2019-24-0153-00003

Hund udsat for vold, således at den pådrog sig flere skader

13-01-2020

Skrivelse af 12. juli 2019 fra Københavns Vestegns Politi (0100-89111-00002-19).
Hund påført skade, hvilket resulterede i ribbensbrud, ophobning af luft i brystkassen uden for lungen, udsivning af luft under huden samt delvis sammenklapning af lungen.

Rådet udtalte 13. januar 2020:

Spørgsmål 1:

Indebærer behandlingen af hunden som det fremgår af sagen en uforsvarlig behandling af hunden eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at sigtede havde kastet hunden ind i en reol, hvorved den pådrog sig de herunder beskrevne læsioner.

Hunden blev samme dag bragt til et dyrehospital, hvor det blev konstateret, at den var meget smertepåvirket og havde anstrengt, hyppig respiration. Ved den kliniske undersøgelse fandtes cyanose (blåfarvning) af slimhinderne, smerter ved berøring af brystkassens venstre side samt subkutant emfysem (luftophobning under huden). Røntgenundersøgelse af brystkassen viste fraktur af 7. ribben og mistanke om fraktur af 8. ribben, delvis lungekollaps (sammenklappet lunge), pneumothorax (ophobning af luft mellem lungens yderside og brystkassens inderside) og subkutant emfysem.

Hunden blev akut indlagt i iltbur for at afhjælpe den anstrengte vejrtrækning, blev bandageret omkring brystkassen og fik smertestillende behandling.

Hunden var indlagt i to dage, hvorefter den blev hjemsendt med instruks om smertebehandling hjemme og aftale om kontrol og skift af smerteplaster efter 72 timer. Efterfølgende var hunden gennem et ca. 1½ måneders behandlingsforløb med bandagering og smerteterapi.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at hunden, ved at blive kastet ind i en reol, hvorved den pådrog sig de beskrevne, alvorlige læsioner, ikke har været behandlet omsorgsfuldt. Den har ved den beskrevne behandling været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at hunden har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnsloven §§1 og 2.

Afgørelse:

Påtaleopgivelse.

Anklagemyndigheden opgav sigtelsen med den begrundelse, at sigtede efterfølgende blev dømt i en anden straffesag. Anklagemyndigheden fandt derfor ikke, at sigtede ville blive idømt yderligere eller kun en ubetydelig straf, såfremt retten fandt sigtede skyldig i denne sag. Sagen blev afgjort efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 3.