2019-24-0150-00005

Afmagret pony med deformt hoved

16-04-2020

Skrivelse af 4. december 2019 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89111-00002-17).
Pony, der ca. 1 år tidligere var opereret for svulst ved øjet blev aflivet grundet afmagring og grotesk deformeret hoved.

Rådet udtalte 16. april 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt oplysningerne i sagen om hestens sygdomstilstand ved besigtigelsen den 9. maj 2017 samt, at den ikke havde været tilset af dyrlæge siden oktober 2016, hvor dyrlægen på det tidspunkt havde anført, at hesten omgående skulle til videreudredning og eventuel operation, herunder at dyrlægen samtidig anbefalede aflivning, lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt sigtedes und­ladelse af at lade hesten tilse af dyrlæge, lade den behandle af dyrlæge eller alternativt ladet den aflive på et langt tidligere tidspunkt i den mellemliggende periode fra oktober 2016 til maj 2017 efter Rådets vur­dering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere ufor­svarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at en ponyhoppe aflives af praktiserende dyrlæge A, der er tilkaldt af poltiet.

Af dyrlæge A´s attest af 10. maj 2017 fremgår:

”……..
Ejeren oplyste at hoppen var indkøbt, midt i året 2016, i god tro, da den var godkendt af en dyrlæge. Endvidere skulle hoppen havet folet sidste år, men det stod ikke klart om det var hændt før eller efter købet. Ejeren fortalte at hun havde behandlet hoppen med diverse naturmedicinske midler og at den var blevet tilset sidst af en dyrlæge i september 2016.

Ved min undersøgelse dags dato, fandt jeg hoppen stående ved hø hækken, i færd med at æde, men stærkt afmagret, ja nærmest kakektisk, men med fuldt tandsæt. Venstre øje var lukket og til klæbet af pus fra et ubehandlet sarcom, dvs. hudsvulst på ca. 8x10 cm, over øjenlåget. Næsehuler, kæbehuler og pandehuler var monstrøs opsvulmet og næseborene udspilet med rigeligt udflåd af gul-grønt puds. Hoppen var voldsomt afmagret med tydelig knoglefremspring og skarp tegning af rygrad, skulderblade, ribben og bækkenknogler. Åndedrættet var tydeligt anstrengt og abdominalt, dvs udånding ved hjælp af bugmuskulaturen.

Det kan således attesteres at omtalte hoppe i længere tid, dvs. mindst et halvt år, har lidt under vanrøgt mht. mangelfuld fodring og behandling af hele sygdomskomplekset. Dette har med overvejende sandsynlighed medført voldsomme uudholdelige smerter, hvorfor øjebliklig aflivning blev foretaget, i medfør af Lov om værn for dyr,…..”

Foto fra sagsakterne bekræfter dyrlægens iagttagelser, herunder en monstrøs deformering af ponyens hoved.

Det fremgår yderligere af sagens akter, at ponyen blev indkøbt februar 2016 og ” ..at hesten havde en defekt ved det venstre øje…”.

Det fremgår af sagens akter, at ponyen blev opereret i april 2016 af dyrlæge B, der ved afhøringen bekræftede, at han havde tilset hesten i et forløb, men ikke havde ført journal over tilsynene. Han oplyste at have tilset hesten senest i september, hvor ”…øjet var nu så dårligt, at vidnet foreslog operation på et hestehospital eller aflivning af hesten.”

I oktober 2016 tilses hesten af dyrlæge C og følgende fremgår af dyrlægens journal:

”d. 13.10.16 øje + allergi

Anamnese: Hesten er blevet opereret i øjet i april af X. Har købt den med dette øje. Ejer har behandlet øjet med homøopatiske midler. Vaskes hver dag, pus fra øjet hver dag. + besværet vejrtrækning

Klinisk undersøgelse: Stor hævelse oven på øjet. Øjeæblet er inden under denne hævelse (Obs tumor). Fra denne tumor kommer en del pus. Stor, fast hævelse på næseryg i venstre side. Besværet vejrtrækning, engbrystighedsfure. Inspiratorisk stridor ved auskultation af lungefelt i begge sider.

Behandling: Hesten skal omgående til videreudredning og evt operation på … hestehospital samt kikkertundersøgelse af luftveje. Har sagt til ejer, at der er meget reserveret prognose. Anbefalet aflivning.

Udleveret recept metacam oral suspension”.

Det fremgår af sagsakterne, at ponyens ejer ikke følger de af dyrlægerne anviste råd, og i perioden oktober 2016 – maj 2017 har ponyen gående uden yderligere dyrlægetilsyn eller behandling.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at ponyens situation for længst burde have været erkendt og afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at den straks blev aflivet, som anbefalet af dyrlægerne i efteråret 2016. Ponyens store vægttab, det monstrøst deformerede hoved, de store mængder pus og ponyens anstrengte vejrtrækning har været tydelig og let erkendelig for lægmand. Under sygdomsforløbet har ponyen gennem måneder været udsat for højeste grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe.ContentBottomKontakt Contact

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at ponyen under det lange forløb har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes besvare, hvorvidt behandling af hestens øje med naturmedicin kan være en tilstrækkelig behandling samt i bekræftende fald oplyse, hvor lang tid det kan tage, før der kan forventes synlig virkning.

Svar ad 2:

Rådet finder det usandsynligt at naturmedicin ville kunne have virkning på hestens tilstand.

Spørgsmål 3:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes besvare, hvorvidt der kan være andre årsager end man­gelfuld fodring, der kan få en hest til at afmagre, og i givet fald hvilke årsager.

Svar ad 3:

Årsager til afmagring af dyr, foruden manglende sufficient fodring kan være mange. Eksempelvis kan nævnes sygelige tilstande som medfører nedsat optagelse af næringsstoffer som malabsorption/maldigestion, tilstande der medfører øget energibehov som følge af kronisk inflammation/infektion og ondartet svulstdannelse. Yderligere kan nævnes nedsat appetit, smerte, stress etc. Årsagerne kan være mange og vil ikke kunne besvares udtømmende. Der henvises til lærebogsstof.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 60 dage. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 1 og § 2, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 og § 3.

Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Tiltalte skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig med dyr. Tiltalte beholdt dog retten hertil, hvis tiltalte ikke inden for 3 år fra endelig dom overtrådte dyrevelfærdslovgivningen under sådanne omstændigheder, at tiltalte skulle frakendes retten til at beskæftige sig personligt med dyr.

Retten bemærkede, at såfremt sagen var blevet behandlet inden for rimelig tid, ville en eventuel frakendelsesperiode formentlig være udløbet på tidspunkt for domsafsigelse, hvorfor retten undtagelsesvist fandt det forsvarligt at gøre rettighedsfrakendelsen betinget.