2019-24-0152-00156

Gris fik trynen i klemme under hævning af etage - idet ventilationsskodderne på lastbilen var åbne

06-04-2020

Skrivelse af 4. november 2019 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00125-19).
Under det levende syn af smågrise til eksport hørte embedsdyrlægen et dyr på nederste dæk, der skreg højlydt og vedvarende. Det blev konstateret, at svinet havde brækket kæben. Svinet fik formodentlig trynen i klemme under hævning af etagen, som svinet opholdt sig på, idet ventilationsskodderne på lastbilen var åbne under pålæsningen.

Rådet udtalte 6. april 2020:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om, at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har grisen med kæbefraktur derved været udsat for uforsvarlig be­handling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishand­ling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at embedsdyrlægen ved det levende syn d. 2. juli 2019, i forbindelse med pålæsning af smågrise til direkte eksport, hørte ”vedvarende skrigen fra en gris læsset på trailerens nederste dæk. Ved nærmere inspektion fandtes en gris på nederste dæk, som havde fået en kæbefraktur, foto 3… Ud fra skaden på dyret vurderes det, at skaden er op­stået i forbindelse med, at etagen, hvorpå dyret var placeret, blev kørt op, hvorved dy­ret har fået trynen i klemme.

Det bemærkes, at chaufføren ikke havde lukket skodderne for luftindtagene inden på­læsning af grisene, hvorfor grisen kunne stikke trynen ud. foto 1 og 2. Det vurderes, at såfremt skodderne var blevet lukket inden etagen blev kørt op ville skaden kunne væ­re undgået.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at det burde være sikret, at skodderne var lukket inden etagedækket blev hævet, således at der ikke var risiko for, at dyrene kunne komme til skade.

På baggrund af sagens oplysninger og beskrivelsen af de beskrevne læsioner, finder Rådet det sandsynligt, at svinet har fået trynen i klemme på transportvognen, således at det brækkede kæben, som det også fremgår af det medfølgende billedmateriale. Svinet har derved været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. 

Rådet finder, at svinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet skal bemærke, at enhver transport af levende dyr skal ske i særligt indrettede transportvogne som anvendes på en måde, der forebygger enhver beskadigelse af dyrene under læsning, transport og aflæsning af disse.

Afgørelse:

Chauffør:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven og transportforordningen i forbindelse med udøvelse af erhverv som chauffør, at have behandlet en gris groft uforsvarligt, og undladt at sikre at transportmidlet blev anvendt på en sådan måde, at grisene ikke kunne komme til skade eller påført lidelser, idet han i forbindelse med læsning af grisene på besætningen ikke havde sikret sig, at skodderne på traileren var lukkede, så dyrene ikke kunne komme i klemme i luftindtagene, inden transportmidlets etager blev kørt op, hvorved en gris fik trynen i klemme og brækkede kæben, alt hvorved grisen blev udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Transportør:
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven og transportordningen i forbindelse med udøvelse af erhverv som transportør, at være ansvarlig for at virksomhedens chauffør behandlede en gris groft uforsvarligt.

De tiltalte udeblev uden at oplyse retten om gyldig udeblivelsesgrund. Retten fandt derfor de tiltalte skyldige i den rejste tiltale, jf. retsplejelovens § 897, stk.1.

På baggrund af den praksisændring, som fremgår af Fødevarestyrelsens vejledning af 29. september 2020, fandt retten, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at straffen for chaufføren skulle bortfalde, jf. straffelovens § 83.

For så vidt angår transportøren blev straffen fastsat til en bøde på 10.000 kr.

De tiltalte skulle betale sagens omkostninger for hver deres del.