2019-24-0156-00003

Undulater fra indendørs voliere blev lukket ud i det fri

01-11-2019

Skrivelse af 2. april 2019 fra Københavns Vestegns Politi (0700-89110-00008-19).
Flere undulater fra en indendørs voliere blev lukket ud i det fri, og æg og rugende undulat fra en redekasse blev tømt ud på jorden.

Rådet udtalte 1. november 2019:

Spørgsmål 1:

Er det Rådets vurdering, at undulater, der har levet indendørs i en opvarmet lejlighed kan overleve, hvis de udsættes i det fri i Danmark primo marts måned?

Svar ad 1:

Nej. Det fremgår af anmeldelsesrapport af 8. marts 2019, at ”Anmelder oplyste, at hun fra sin bopæl havde set ejers søn (mistænkte) komme ud fra ejers lejlighed via terrassedøren. Med sig medbragte han ejers indendørs fulgebur på hjul, som han satte ude på græs­set. Her havde mistænkte åbnet buret og begyndte at lukke fuglene ud, samt taget en fuglekasse fra buret og hældt æg og en fugl ud på græsset. Anmelder … havde … observeret undulaterne flyve ind i vinduer og blive blæst omkuld af den voldsomme vind… Anmelder havde haft mulighed for at indfange en af undulaterne som … blødte og havde et lille sår ved brystet.”

Af DMI vejrarkivet fremgår, at der i Glostrup d. 7. marts 2019 om eftermiddagen var en middeltemperatur på 8,5 grader Celsius og en middelvind på 9,6 m/s.

Undulater, der er klækket eller opvokset i menneskers varetægt har svært ved at klare sig i naturen, med mindre de er tilvænnet til at være ude, har tilknytning til mennesker, der sørger for sufficient fodring og mulighed for at søge ly og læ for vejr og vind på et sted uden træk. Undulater angives at have det bedst ved temperaturer mellem 12 – 350 C. Højere og lavere temperaturer vil kortvarigt kunne tåles, såfremt fuglene konstant har mulighed for at søge omgivelser med temperaturoptimum, og de er beskyttet mod vind og nedbør. Pludselige temperaturskift (f.eks. fra stuetemperatur til udendørs temperatur på 8,50 C) kan være kritiske for undulater. Undulater er typiske frøædere - ofte forskellige former for græsfrø, og mængden af tilgængelige frø i marts måned i Danmark er begrænset, specielt for fugle, der ikke er trænet til selv at finde føde i naturen.

Rådet finder, at undulater, der er opvokset/holdt indendørs i menneskers varetægt, vil have svært ved at klare sig selv (finde føde, ly og læ), og de vil med overvejende sandsynlighed dø, hvis de slippes fri i naturen.

Spørgsmål 2:

Er det Rådets vurdering, at undulater behandles omsorgsfuldt, hvis de slippes ud i det fri i Danmark?

Svar ad 2:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres be­hov.

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at undulaterne, ved at være sluppet ud i det fri i temperaturer, der ligger uden for det område, som undulaterne var vant til og i kraftig blæst, så de fløj imod vinduer, samt med meget begrænsede muligheder for at finde føde, ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller huset, vandet, fodret eller passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Spørgsmål 3:

Er det Rådets vurdering, at sønnen ved at sætte fuglene fri udendørs primo marts måned i Danmark har udsat fuglene for lidelse? Hvis ja, hvilken grad af lidelse vurderer Rådet så, at fuglene har været udsat for?

Svar ad 3:

Lægges svar ad 1 og 2 til grund, finder Rådet, at undulaterne, ved at være lukket ud i det fri med henblik på at klare sig selv under vejrforhold de ikke var tilvænnet og med meget begrænsede muligheder for at finde føde, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse det forhold at sætte undulater ud i det fri med henblik på, at de skulle klare sig selv, for at være groft uforsvarlig behandling af dyr med risiko for at udvikle sig til groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 4:

Giver sagen Rådet anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 4:

Rådet skal anføre, at undulater ikke er en naturligt forekommende art i den danske fauna.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk.1, jf. § 1, § 2 og § 3, stk. 1.