2019-24-0152-00177

Fem syge svin blev behandlet mangelfuldt og burde have været aflivet på et tidligere tidspunkt

25-05-2020

Skrivelse af 2. december 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00158-19)
Embedsdyrlægen observerede ved et opfølgende besøg i en smågrisebesætning fem syge svin, der var behandlet mangelfuldt. Fire af dyrene var afmagrede og nedstemte. Det ene svin havde tillige kredsløbschok og kunne ikke rejse sig. Det femte svin var magert og ude af stand til at rejse og lå i en ufysiologisk stilling. De fem svin blev aflivet.

Rådet udtalte 25. maj 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 1 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 11. juli 2019, at embedsdyrlægen ved et opfølgende besøg i en smågrisebesætning observerede fem svin som var mangelfuldt behandlet.

Af anmeldelsen fremgår følgende:

Svin nr. 1, foto nr. 1 og 2 samt video 1 og 2:
”… Afmagret og nedstemt gris… er opstaldet i sygesti i stald 9. I sygestien er opstaldet 7 grise mellem 15-20 kg. Det vurderes at grisen har en vægt på under 15 kg. Der oplyses, at grisen først var sat i almindelig sygesti om mandagen, altså 4 dage inden kontrolbesøget, og at den inden da, har gået i en almindelig sti med normal belæg­ningsgrad.

Grisen er markant afmagret og har ved kontrolbesøget en vægt på mellem 13-15 kg. Det vurderes at gri­sen burde have haft en vægt på mindst 20 kg. Ved inspektion og palpation, kan alle ribben palperes. Ydermere fremtræder rygraden og bækkenknogler tydeligt ved inspektionen ovenfra. Ved inspektion fra siden kan de store rørknogler i benene også tydeligt erkendes. Maven/bughulen er indsunket. Der ses al­vorlig generaliseret muskelatrofi over hele kroppen. Grisen virker let nedstemt. Grisen udviser tegn på dehydrering, da øjnene er indsunkne. Der kan ikke erkendes synlige tegn på diarre hos grisen.

På kontrolbesøget oplyses der, at grisen er startet i behandling med Lincospectin mod diarre den 9. juli 2019 og skulle have haft sidste behandling på dagen for kontrolbesøget. Behandlingen kan dog ikke gen­findes i medicinfortegnelserne… Dog kan det i medicinfortegnelserne ses, at hele stald 9 er i behandling med Doxx-Sol. Doxx-Sol er et medikament mod diarré, som tildeles via vandet i stalden… Da grisen viser tegn på dehydrering er det tvivlsomt om denne behandlingsmetode har den ønskede virkning, da grisen skal drikke vand for at få medicinen.

… Grisens tilstand vurderes at have været tilstede over længere tid. Grisens til­stand vurderes gradvist at være forværret. Det vurderes, at … afmagring af grisen har været tilstede i minimum 2 uger…”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig samt ejer bekendt. Svinets situation burde på et tidligere tidspunkt ved det daglige tilsyn have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til sygesti, tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet, før tilstanden fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svin nr. 1 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 2 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Af anmeldelsen fremgår følgende vedrørende svin nr. 2:

Svin nr. 2, foto 3 samt video 3:
”… Afmagret gris med kredsløbschok… er opstaldet i sygesti i stald 9. I sygestien er opstaldet 15 grise. Det vurderes, at grisen har en vægt på under 12 kg. Det oplyses, at grisen først er sat i sygesti om mandagen, altså 4 dage inden kontrolbesø­get og at den inden da har gået i en almindelig sti med normal belægningsgrad.

Grisen er markant afmagret og tydelig nedstemt. Det vurderes, at grisen vejer omkring 12 kg og at den burde have haft en vægt pa mindst 18 kg. Ved inspektion og palpation, kan alle ribben palperes. Yderme­re fremtræder rygraden tydeligt ved inspektion ovenfra. Der ses alvorlig generaliseret muskelatrofi over hele kroppen.

Grisen ligger på spalterne og kan ikke rejse sig. Der ses tegn på kredsløbschok, da den har cyanotiske ører, samt er kold på krop og lemmer når man rører ved den. Kredsløbschok betyder at grisens indre or­ganer er ved al lukke ned. Når et dyr når til dette stadie, er prognosen slet (Altså er muligheden for at dy­ret kommer sig, ikke til stede).

På kontrolbesøget oplyses der, at grisen er startet i behandling med Lincospectin mod diarré den 9. juli 2019 og skulle have haft den sidste behandling på dagen for kontrolbesøget. Behandlingen kan dog ikke genfindes i medicinoptegnelserne … Dog kan det i medicinoptegnelserne ses, al hele stald 9 er i behandling med Doxx-Sol. Doxx-Sol er el medi­kament med diarré som tildeles via vandet i stalden… Da grisen ikke kan rejse sig og derfor heller ikke komme hen til foder- og vandautomaten, er det tvivlsomt, at denne behandlingsmetode har den ønskede virkning, da grisen skal drikke vand for at få medicinen.

… Grisens tilstand vurderes til at have været tilstede over længere tid… Det vurderes, at … afmagring af grisen har været tilstede i minimum 2 uger…”

Rådet finder, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig samt ejer bekendt. Svinets situation burde på et tidligere tidspunkt ved det daglige tilsyn have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til sygesti, tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet, før tilstanden fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svin nr. 2 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 3 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Af anmeldelsen fremgår følgende vedrørende svin nr. 3:

Svin nr. 3, foto 4, 5 og 6 samt video 4:
”… Afmagret og nedstemt gris… opstaldet i sygesti i stald 9. I sygestien er opstaldet 8 grise mellem 12-15 kg. Det vurderes, at grisen har en vægt på under 15 kg. Der oplyses, at grisen først er sat i sygesti om mandagen, altså 4 dage inden kontrolbesøget og at den inden da har gået i en almindelig sti med normal belægningsgrad.

Grisen er markant afmagret og har ved kontrolbesøget en vægt mellem 13-15 kg. Det vurderes, at grisen burde have haft en vægt på mindst 20 kg. Ved inspektionen og palpation, kan alle ribben palperes. Yder­mere fremtræder rygraden tydeligt ved inspektion ovenfra. Ved inspektion fra siden, kan de store rør­knogler i benene også tydeligt erkendes. Maven/bughulen er indsunket. Der ses alvorlig generaliseret mu­skelatrofi over hele kroppen. Grisen virker nedstemt. Grisen udviser tegn på dehydrering, da øjnene er indsunkne. Der kan ikke erkendes synlige tegn på diarré hos grisen.

På kontrolbesøget oplyses der, at grisen er startet i behandling med Lincospectin mod diarré den 9. juli 2019 og skulle have haft den sidste behandling på dagen for kontrolbesøget. Behandlingen kan dog ikke genfindes i medicinoptegnelserne … Dog kan det i medicinoptegnelserne ses, at hele stald 9 er i behandling med Doxx-Sol. Doxx-Sol er et medi­kament mod diarré, som tildeles via vandet i stalden… Da grisen viser tegn på dehydrering, er det tvivlsomt, at denne behandlingsmetode har den ønskede virkning, da grisen skal drikke vand for at få medicinen.

… Grisens tilstand vurderes til at have været tilstede over længere tid… Det vurderes, at den sygelige afmagring af grisen har været til­stede i minimum 2 uger…”

Rådet finder, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig samt ejer bekendt. Svinets situation burde på et tidligere tidspunkt ved det daglige tilsyn have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til sygesti, tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet, før tilstanden fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svin nr. 3 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. §§ 1 og 2.

Spørgsmål 4:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 4 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Svar ad 4:

Af anmeldelsen fremgår følgende vedrørende svin nr. 4:

Svin nr. 4, foto 7 og 8 samt video 4:
”… opstaldet i sygesti i stald 9. I sygestien er opstaldet 8 grise mellem 12-15 kg. Det vurderes, at grisen har en vægt på under 15 kg. Der oplyses, at grisen først er sat i sygesti om mandagen, altså 4 dage inden kontrolbesøget og at den inden da, har gået i en almindelig sti med normal belægningsgrad.

Grisen er markant afmagret og har ved kontrolbesøget en vægt mellem 13-15 kg. Det vurderes, at grisen burde have haft en vægt på mindst 20 kg. Ved inspektion og palpation, kan alle ribben palperes. Yderme­re fremtræder rygraden og bækkenknogler lydeligt ved inspektion ovenfra. Ved inspektion fra siden kan de store rørknogler i benene også tydeligt erkendes. Maven/bughulen er indsunket. Der ses alvorlig gene­raliseret muskelatrofi over hele kroppen. Grisen virker let nedstemt. Grisen udviser tegn på dehydrering, da øjnene er indsunkne. Der kan ikke erkendes synlige tegn på diarré hos grisen.

På kontrolbesøget oplyses der, at grisen er startet behandling med Lincospectin mod diarré den 9. juli 2019 og skulle have haft sidste behandling pa dagen for kontrolbesøget. Behandlingen kan dog ikke gen­findes i medicinfortegnelserne... Dog kan det i medicinfortegnelserne ses, at hele stald 9 er i behandling med Doxx-Sol. Doxx-Sol er et medikament mod diarré, som tildeles via vandet i stalden… Da grisen viser tegn på dehydrering, er det tvivlsomt, at denne behandling har den ønskede virkning, da grisen skal have vand for at få medicinen.

… Grisens tilstand vurderes til at have været tilstede over længere tid… Det vurderes, at den sygelige afmagring af grisen har været til­stede i minimum 2 uger…”

Rådet finder, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig samt ejer bekendt. Svinets situation burde på et tidligere tidspunkt ved det daglige tilsyn have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at det var blevet flyttet til sygesti, tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet, før tilstanden fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinet under opholdet i besætningen har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svin nr. 4 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. §§ 1 og 2.

Spørgsmål 5:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris 5 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 5:

Af anmeldelsen fremgår følgende vedrørende svin nr. 5:

Svin nr. 5, foto nr. 9 samt video 5:
”… Mager gris med hjernebetændelse… opstaldet i sygesti i stald 9. I sygestien er opstaldet 15 grise mellem 10-22 kg. Der oplyses, at grisen først er sat i sygesti om mandagen, altså 4 dage inden kontrolbesøget, og at den inden da har gået i en almindelig sti med normal belægningsgrad.

Grisen ligger på en tilsmudset gummimåtte under overdækning. Grisen kan ikke rejse sig og ved forsøg på at få den op at stå, vælter den med det samme igen. Grisens evne til at bevæge sine lemmer og krop er markant nedsat og når den forsøger at bevæge sig, kramper muskulaturen i nakken. Grisen udviser tegn på hjernebetændelse. Grisen er mager.

På kontrolbesøget oplyses der, at grisen er startet i behandling med Lincospectin den 9.  juli 2019 og skul­le have haft sidste behandling på dagen for kontrolbesøget. Behandlingen kan dog ikke genfindes i medi­cinfortegnelserne… Dog kan det i medicinfortegnelserne ses, at hele stald 9 er i behandling med Doxx-Sol. Doxx-Sol er et medikament mod diarré, som tildeles via vandet i stalden… Da grisen ikke kan rejse sig og derfor heller ikke drikke vand ved vandventilen, er det yderst tvivlsomt, at denne behandlingsmetode har den ønskede virkning.”

Rådet finder, at svinets tilstand har været tydelig og let erkendelig samt ejer bekendt. Svinets situation burde på et tidligere tidspunkt ved det daglige tilsyn have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at det, umiddelbart efter tilstanden blev konstateret, var blevet isoleret i sygesti for sig selv og ved tilstedeværelse af gyldig besætningsdiagnose behandlet imod hjernebetændelse i henhold hertil, alternativt behandlet af tilkaldt dyrlæge eller aflivet, før tilstanden fik det beskrevne omfang.

Lægges ovennævnte og det medfølgende billedmateriale til grund, finder Rådet, at svinet under opholdet i besætningen, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dets behov.

Rådet finder, at svin nr. 5 har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. §§ 1 og 2.

Spørgsmål 6:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 6:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 50.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 5, nugældende dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 12 og stk. 13, jf. § 2 og § 3, og bekendtgø­relse nr. 1745 af 30. november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af visse land­brugsdyr § 22, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, jf. § 5.