følgende:

Gris I:
”Broksækken er ca. 14-cm i diameter.

Såret er 8-10 cm i diameter og er 2 mm dybt og har brunlige rande med bindevæv. Såret vurderes til at have en alder på mindst 10 dage.”

Gris III:
”Broksækken er noget større end 15 cm i diameter. Såret er ca 10-12 cm i diameter …, er 3 mm dybt og har rande med bindevæv. Såret vurderes til at være mindst 16 dage gammelt.”

Gris IIII:
”Broksækken er større end 15 cm i diameter. Såret er ca.13 cm …, er 3 mm dybt. Såret vurderes til at være mindst 16 dage gammelt.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at svinenes tilstand har været tydelig og let erkendelig og burde have været afhjulpet på et tidligere tispunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at de tre slagtesvin med store navlebrok var blevet anbragt i en korrekt indrettet sygesti med tilstrækkeligt plads og et blødt underlag bestående af halmstrøelse og samtidigt  løbende var blevet underlagt en omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, således at aflivning alternativt slagtning kunne have fundet sted længe inden, at lidelserne fik det beskrevne omfang med navlebrok med kroniske, åbne sårdannelser på broksækkene.

Lægges ovennævnte og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at de tre svin under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at de tre svin har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Afgørelse:

Sagen afgjort sammen med sag nr. 2018-24-0152-00201/2020-24-0152-00239.

Der var tre tiltalte i sagen.

Besætningsejer:
Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 40.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, og stk. 9, jf. §§ 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr §19, stk. 1, jf. § 5, jf. transportforordningen artikel 3, litra b og artikel 8, stk. 1, bilag I, kapitel I, pkt. 1 og pkt. 2, litra b, jf. nu transportbekendtgørelsens § 37, stk. 1, nr. 1 og nr. 8.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 20 dage. Tiltalte havde tidligere været straffet for groft uforsvarlig behandling af dyr, hvilket ansås for skærpende omstændighed.

Transportvirksomhed:
Tiltalte transportvirksomhed blev straffet med bøde på 50.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 9 og stk. 11, jf. § 1, og transportforordningens artikel 3, litra b og artikel 6, stk. 3, jf. bilag I, kapitel I, pkt. 1 og pkt. 2, litra a, og litra B i, jf. nu transportbekendtgørelsens § 37, stk. 1, nr. 1 og nr. 4, jf. stk. 3.

Chauffør:
Straffen for tiltalte chauffør bortfaldt.

Byrettens dom blev anket til landsretten. Landsretten stadfæstede byrettens dom.