2020-24-0153-00019

Killing med lårbensbrud – ikke behandlet

17-07-2020

Skrivelse af 17. marts 2020 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00071-19).
En killing på 4 måneder gik en uge med et komplet lårbenshalsbrud, uden at blive tilset af en dyrlæge og uden nogen form for behandling. Killingen blev efterfølgende aflivet.

Rådet udtalte 17. juli 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte beskrivelse af killingen lægges til grund, har killingen den 10. december 2019 og i tiden forud herfor været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at et vidne d. 2. december 2019 observerede, at killingen gik på 3 ben. Den 5. december 2019 tilså x dyreværnsorganisation killingen på ejers adresse og konstaterede, at killingen ikke tog støtte på venstre bagben, og at den helst holdt sig i ro. Den 10. december blev killingen, på opfordring fra politiet, undersøgt af en dyrlæge, og det blev konstateret, at killingen havde en komplet fraktur af venstre lårben ved lårbenshalsen (collum femoris fraktur). Dette understøttes af røntgenbillederne i sagsakterne. Killingen blev efterfølgende aflivet, da ejer ikke ønskede en operation.

Af dyrlægens udtalelse fremgår: ”Katten bevæger sig uhindret på tre ben men er tydeligt springhalt på højre bagben. Dvs. katten tager ikke støtte på højre bagben under gang, men kan bøje sine led og tage let støtte, når den lægger sig. Manipulation af højre bagben viser normale forhold omkring pote, fodled, haseled, knæled, og der mærkes ingen umiddelbare tegn på brud af lårben og underben. Derimod føles en forøget bevægelighed i højre hofteled, og en ganske svag skurren under bevægelse. Der ses Ingen tegn på bløddelshævelse omkring stedet, men reaktion fra katten i form af uro, dog uden mjaven eller aggressionsudfald.”…. ”Konklusionen er at katten har et komplet brud I sit højre lårbenshoved, der er af en alder på mindst 3 dage, og sandsynligvis ældre. Tilstanden har været forbundet med svære smerter i indledende face, mere moderate ved undersøgelse. Der kræves kirurgisk indgreb for heling”.

Hvorvidt det er højre eller venstre bagben, kan Rådet ikke afgøre, idet det af røntgenbillederne fremgår, jf. mærkningen af disse, at det er venstre bagben.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at killingens halthed har været tydelig og let erkendelig, og den burde, straks skaden opstod, have været bragt til dyrlæge med henblik på undersøgelse og behandling eller aflivning. Killingen har ved at gå med en ubehandlet fraktur i flere dage været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst varigt mén og væsentlig ulempe og er ikke blevet passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Kan Rådet udtale sig om skadens alder?

Svar ad 2:

Rådet finder det, på baggrund af sagens akter, sandsynligt, at skaden har en alder på ca. en uge.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk.1, jf. § 1 og § 2, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 2 og § 3.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.