2019-24-0156-00010

Ved slagtekædestop på et fjerkræslagteri fik flere ikke bedøvede kyllinger skåret halsen over

06-12-2019

Skrivelse af 1. juli 2019 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00006-19).
På et kyllingeslagteri var der slagtekædestop. Kyllingerne, der hang efter elbedøveren, fik ikke skåret halen over efter bedøvelsen og vågnede op. Dyrlægen beordrede kyllingerne slagtet hurtigst muligt. To medarbejdere begyndte at skære halsen over på kyllingerne, der var ved bevidsthed.

Rådet udtalte 6. december 2019:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har de kyllinger, der fik skåret halsen over, mens de var ved bevidsthed derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 3. december 2018 fremgår, at der ved et slagtekædestop blev aflivet minimum 20 kyllinger ved overskæring af halsen uden forudgående bedøvelse. Dyrene ”reagerede og led tydeligt på snittet”.

Dyr skal beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst eller væsentlig ulempe. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Dyr skal skånes for enhver undgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter.

Rådet finder, at kyllingerne, ved at blive slagtet ved overskæring af halsen uden forudgående bedøvelse, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at kyllingerne har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet kan af sagsakterne ikke se, om der på slagteriet forefindes en nedskreven nødprocedure for behandling af ikke-færdigslagtede dyr ved stop af slagtekæden. Rådet finder, at en sådan nødprocedure bør forefindes.

Afgørelse:

Tiltalte A/S blev straffet med bøde på 45.000 kr. for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 3, jf. stk, 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. stk. 11, jf. § 1 og be­kendtgørelse nr. 135 af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr § 13, stk. 1, jf. stk. 2, jf. Rå­dets forordning nr. 1099/2009 (aflivningsforordningen) artikel 3, stk. 1, jf. stk. 2, litra d) og artikel 7, stk. 1, jf. stk. 2.