2019-24-0152-00143

Fem søer havde slagmærker ved ankomst til slagteri

07-05-2020

Skrivelse af 15. oktober 2019 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89111-00008-18).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede embedsdyrlægen fem søer med mellem 1 og ca. 10 mærker efter slag på ryggen.

Rådet udtalte 7. maj 2020:

Spørgsmål 1:

Kan det efter Rådets opfattelse lægges til grund, at de konstaterede læsioner, på de 5 søer, er påført søerne af et menneske?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 28. juni 2018, at embedsdyrlægen, ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet, observerede følgende:

Slagtekrop nr. 1
”Soen havde 1 slagmærke, ca. 25 cm langt og 1 cm bredt langs med rygsøjlen over læn­den. Der var blødninger i hud, underhud og det underliggende fedtlag. Kun den ene ende af slagmærket kunne erkendes, da den anden ende gik ind i midtflækningen af slagtekroppen. Den fulde længde af slagmærket kan dermed ikke fastslåes. Der er op­taget fotos af slagtekroppen. Der henvises til foto nr. 1-5…”

Slagtekrop nr. 2
”Soen havde minimum 12 slagmærker placeret langs rygsøjlen over lænd og ryg. Mær­kerne var ca. 50 cm lange og 1 cm brede. Mærkerne havde umiddelbart ens alder at dømme ud fra farven. Der var blødninger i hud og underhud.

Der er optaget fotos af slagtekroppen. Der henvises til foto nr. 6-10…”

Slagtekrop nr. 3
”Soen havde 2 slagmærker langs rygsøjlen over lænden. Mærkerne var ca. 50 cm lange og 1 cm brede. Der var blødninger i hud og underhud… Der er optaget fotos af slagtekroppen. Der henvises til foto nr. 11-14…”

Slagtekrop nr. 4
”Soen havde 3 slagmærker over ryggen langs rygsøjlen. De to af mærkerne var ca. 125 cm lange og 1 cm brede. Det tredje mærke kan man kun erkende den ene ende af, da det går ind i midtflækningen af slagtekroppen, og længden kan således ikke vurderes. Der var blødning i hud og underhud… Der er optaget fotos af slagtekroppen. Der henvises til foto nr. 15-19…”

Slagtekrop nr. 5
”Soen havde 2 slagmærker, der var ca. 50 cm lange og 1 cm brede. Mærkerne var pla­ceret på ryggen langs rygsøjlen og på venstre side af denne. Der var blødninger i hud og underhud…

Der er optaget fotos af slagtekroppen. Der henvises til foto nr. 20-22…”

Hudpræparater fra de 5 søer blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Præparaterne målte ca.84 x 29 cm, 72 x 19 cm, 81 x 31 Cm, 68 x 26 cm, 83 x 15 cm, 126 x 33 cm og 101 x 30 cm. Ved inspektion af samtlige præparater fandtes ensartede forandringer i form af multiple blødninger i huden. Blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem.

Blødningerne varierede i længde fra ca. 7 cm til ca. 54,5 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,1 cm til 0,5 cm. Opklaringen mellem blødningerne varierede i bredden fra ca. 0,2 til 0,4 cm. På et af præparaterne fandtes et område målende ca. 52 x 10,5 cm med ca. 10 overlappende blødninger med togskinnekonfiguration.

Ved gennemskæring af læsionerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden. Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af hudstykket til histologisk undersøgel­se. Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes massiv blødning og in­filtration af neutrofile granulocyter og makrofager.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter stumpt traume påført af et menne­ske og vurderes at have en alder på ca. 4-10 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at læsionerne på de 5 søer er forenelige med stump vold påført af et menneske.

Spørgsmål 2:

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende ønskes en vurdering af uforsvarligheden. Har henholdsvis so nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 og nr. 5 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte samt svar ad 1 til grund, finder Rådet, at so nr. 1, ved at være påført et slag på ryggen medførende blødninger i huden og underhuden, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet finder, at so nr. 1 har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.  

Lægges ovennævnte samt svar ad 1 til grund, finder Rådet, at so nr. 2-5, ved at være påført 2, 2, 3 og ca. 10 slag på ryggen medførende blødninger i huden og underhuden, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at so nr. 2-5 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.  

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 3:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 11, jf. stk. 9, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 1 og § 2 ved som besætningsejer og arbejdsgiver at være ansvarlig for, at fire slagtesvin i besætnin­gen blev behandlet groft uforsvarligt og et slagtesvin blev behandlet uforsvarligt, ligesom slagtesvinene ikke blev behand­let omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige be­hov, idet de fire slagtesvin blev påført flere hårde slag langs rygsøjlen, og et slagtesvin blev påført et slag langs rygsøjlen, alt hvorved de pågældende dyr var udsat for en høj grad og en betydelig grad af smer­te, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Afgjort ved bødeforelæg på 30.000 kr.