2019-24-0153-00013

Chihuahua kastet mod reol - to brækkede ribben, kollapset lunge og lungeemfysem - ikke smertebehandlet

09-03-2020

Skrivelse af 18. oktober 2019 fra Københavns Vestegns Politi (0700-89111-00002-19).
En hund med alvorlige, smertefulde traumer blev ikke, som pålagt af dyrlægen, bragt rettidigt til dyrlægekontrol og opfølgende behandling herunder smerteterapi.

Rådet udtalte 9. marts 2020:

Spørgsmål 1:

Jeg skal på den baggrund anmode om Rådets udtalelse om den omstændighed, at hunden ikke blev smertebehandlet den 28. marts 2019, men først den 29. marts 2019 ca. kl. 12.00 vurderes at have indebåret en uforsvarlig behandling af dyr, en grovere uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt mishandling af dyr?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at hunden d. 20. marts 2019 blev udsat for vold, hvorved den fik fraktur af to ribben, delvis lungekollaps (sammenklappet lunge), pneumothorax (ophobning af luft mellem lungens yderside og brystkassens inderside) og subkutant emfysem (luft under huden). 

De ovenfor beskrevne læsioner vil forventeligt være forbundet med meget høj grad af smerte, hvorfor smerteterapi og løbende dyrlægekontrol gennem en længere periode er nødvendig, for at sikre patienten beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Hunden blev akut indlagt på dyrehospitalet i to dage, hvor den modtog intensiv terapi, herunder smertebehandling. Hunden blev efterfølgende hjemsendt, og ejer modtog ved hjemsendelsen en skriftlig vejledning angående den fortsatte smertebehandling hjemme og instruks om, at komme til kontrol med hunden på dyrehospitalet bl.a. med henblik på at få skiftet det påsatte smerteplaster.

Hunden var ved hjemsendelsen påført et Fentanyl smerteplaster, der har en virkningstid på ca.72 timer, og der var, som supplerende smerteterapi, ordineret Metacam, som ejer selv skulle give hunden oralt dagligt. Ved at kombinere Fentanyl og Metacam opnås en synergetisk effekt og høj grad af smertedækning.

Det fremgår af sagsakterne, at hunden d. 28. marts 2019 skulle tilses og have skiftet smerteplasteret. Ejeren aflyste aftalen og bragte først hunden til dyrehospitalet d. 29. marts 2019. Af journalen fremgår, at hunden ved præsentation på dyrehospitalet d. 29. marts 2019 havde smerter.

Lægges det til grund, at hunden bliver præsenteret for dyrlægen d. 29. marts 2019 kl. 12.30, dagen efter oprindelige aftale d. 28. marts 2019 kl. 10, samt var smertelindret med meloxicam (metacam), vil Rådet nære betænkelighed ved at anse, at hunden har været udsat for uforsvarlig behandling.

Spørgsmål 2:

Har det påsatte Fentanylplaster smertelindrende effekt ud over de i sagen anførte 3 dage, og såle­des også på ”dag 4”?

Svar ad 2:

Maximal effekt af et Fentanyl plaster forventes 12-24 timer efter plasteret er påsat. Sufficient smertestillende effekt forventes at vare ca. 72 timer.

Spørgsmål 3:

Udover Fentanylplaster fremgår det af sagen, at hunden blev behandlet med smertestillende me­dicin Metacam. Havde dette produkt en smertelindrende effekt af betydning, såfremt det lægges til grund, at hunden fik dette hver dag?

Svar ad 3:

Ja. Rådet finder, at det havde en smertelindrende effekt af betydning.

Spørgsmål 4:

Giver det oplyste hændelsesforløb i øvrigt Rådet anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven ved at have udsat hunden for grovere uforsvarlig behandling, ved ikke at følge den ordinerede smertebehandlingsplan.

Sigtelsen blev opgivet med henvisning til retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 1, hvoraf det fremgår, at påtale i en sag helt eller delvist kan opgives, hvis sigtelsen har vist sig at være grundløs.

Anklagemyndigheden lagde vægt på, at Det Veterinære Sundhedsråd vurderede, at det havde haft en smertelindrende effekt at hunden var påført Fentanylplaster og fik Metacam.

Anklagemyndigheden bemærkede endvidere, at der var tale om en konkret vurdering af tidsperspektivet i sagen og såfremt der var gået længere tid, hvor smertebehandlingen ikke var fuldt, ville det kunne have betydet, at der var tale om uforsvarlig behandling og derved et strafbart forhold.